Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Ilgi mėnesiai kalėjimo – be teisės kreiptis į Strasbūrą

Kalėjimas (Asociatyvinė nuotr.)
Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Pasivaikščiojimas po Lukiškių kalėjimą
Šaltinis: etaplius.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Už­sie­ny­je vei­kian­čios am­ba­sa­dos ne vi­sa­da dir­ba žmo­nių la­bui ir žmo­nių ge­ro­vei. Už­sie­nio mi­nis­te­ri­ją vis pa­sie­kia emig­ran­tų skun­dai apie am­ba­sa­dų dar­bą. Ang­li­jo­je ka­lė­jęs, o vė­liau iš­tei­sin­tas lie­tu­vis šiuo me­tu ne­tu­ri ga­li­my­bės ap­gin­ti sa­vo oru­mo. Aš­tuo­nis mė­ne­sius už gro­tų pra­lei­du­sio vy­ro pra­šy­mas Lon­do­ne vei­kian­čio­je am­ba­sa­do­je pa­si­kly­do kaip šauks­mas ty­ruo­se.

Me­di­kai re­ko­men­da­vo gy­dy­tis skers­vė­ju

Tai, ką aš­tuo­nis mė­ne­sius Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jas iš­gy­ve­no Ang­li­jos ka­lė­ji­me, vie­na­reikš­miš­kai va­di­na pra­ga­ru. Ne­pag­rįs­tai ka­lin­tas vy­ras gy­ve­ni­mo ne­lais­vė­je aki­mir­kas kas­dien fik­suo­da­vo die­no­raš­ty­je. Ran­ka po­pie­riu­je ra­šy­ti įspū­džiai by­lo­ja, ko­kiais me­to­dais Ang­li­jo­je gy­do­mi ap­si­rgę ka­li­niai. Kar­tą ka­lė­ji­me vie­nas po ki­to ėmė ko­sė­ti be­veik vi­si gy­ven­to­jai. Svei­ka­tos pro­ble­mos neap­len­kė ir pa­ties lie­tu­vio. Ka­ma­vo ne tik ko­su­lys, bet ir gal­vos skaus­mas.

Kai iš­ra­šy­ti vais­tai ne­pa­dė­jo, ka­lė­ji­mo me­di­kai lie­tu­viui re­ko­men­da­vo gy­dy­tis skers­vė­ju.

„Jei ne ka­li­nių pa­gal­ba vais­tais, ne­ži­nia, ar da­bar te­be­bū­čiau gy­vas“, – ma­no vy­ras. Per vi­są įka­li­ni­mo lai­ko­tar­pį jis nė kar­to ne­su­lau­kęs nei Lon­do­ne vei­kian­čios am­ba­sa­dos dar­buo­to­jų vi­zi­to, nei te­le­fo­no skam­bu­čio, kon­su­li­niai dar­buo­to­jai ne­pa­si­do­mė­jo, ar lie­tu­viui ap­skri­tai skir­tas gy­nė­jas.

Kai iš­ra­šy­ti vais­tai ne­pa­dė­jo, ka­lė­ji­mo me­di­kai lie­tu­viui re­ko­men­da­vo gy­dy­tis skers­vė­ju.

„Bu­vo iš­siųs­ti trys laiš­kai, ku­riuos be ma­nęs pa­si­ra­šė ir ki­ti ka­li­niai, bet ne­bu­vo jo­kios reak­ci­jos“, – sa­ko vy­ras.

Po il­gų kan­čių ka­lė­ji­me lie­tu­vis iš­gir­do teis­mo iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį ir grį­žo sa­vo gy­ve­ni­mo kur­ti į Lie­tu­vą. Šiuo me­tu vy­ras tei­gia nie­kaip ne­ga­lįs iš Ang­li­jos su­lauk­ti jo iš­tei­si­ni­mą liu­di­jan­čių do­ku­men­tų. Jo ad­vo­ka­tams ne­pa­vy­ko su­si­šne­kė­ti su lie­tu­vį iš­tei­si­nu­siu teis­mu, tad bu­vo pa­si­rink­tas vie­nin­te­lis pa­siū­ly­tas ke­lias.

