Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Rasa Juknevičienė ragina mažinti Lietuvos prezidento galias

Ministrė Rasa Juknevičienė (2012 m.).
A.Pliadžio/KAM nuotr. / Ministrė Rasa Juknevičienė (2012 m.).
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Vie­na Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rių, kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė išreiškė nuomonę, kad iki ki­tų pre­zi­den­to rin­ki­mų li­ku­sį lai­ką ga­li­ma nau­din­gai iš­nau­do­ti po­li­ti­nėms dis­ku­si­joms apie ga­li­mą val­džios funk­ci­jų per­da­li­ji­mą, – rašo „Lietuvos žinios“.

„Vis­ką ra­miai ga­lė­tu­me aps­vars­ty­ti prieš nau­ją dvie­jų ka­den­ci­jų pre­zi­den­to rin­ki­mų cik­lą. Nes im­tis re­for­mų ka­den­ci­jų vi­du­ry­je bū­tų su­dė­tin­ga, tai su­kel­tų ne­rei­ka­lin­gos su­maiš­ties“, – „Lietuvos žinioms“ teigė ji.

Bū­ti pre­zi­den­tu tam pa­čiam as­me­niui Kons­ti­tu­ci­ja lei­džia tik dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės – 10 me­tų. Pasak konservatorės, tam, kad dis­ku­si­jos tu­rė­tų ra­cio­na­lų grū­dą, bū­ti­na at­si­ri­bo­ti nuo šių die­nų per­so­na­li­jų.

Konservatorė pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu di­džiau­sią ne­ri­mą jai ke­lia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lė, ypač Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) si­tua­ci­ja.

Konservatorė pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu di­džiau­sią ne­ri­mą jai ke­lia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lė, ypač Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) si­tua­ci­ja. “Man at­ro­do, kad at­ei­ty­je di­de­lių prob­le­mų tu­rė­si­me vien dėl to, jog la­bai ne­tei­sin­gai su­dė­lio­jo­me šio de­par­ta­men­to va­do­vo po­zi­ci­ją. Tai ne­tu­rė­tų bū­ti taip eks­po­nuo­ja­mas, po­li­ti­zuo­tas pa­sky­ri­mas”, – ma­no R. Juk­ne­vi­čie­nė.

O pats VSD, anot jos, tu­rė­tų bū­ti nor­ma­li žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja, pa­val­di ku­riai nors iš mi­nis­te­ri­jų. “Ir san­ty­kis su Vy­riau­sy­be tu­rė­tų bū­ti kur kas la­biau iš­ryš­kin­tas, ži­no­ma, pa­lie­kant ry­šį su pre­zi­den­tu. Nes jis, kaip vals­ty­bės gal­va, tu­ri gau­ti vi­są sa­vo dar­bui rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją”, – sa­kė Sei­mo na­rė.

R. Juk­ne­vi­čie­nė taip pat ma­no, kad pre­zi­den­tui nu­ma­ty­ta skir­ti per di­de­lį skai­čių par­ei­gū­nų, da­lį to­kių sky­ri­mų drą­siai ga­li­ma bū­tų pa­ti­kė­ti Sei­mui ar Vy­riau­sy­bei. Pa­vyz­džiui, ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro, Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo ir ki­tų. Kar­tu ji prog­no­za­vo, kad ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jų pers­kirs­ty­mo kri­ti­kų, kol mū­sų par­ti­jos ga­na silp­nos, vei­kia­mos in­te­re­sų, ne­trūks. “Ta­čiau pri­si­ri­ši­mas prie da­bar­ti­nių ak­tua­li­jų ir per­so­na­li­jų mus kaip tik ir sais­to. Ta­da at­ro­do, kad jo­kių re­for­mų ne­rei­kia da­ry­ti, ir gy­ve­na­me plauk­da­mi pa­sro­viui”, – kal­bė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las su­ti­ko, kad dis­ku­tuo­ti ga­li­ma apie vis­ką, juo­lab kad “kai kas iš tie­sų per­dė­tai cen­tra­li­zuo­ta, ne­ati­duo­da­ma Vy­riau­sy­bei”: “Ta­čiau dau­giau­sia iš­krai­py­mų šio­se sri­ty­se pri­da­rė bū­tent kon­ser­va­to­riai. Da­bar, ačiū Die­vui, pra­dė­jo su­pras­ti, kad tai nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga. Ki­ta ver­tus, to­kios TS-LKD at­sto­vų ini­cia­ty­vos ro­do, kad “ar­ti­miau­siu me­tu kon­ser­va­to­riai ne­la­bai tu­rės kan­di­da­tą, ku­ris ga­lė­tų lai­mė­ti pre­zi­den­to rin­ki­mus. Grei­čiau­siai čia sly­pi dar vie­nas vi­di­nis mo­ty­vas siū­ly­ti to­kias ini­cia­ty­vas.”

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus nuomone, per­me­tant at­sa­ko­my­bę nuo vie­no as­mens ant di­de­lės žmo­nių gru­pės – Sei­mo na­rių – pe­čių pa­pras­tai re­zul­ta­tas ne­pa­ge­rė­ja. “Ma­nau, kad tas pa­da­li­ji­mas, ku­ris įtvir­tin­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je, yra vi­siš­kai nor­ma­lus, kol kas jo­kių bė­dų ne­bu­vo ir nė­ra. Te­rei­kia pre­zi­den­tui dirb­ti sa­vo dar­bus, Sei­mui – sa­vo.”

 

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
KALĖDINIŲ DOVANŲ GIDAS
Parašykite atsiliepimą apie 15min