Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Ilgi mėnesiai kalėjimo – be teisės kreiptis į Strasbūrą

Kalėjimas (Asociatyvinė nuotr.)
Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Pasivaikščiojimas po Lukiškių kalėjimą
Šaltinis: etaplius.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Už­sie­ny­je vei­kian­čios am­ba­sa­dos ne vi­sa­da dir­ba žmo­nių la­bui ir žmo­nių ge­ro­vei. Už­sie­nio mi­nis­te­ri­ją vis pa­sie­kia emig­ran­tų skun­dai apie am­ba­sa­dų dar­bą. Ang­li­jo­je ka­lė­jęs, o vė­liau iš­tei­sin­tas lie­tu­vis šiuo me­tu ne­tu­ri ga­li­my­bės ap­gin­ti sa­vo oru­mo. Aš­tuo­nis mė­ne­sius už gro­tų pra­lei­du­sio vy­ro pra­šy­mas Lon­do­ne vei­kian­čio­je am­ba­sa­do­je pa­si­kly­do kaip šauks­mas ty­ruo­se.

Me­di­kai re­ko­men­da­vo gy­dy­tis skers­vė­ju

Tai, ką aš­tuo­nis mė­ne­sius Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jas iš­gy­ve­no Ang­li­jos ka­lė­ji­me, vie­na­reikš­miš­kai va­di­na pra­ga­ru. Ne­pag­rįs­tai ka­lin­tas vy­ras gy­ve­ni­mo ne­lais­vė­je aki­mir­kas kas­dien fik­suo­da­vo die­no­raš­ty­je. Ran­ka po­pie­riu­je ra­šy­ti įspū­džiai by­lo­ja, ko­kiais me­to­dais Ang­li­jo­je gy­do­mi ap­si­rgę ka­li­niai. Kar­tą ka­lė­ji­me vie­nas po ki­to ėmė ko­sė­ti be­veik vi­si gy­ven­to­jai. Svei­ka­tos pro­ble­mos neap­len­kė ir pa­ties lie­tu­vio. Ka­ma­vo ne tik ko­su­lys, bet ir gal­vos skaus­mas.

Kai iš­ra­šy­ti vais­tai ne­pa­dė­jo, ka­lė­ji­mo me­di­kai lie­tu­viui re­ko­men­da­vo gy­dy­tis skers­vė­ju.

„Jei ne ka­li­nių pa­gal­ba vais­tais, ne­ži­nia, ar da­bar te­be­bū­čiau gy­vas“, – ma­no vy­ras. Per vi­są įka­li­ni­mo lai­ko­tar­pį jis nė kar­to ne­su­lau­kęs nei Lon­do­ne vei­kian­čios am­ba­sa­dos dar­buo­to­jų vi­zi­to, nei te­le­fo­no skam­bu­čio, kon­su­li­niai dar­buo­to­jai ne­pa­si­do­mė­jo, ar lie­tu­viui ap­skri­tai skir­tas gy­nė­jas.

Kai iš­ra­šy­ti vais­tai ne­pa­dė­jo, ka­lė­ji­mo me­di­kai lie­tu­viui re­ko­men­da­vo gy­dy­tis skers­vė­ju.

„Bu­vo iš­siųs­ti trys laiš­kai, ku­riuos be ma­nęs pa­si­ra­šė ir ki­ti ka­li­niai, bet ne­bu­vo jo­kios reak­ci­jos“, – sa­ko vy­ras.

Po il­gų kan­čių ka­lė­ji­me lie­tu­vis iš­gir­do teis­mo iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį ir grį­žo sa­vo gy­ve­ni­mo kur­ti į Lie­tu­vą. Šiuo me­tu vy­ras tei­gia nie­kaip ne­ga­lįs iš Ang­li­jos su­lauk­ti jo iš­tei­si­ni­mą liu­di­jan­čių do­ku­men­tų. Jo ad­vo­ka­tams ne­pa­vy­ko su­si­šne­kė­ti su lie­tu­vį iš­tei­si­nu­siu teis­mu, tad bu­vo pa­si­rink­tas vie­nin­te­lis pa­siū­ly­tas ke­lias.

