Dabar populiaru
Sužinokite daugiau
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Šiaulių menų inkubatorius: statėme, statėme, bet taip ir nepastatysime?

Šiaulių menų inkubatorių stato vos keli darbininkai
Gin­tau­tas Lu­ko­šai­čio/ „Šiau­liai plius“ nuotr. / Šiaulių menų inkubatorių stato vos keli darbininkai
Šaltinis: etaplius.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Pa­me­na­te žy­mią­ją fra­zę iš se­no ani­ma­ci­nio fil­mo vai­kams apie kro­ko­di­lą Ge­ną ir Kūl­vers­tu­ką? „Sta­tė­me, sta­tė­me ir pa­ga­liau pa­sta­tė­me“, – sa­kė vie­nas iš per­so­na­žų. Lau­kian­tie­ji Šiaulių me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bų pa­bai­gos, at­ro­do, ga­li šių žo­džių taip ir neiš­girs­ti. Šią sa­vai­tę sta­tyb­vie­tė­je pa­ste­bė­ti dir­ban­tys vos ke­li sta­ty­bi­nin­kai pa­sė­jo spė­lio­nes: ar me­nų in­ku­ba­to­rius ap­skri­tai bus pa­sta­ty­tas. Už pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą at­sa­kin­ga Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ra kol kas ne­ga­li nu­ra­min­ti, kad vi­si dar­bai vyks­ta sklan­džiai.

Sta­ty­bi­nin­kai – op­ti­mis­tai

„Gra­žus ant­ra­die­nis, trys dvi­ra­čiai, ku­riais at­va­žia­vo trys dar­bi­nin­kai, ir spen­gian­ti ty­la“, – apie vaiz­dą me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je vaiz­džiai sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ pa­sa­ko­jo skulp­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Jis bai­mi­na­si, ar atei­ty­je, ne­spė­jus lai­ku įgy­ven­din­ti pro­jek­to, ne­teks Eu­ro­pos Są­jun­gai grą­žin­ti sta­ty­bos bend­ro­vei per­ves­tas lė­šas.

Už dar­bus at­sa­kin­gos bend­ro­vės „Me­ba“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas Min­dau­gas Ma­tas, pa­klaus­tas apie si­tua­ci­ją me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je, ti­ki­no, kad vis­kas vyks­ta sklan­džiai.

bend­ro­vės „Me­ba“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas Min­dau­gas Ma­tas, pa­klaus­tas apie si­tua­ci­ją me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je, ti­ki­no, kad vis­kas vyks­ta sklan­džiai.

„Taip, šiuo me­tu dar­buo­ja­si ne­daug dar­buo­to­jų, bet da­bar jų daug ir ne­rei­kia. Kai bus pra­dė­tas deng­ti sto­gas, dir­ban­čių sta­ty­bi­nin­kų bus dau­giau“, – ža­dė­jo sta­ty­bos va­do­vas.

Bend­ro­vė „Me­ba“ vie­nu me­tu įgy­ven­di­na ke­lis stam­bius pro­jek­tus ne tik Šiau­liuo­se, bet ir Rad­vi­liš­kio kraš­te. Ne­pai­sant di­de­lių įmo­nės dar­bų apim­čių, įmo­nės at­sto­vas ti­ki­na, kad bū­tent šis pro­jek­tas bus lai­ko­mas prio­ri­te­tu. Ar sta­ty­bi­nin­kai iš ki­tų ob­jek­tų bus at­vež­ti dirb­ti me­nų in­ku­ba­to­riu­je, ar bus ieš­ko­ma nau­jų dar­buo­to­jų, M.Ma­tas ne­de­ta­li­za­vo.