„Krei­piau­si pa­gal­bos į am­ba­sa­dą, ti­kė­jau­si, kad ji pa­dės gau­ti iš teis­mo tai, ką jis pri­va­lo iš­siųs­ti, bet jo­kios pa­gal­bos ne­su­lau­kiau. Da­bar ne­ga­liu im­tis jo­kių veiks­mų dėl pa­tir­tos mo­ra­li­nės ir ma­te­ria­li­nės ža­los“, – ne­sle­pia vy­ras.

Ne­veiks­ni am­ba­sa­da tei­si­na­si

Lon­do­ne vei­kian­čios am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai straips­nio au­to­rei taip pat il­gai rez­gė at­sa­ky­mą. Ga­liau­siai at­ke­lia­vu­sia­me at­sa­ky­me pri­pa­ži­no, kad iš­tei­sin­tas lie­tu­vis krei­pė­si į juos pa­gal­bos.

„Am­ba­sa­da yra ga­vu­si elekt­ro­ni­nį laiš­ką iš po­no, ku­ria­me jis skun­džia­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gos ir teis­mų veik­la. To­kiais at­ve­jais, kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai pa­pras­tai pa­ta­ria in­te­re­san­tui at­kreip­ti sa­vo ad­vo­ka­to dė­me­sį į ga­li­mus tei­sių ar pro­ce­si­nius pa­žei­di­mus – pre­ten­zi­jos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms ga­li bū­ti iš­spręs­tos tik teis­mi­niu ke­liu“, – mi­ni Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Lon­do­ne rašt­ve­dys Gvi­das Venc­kai­tis. Anot jo, dėl to, kad am­ba­sa­da im­tų­si veiks­mų, ją tu­ri pa­siek­ti ži­nia apie lie­tu­vio disk­ri­mi­na­ci­ją. Ir ne bet ko­kią, o vie­nin­te­lio po­bū­džio.

„Am­ba­sa­dos kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ga­li pra­šy­ti lei­di­mo da­ly­vau­ti teis­me ar ap­lan­ky­ti su­lai­ky­tą­jį, jei yra sva­rus pa­grin­das įtar­ti, kad pa­žei­džia­mos su­lai­ky­to­jo tei­sės jį disk­ri­mi­nuo­jant et­ni­niu pa­grin­du“, – tei­gia G. Venc­kai­tis.

Jo tei­gi­mu, am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai lie­tu­vio ne­lan­kė ir juo ne­si­do­mė­jo, nes am­ba­sa­dai nie­kas net ne­pra­ne­šė apie lie­tu­vio su­lai­ky­mą. Iš­tei­sin­tas vy­ras tei­gia tu­rįs įro­dy­mų, kad į am­ba­sa­dą bu­vo kreip­ta­si.

Kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai dir­ba pa­gal ga­li­my­bes?

Kon­su­li­nių pa­rei­gū­nų funk­ci­jas nu­sta­to kon­su­li­nis sta­tu­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad kon­su­li­nis pa­rei­gū­nas, at­si­žvelg­da­mas į vals­ty­bės įsta­ty­mus, su­si­sie­kia ar­ba pri­rei­kus su­si­tin­ka su su­lai­ky­tu ar at­lie­kan­čiu baus­mę lie­tu­viu jo pa­ties ar ki­tų žmo­nių pa­grįs­tu pra­šy­mu.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, pa­klaus­ti apie tai, ko­kią pa­gal­bą už­sie­ny­je su­lai­ky­tiems emig­ran­tams pri­va­lo teik­ti, apie aiš­kius įpa­rei­go­ji­mus ne­kal­ba.

Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai ne kar­tą vie­šai skun­dė­si dėl am­ba­sa­dos dar­bo va­lan­dų, nes Lon­do­ne dir­ban­tys kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ne­dir­ba ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ang­li­jos vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis.