„Krei­piau­si pa­gal­bos į am­ba­sa­dą, ti­kė­jau­si, kad ji pa­dės gau­ti iš teis­mo tai, ką jis pri­va­lo iš­siųs­ti, bet jo­kios pa­gal­bos ne­su­lau­kiau. Da­bar ne­ga­liu im­tis jo­kių veiks­mų dėl pa­tir­tos mo­ra­li­nės ir ma­te­ria­li­nės ža­los“, – ne­sle­pia vy­ras.

Ne­veiks­ni am­ba­sa­da tei­si­na­si

Lon­do­ne vei­kian­čios am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai straips­nio au­to­rei taip pat il­gai rez­gė at­sa­ky­mą. Ga­liau­siai at­ke­lia­vu­sia­me at­sa­ky­me pri­pa­ži­no, kad iš­tei­sin­tas lie­tu­vis krei­pė­si į juos pa­gal­bos.

„Am­ba­sa­da yra ga­vu­si elekt­ro­ni­nį laiš­ką iš po­no, ku­ria­me jis skun­džia­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gos ir teis­mų veik­la. To­kiais at­ve­jais, kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai pa­pras­tai pa­ta­ria in­te­re­san­tui at­kreip­ti sa­vo ad­vo­ka­to dė­me­sį į ga­li­mus tei­sių ar pro­ce­si­nius pa­žei­di­mus – pre­ten­zi­jos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms ga­li bū­ti iš­spręs­tos tik teis­mi­niu ke­liu“, – mi­ni Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Lon­do­ne rašt­ve­dys Gvi­das Venc­kai­tis. Anot jo, dėl to, kad am­ba­sa­da im­tų­si veiks­mų, ją tu­ri pa­siek­ti ži­nia apie lie­tu­vio disk­ri­mi­na­ci­ją. Ir ne bet ko­kią, o vie­nin­te­lio po­bū­džio.

„Am­ba­sa­dos kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ga­li pra­šy­ti lei­di­mo da­ly­vau­ti teis­me ar ap­lan­ky­ti su­lai­ky­tą­jį, jei yra sva­rus pa­grin­das įtar­ti, kad pa­žei­džia­mos su­lai­ky­to­jo tei­sės jį disk­ri­mi­nuo­jant et­ni­niu pa­grin­du“, – tei­gia G. Venc­kai­tis.

Jo tei­gi­mu, am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai lie­tu­vio ne­lan­kė ir juo ne­si­do­mė­jo, nes am­ba­sa­dai nie­kas net ne­pra­ne­šė apie lie­tu­vio su­lai­ky­mą. Iš­tei­sin­tas vy­ras tei­gia tu­rįs įro­dy­mų, kad į am­ba­sa­dą bu­vo kreip­ta­si.

Kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai dir­ba pa­gal ga­li­my­bes?

Kon­su­li­nių pa­rei­gū­nų funk­ci­jas nu­sta­to kon­su­li­nis sta­tu­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad kon­su­li­nis pa­rei­gū­nas, at­si­žvelg­da­mas į vals­ty­bės įsta­ty­mus, su­si­sie­kia ar­ba pri­rei­kus su­si­tin­ka su su­lai­ky­tu ar at­lie­kan­čiu baus­mę lie­tu­viu jo pa­ties ar ki­tų žmo­nių pa­grįs­tu pra­šy­mu.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, pa­klaus­ti apie tai, ko­kią pa­gal­bą už­sie­ny­je su­lai­ky­tiems emig­ran­tams pri­va­lo teik­ti, apie aiš­kius įpa­rei­go­ji­mus ne­kal­ba.

Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai ne kar­tą vie­šai skun­dė­si dėl am­ba­sa­dos dar­bo va­lan­dų, nes Lon­do­ne dir­ban­tys kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ne­dir­ba ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ang­li­jos vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis.