Ne­pa­na­šu, kad bend­ro­vei „Me­ba“ bus leng­va su­si­ras­ti nau­jų dar­buo­to­jų. Darb­da­vių mo­ku­mu be­si­do­min­čius sta­ty­bi­nin­kus ga­li at­bai­dy­ti įmo­nės fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja. Įmo­nė daž­nai yra sko­lin­ga „Sod­rai“, o šią va­sa­rą sko­la sie­kė dau­giau nei 100 tūkst. Lt. Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją jau yra pa­sie­kęs vie­no dar­buo­to­jo skun­das dėl neiš­mo­kė­to at­ly­gi­ni­mo. Be to, teis­me yra ne vie­na ci­vi­li­nė by­la dėl sko­los pri­tei­si­mo, ku­rio­je įmo­nė įvar­di­ja­ma at­sa­ko­vu.

„Sta­ty­bos nė­ra kaip laik­ro­dis. Bū­na, kad įmo­nės vė­luo­ja 60 die­nų at­si­skai­ty­ti“, – to­kią si­tua­ci­ją dėl sko­lų „Sod­rai“ aiš­ki­na įmo­nės „Me­ba“ di­rek­to­rė Lais­vy­da Ma­tu­se­vi­čie­nė.

Gra­žios vi­zi­jos ne­pie­šia

Už lė­šų skirs­ty­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tams at­sa­kin­gos Lie­tu­vos vers­lo ir pa­ra­mos agen­tū­ros at­sto­vams me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bi­nin­kų pa­ža­dai neat­ro­do la­bai pa­grįs­ti.

Andriaus Ufarto/BFL nuotr./Diana Vilytė
Andriaus Ufarto/BFL nuotr./Diana Vilytė

„Me­nų in­ku­ba­to­rius te­bė­ra lai­ko­mas pa­di­din­tos ri­zi­kos pro­jek­tu“, – tei­gia Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė. Ji nė­ra tik­ra, ar Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­to­jai spės lai­ku už­deng­ti sto­gą ir at­lik­ti ki­tus dar­bus, ku­riuos bū­ti­na pa­da­ry­ti iki žie­mos pra­džios.

„Pa­gal dar­bų apim­tis ten tu­rė­tų dirb­ti apie pen­kias­de­šimt žmo­nių, bet dir­ba ge­ro­kai ma­žiau“, – tei­gia D.Vi­ly­tė. Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros di­rek­to­rė Jo­li­ta But­ku­tė taip pat pri­pa­žįs­ta, kad me­nų in­ku­ba­to­riaus dar­bų apim­tys jos ne­ten­ki­na, tad vis­kas nuo­lat yra ste­bi­ma.

Me­nų in­ku­ba­to­rius te­bė­ra lai­ko­mas pa­di­din­tos ri­zi­kos pro­jek­tu, – tei­gia Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

„No­rė­tų­si, kad šie dar­bai vyk­tų spar­čiau, ši­ta nuo­mo­nė yra iš­sa­ky­ta ran­go­vui“, – sa­ko J. But­ku­tė.

Sa­vi­val­dy­bė no­ri ir ge­rai ver­ti­na­mų įmo­nių

UAB „Me­ba“ Šiau­liuo­se vis dar te­bes­ta­to ir ko­lum­ba­riu­mą, nors sta­ty­bos jau tu­rė­jo bū­ti baig­tos.

Vie­šą­jį kon­kur­są ko­lum­ba­riu­mui sta­ty­ti lai­mė­ju­si bend­ro­vė „Me­ba“ dar­bus bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si at­lik­ti iki šių me­tų rugp­jū­čio pra­džios, bet dar­bai už­si­tę­sė, nes mo­de­lius nu­spręs­ta ga­min­ti ran­ko­mis pa­gal spe­cia­lius už­sa­ky­mus. Anks­tes­ni įmo­nės dar­bai, ku­rie bu­vo at­lie­ka­mi pa­gal Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą, taip pat vė­luo­da­vo.

Sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Ais­tė Ža­le­vi­čie­nė pri­pa­žįs­ta, kad UAB „Me­ba“ nė­ra pa­gei­dau­ja­mas dar­bų vyk­dy­to­jas, bet „įjung­ti sau­gik­lius“, kad kon­kur­sus lai­mė­tų ne nuo­la­ti­nis dar­bų vė­luo­to­jas, nė­ra tei­si­nių ga­li­my­bių.