„Kon­su­li­nis pa­rei­gū­nas taip pat pa­gal ga­li­my­bes pa­lai­ko ry­šius su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiu, ku­riam atim­ta lais­vė, taip pat įsi­ti­ki­na, ar LR pi­lie­čio lai­ky­mo są­ly­gos nė­ra pra­stes­nės už są­ly­gas, ku­rio­mis lai­ko­mi bu­vi­mo vals­ty­bės pi­lie­čiai“, – tei­gia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Tai reiš­kia, kad am­ba­sa­dos dar­buo­to­jui te­rei­kia įro­dy­ti, kad jo ga­li­my­bės ne­lei­do pa­dė­ti emig­ran­tui. Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai ne kar­tą vie­šai skun­dė­si dėl am­ba­sa­dos dar­bo va­lan­dų, nes Lon­do­ne dir­ban­tys kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ne­dir­ba ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ang­li­jos vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis.

Emig­ran­tai skun­džia­si am­ba­sa­dų dar­bu

Sei­mo kont­ro­lie­rių tar­ny­ba yra ne kar­tą ga­vu­si emig­ran­tų skun­dų dėl to, kaip dir­ba kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai ir net pri­pa­ži­nę jų biu­rok­ra­tiz­mą.

Olan­di­jo­je kū­di­kio su­si­lau­ku­si lie­tu­vė dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to iš­da­vi­mo krei­pė­si į Ny­der­lan­duo­se vei­kian­čią Lie­tu­vos am­ba­sa­dą. Am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai at­si­sa­kė priim­ti mo­ters pra­šy­mą iš­duo­ti pa­są ir pa­rei­ka­la­vo pa­teik­ti pa­žy­mą apie sū­naus tu­ri­mą ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Toks pra­šy­mas iš mo­ters pa­rei­ka­la­vo daug lai­ko ir su­kė­lė ki­tų ne­pa­to­gu­mų, tad ji krei­pė­si į Sei­mo kont­ro­lie­riaus tar­ny­bą.

„Nė­ra pa­grin­do rei­ka­lau­ti iš as­me­nų pa­teik­ti do­ku­men­tų, ar vai­kas gi­mi­mu įgi­jo ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, ar ne, nes pa­gal Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo nuo­sta­tas toks vai­kas gim­da­mas įgy­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar jis gi­mi­mu įgi­jo ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Aki­vaiz­du, kad pa­reiš­kė­jos sū­nus yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, įgi­jęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę gi­mi­mu“, – re­ziu­ma­vo Sei­mo kont­ro­lie­riai.

Prieš ke­le­rius me­tus Ka­ta­lo­ni­jos sos­ti­nė­je Bar­se­lo­no­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai pa­si­ju­to, kad juos ig­no­ruo­ja Is­pa­ni­jos sos­ti­nė­je Mad­ri­de esan­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­da. Tuo­met tai vie­šai pa­tvir­ti­no ir Bar­se­lo­no­je įsi­kū­ru­sio Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­to dar­buo­to­jai.

Ka­ta­lo­ni­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riai ne­se­niai sa­vo bė­das mė­gi­no iš­sa­ky­ti į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­siam Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui Is­pa­ni­jo­je, bet iš­gir­do pri­bloš­kian­tį dip­lo­ma­to at­sa­ky­mą – esą am­ba­sa­da ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių pa­dė­ti lie­tu­viams Is­pa­ni­jo­je, nes yra įpa­rei­go­ta pa­gel­bė­ti tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju – par­vež­ti pa­lai­kus at­gal į tė­vy­nę. Mad­ri­do dip­lo­ma­tai tei­si­no­si, kad pa­dė­ti vi­siems  lie­tu­viams, at­vy­ku­siems į Is­pa­ni­ją lai­mės ieš­ko­ti, tie­siog nė­ra ga­li­my­bių: trūks­ta ir jė­gų, ir pi­ni­gų. Ta­da to­kia am­ba­sa­dos mi­si­ja nu­ste­bi­no ne­tgi Lie­tu­vos kon­su­la­te dir­ban­čius is­pa­nus.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min