„Kon­su­li­nis pa­rei­gū­nas taip pat pa­gal ga­li­my­bes pa­lai­ko ry­šius su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiu, ku­riam atim­ta lais­vė, taip pat įsi­ti­ki­na, ar LR pi­lie­čio lai­ky­mo są­ly­gos nė­ra pra­stes­nės už są­ly­gas, ku­rio­mis lai­ko­mi bu­vi­mo vals­ty­bės pi­lie­čiai“, – tei­gia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Tai reiš­kia, kad am­ba­sa­dos dar­buo­to­jui te­rei­kia įro­dy­ti, kad jo ga­li­my­bės ne­lei­do pa­dė­ti emig­ran­tui. Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai ne kar­tą vie­šai skun­dė­si dėl am­ba­sa­dos dar­bo va­lan­dų, nes Lon­do­ne dir­ban­tys kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ne­dir­ba ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ang­li­jos vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis.

Emig­ran­tai skun­džia­si am­ba­sa­dų dar­bu

Sei­mo kont­ro­lie­rių tar­ny­ba yra ne kar­tą ga­vu­si emig­ran­tų skun­dų dėl to, kaip dir­ba kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ir net pri­pa­ži­nę jų biu­rok­ra­tiz­mą.

Olan­di­jo­je kū­di­kio su­si­lau­ku­si lie­tu­vė dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to iš­da­vi­mo krei­pė­si į Ny­der­lan­duo­se vei­kian­čią Lie­tu­vos am­ba­sa­dą. Am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai at­si­sa­kė priim­ti mo­ters pra­šy­mą iš­duo­ti pa­są ir pa­rei­ka­la­vo pa­teik­ti pa­žy­mą apie sū­naus tu­ri­mą ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Toks pra­šy­mas iš mo­ters pa­rei­ka­la­vo daug lai­ko ir su­kė­lė ki­tų ne­pa­to­gu­mų, tad ji krei­pė­si į Sei­mo kont­ro­lie­riaus tar­ny­bą.

„Nė­ra pa­grin­do rei­ka­lau­ti iš as­me­nų pa­teik­ti do­ku­men­tų, ar vai­kas gi­mi­mu įgi­jo ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, ar ne, nes pa­gal Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo nuo­sta­tas toks vai­kas gim­da­mas įgy­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar jis gi­mi­mu įgi­jo ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Aki­vaiz­du, kad pa­reiš­kė­jos sū­nus yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, įgi­jęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę gi­mi­mu“, – re­ziu­ma­vo Sei­mo kont­ro­lie­riai.

Prieš ke­le­rius me­tus Ka­ta­lo­ni­jos sos­ti­nė­je Bar­se­lo­no­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai pa­si­ju­to, kad juos ig­no­ruo­ja Is­pa­ni­jos sos­ti­nė­je Mad­ri­de esan­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­da. Tuo­met tai vie­šai pa­tvir­ti­no ir Bar­se­lo­no­je įsi­kū­ru­sio Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­to dar­buo­to­jai.

Ka­ta­lo­ni­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riai ne­se­niai sa­vo bė­das mė­gi­no iš­sa­ky­ti į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­siam Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui Is­pa­ni­jo­je, bet iš­gir­do pri­bloš­kian­tį dip­lo­ma­to at­sa­ky­mą – esą am­ba­sa­da ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių pa­dė­ti lie­tu­viams Is­pa­ni­jo­je, nes yra įpa­rei­go­ta pa­gel­bė­ti tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju – par­vež­ti pa­lai­kus at­gal į tė­vy­nę. Mad­ri­do dip­lo­ma­tai tei­si­no­si, kad pa­dė­ti vi­siems  lie­tu­viams, at­vy­ku­siems į Is­pa­ni­ją lai­mės ieš­ko­ti, tie­siog nė­ra ga­li­my­bių: trūks­ta ir jė­gų, ir pi­ni­gų. Ta­da to­kia am­ba­sa­dos mi­si­ja nu­ste­bi­no ne­tgi Lie­tu­vos kon­su­la­te dir­ban­čius is­pa­nus.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
KALĖDINIŲ DOVANŲ GIDAS
Parašykite atsiliepimą apie 15min