„Dėl to nie­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ti. Ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad kon­kur­suo­se da­ly­vau­tų ir stam­bios, ge­rai ver­ti­na­mos įmo­nės“, – ne­sle­pia val­di­nin­kė ir var­di­ja sta­ty­bos įmo­nes, ku­rių kon­kur­suo­se pa­si­gen­da­ma.

Stam­bių įmo­nių sa­vi­val­dy­bių kon­kur­sai ne­do­mi­na

Stam­bios sta­ty­bos įmo­nės, ku­rių kon­kur­suo­se pri­pa­žįs­ta gei­džian­tys ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, Sa­vi­val­dy­bės kon­kur­sus lai­ko fi­nan­siš­kai ne itin pa­trauk­liais san­do­riais.

Šiau­liuo­se are­ną pa­sta­čiu­sios bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas“ sta­ty­bos di­rek­to­rius Da­rius Ur­bo­nas pri­pa­žįs­ta, kad bend­ro­vė nė­ra ak­ty­vus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­kur­sų da­ly­vis.

„Mes tie­siog ne­ga­li­me kon­ku­ruo­ti. Jei į kon­kur­so są­ly­gas bū­tų įtrauk­ti ko­ky­bi­niai rei­ka­la­vi­mai, bū­tų ki­taip, bet da­bar to nė­ra“, – apie tai, ko pa­si­gen­da, ne­sle­pia įmo­nės at­sto­vas. Ki­tų kal­bin­tų sta­ty­bos įmo­nių at­sto­vai tvir­ti­no gau­nan­tys pa­kan­ka­mai ki­tų pel­nin­gų už­sa­ky­mų, tad sa­vi­val­dy­bių kon­kur­sai juos vis re­čiau vi­lio­ja.

Kur sly­pi sėk­mė?

UAB „Me­ba“ kon­kur­sus pa­de­da lai­mė­ti ge­ro­kai že­mes­nė nei ki­tų įmo­nių siū­lo­ma dar­bų kai­na.

Tar­kim, šie­met skelb­tą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są Še­du­vos mies­to ka­pi­nėms plės­ti įmo­nei pa­vy­ko lai­mė­ti pa­siū­lius net 90 tūkst. Lt ma­žes­nę kai­ną nei ant­ri ei­lė­je li­kę kon­ku­ren­tai. UAB „Me­ba“ pa­siū­ly­mo ver­tė nuo pa­sku­ti­nės su­da­ry­to­je ei­lė­je li­ku­sios įmo­nės sky­rė­si be­veik dvi­gu­bai. Me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­siū­ly­ta sta­ty­bų kai­na nuo ant­ro­je vie­to­je li­ku­sios įmo­nės sky­rė­si dau­giau kaip 100 tūkst. Lt. Ga­li­my­bę Gin­kū­nų ka­pi­nė­se sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mą UAB „Me­ba“ iš kon­ku­ren­tų pa­vy­ko iš­plėš­ti pa­siū­lius be­veik 200 tūkst. Lt ma­žes­nę kai­ną. Ki­ta įmo­nė siū­lė ko­lum­ba­riu­mą sta­ty­ti už 578 tūkst. Lt, o UAB „Me­ba“ pa­vy­ko lai­mė­ti pa­siū­lius tuos pa­čius dar­bus at­lik­ti už 395 tūkst. Lt.

Val­di­nin­kai tei­gia, kad kon­kur­si­nis rei­ka­la­vi­mas dėl ma­žiau­sios kai­nos, pa­si­ren­ka­mas tau­pant lai­ką.

„Pa­si­ren­ka­me, no­rė­da­mi ap­si­draus­ti nuo teis­mi­nių gin­čų“, – tei­gia A.Ža­le­vi­čie­nė, tu­rė­da­ma ome­ny, kad kon­kur­so da­ly­viai re­čiau skun­džia­si, kai sie­kia­ma nu­pirk­ti už ma­žiau­sią kai­ną, o ne dėl eko­no­mi­nės nau­dos.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min