Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Vilius Semeška: Kas kū­rė Drus­ki­nin­kus ir kam jie da­bar tar­nau­ja?

Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Vilius Semeška Vi­si drus­ki­nin­kie­čiai, Lei­pa­lin­gio mies­te­lio, aplinkinių kaimų gy­ven­to­jai yra tie žmo­nės, ku­rie sa­vo dar­bais Drus­ki­nin­kus kū­rė bei puo­se­lė­jo. Pra­džio­je, gy­ven­da­mi ben­dra­bu­čiuo­se ar va­ži­nė­da­mi į dar­bą iš kai­mų, jie sovietmečiu sta­tė san­a­to­ri­jas, tie­sė ke­lius bei ša­li­gat­vius, įren­gė ku­ror­tui rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą, sun­kiai dir­bo, vė­liau, pasistatę kooperatinius bu­tus, ap­si­gy­ve­no mies­te ir šian­dien ga­li di­džiuo­tis gra­žiu, šva­riu, pa­čių ran­ko­mis su­kur­tu eu­ro­pie­tiš­ku ku­ror­tu.

Ge­rai at­si­me­nu, kai, be­rods, dar 1988 me­tais šven­tė­me ku­ror­to 150-me­tį, pa­ti da­ta, kaip mies­to-ku­ror­to įkū­ri­mo, bu­vo pa­im­ta re­mian­tis Ni­ko­la­jaus 1-ojo pat­vir­tin­tu spe­cia­lios įstai­gos prie mi­ne­ra­li­nių šal­ti­nių įren­gi­mo pro­jek­tu 1838 me­tais.

Ta­da, 1988-ai­siais, pir­mą kar­tą po il­gų oku­pa­ci­jos me­tų ku­ror­te die­nos švie­są iš­vy­do mū­sų Tris­pal­vė, pra­si­dė­jo Są­jū­džio bruzdė­ji­mas. At­kū­rus Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bę, ne­te­ko­me So­vie­tų Są­jun­gos po­il­siau­to­jų srau­tų, pa­ja­mų, pra­si­dė­jo be­dar­bys­tė.

Iš­si­va­da­vi­mo iš oku­pan­to bei Lais­vės kai­na bu­vo su­mo­kė­ta ir eko­no­mi­niu nuo­smu­kiu. Ta­čiau, jei­gu pri­si­min­tu­me Drus­ki­nin­kų tam­sų­jį eko­no­mi­nį pe­ri­o­dą, per ku­rį nei vie­nas ne­nu­mi­rė ba­dau­da­mas ar ne­su­ša­lo na­mie dėl Ru­si­jos tuo­me­tės eko­no­mi­nės blo­ka­dos, šian­dien ga­li­ma bū­tų tei­gti, kad tuo­me­tis mū­sų pa­si­rink­tas Ne­pri­klau­so­mos ir Lais­vos Lie­tu­vos ke­lias bu­vo ne­nu­gin­či­ja­mai tei­sin­gas.

Vi­sa Lie­tu­va iš­gy­ve­no sun­kme­tį, pir­mą­jį at­kur­tos Ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės de­šimt­me­tį. Pa­me­nu ap­šiu­ru­sį Vil­nių, duo­bė­tus ke­lius, va­ka­rais tik kas ant­ru ar tre­čiu švies­tu­vu ap­švies­tas mies­to gat­ves, ei­les prie de­ga­li­nių, nuo ne­pa­kan­ka­mo šil­dy­mo ap­šerkš­ni­ju­sius iš vi­daus bu­tų lan­gus, žiau­rią be­dar­bys­tę.

Bet ar ne ste­buk­lą pa­tys su­kū­rė­me, kad įro­dė­me pa­sau­liui, jog esa­me tai­kūs, darbš­tus ir ap­si­spren­dę pri­im­ti ci­vi­li­zuo­tų va­ka­rų vals­ty­bių de­mok­ra­ti­nės san­tvar­kos są­ly­gas. Pra­dė­jo plauk­ti įvai­riau­sių už­sie­nio fon­dų pa­ra­ma, už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos, o vers­lūs, ap­suk­rūs lie­tu­vai­čiai pa­kan­ka­mai grei­tai su­ge­bė­jo su­si­krau­ti ka­pi­ta­lą ir in­ves­tuo­ti į Lie­tu­vos ūkį.

Lie­tu­vos mies­tai bei gy­ven­to­jai dėl pa­si­rink­tos va­ka­rie­tiš­kos Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO kryp­ties ga­vo ne­į­kai­no­ja­mą pa­ra­mą.

Net 1998 me­tais pra­si­dė­ju­si Ru­si­jos eko­no­mi­nė kri­zė šalies ūkio nesužlugdė. Lie­tu­vos mies­tai bei gy­ven­to­jai dėl pa­si­rink­tos va­ka­rie­tiš­kos Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO kryp­ties ga­vo ne­į­kai­no­ja­mą pa­ra­mą.

Pa­žvel­ki­me ap­link, be­veik kiek­vie­nam nau­jam ar su­re­mon­tuo­tam ob­jek­tui yra pa­nau­do­tos ES ben­dri­jos pa­ra­mos lė­šos.

O kaip pa­si­kei­tė Vil­nius, Ma­ri­jam­po­lė, Tel­šiai, Laz­di­jai, vi­sa ša­lis, ži­no­ma, ir Drus­ki­nin­kai! Pa­si­kei­tė, nes sa­vo in­dė­lį įne­šė­me vi­si, to­dėl ne­tu­rė­tu­me lyg so­vie­ti­niais lai­kas šlo­vin­ti kaž­ko­kio gel­bė­to­jo Vil­niu­je, Drus­ki­nin­kuo­se ar pre­zi­den­tū­ro­je, nuo­lan­kiai tie­sio­giai ir ne­tie­sio­giai bu­čiuo­da­mi ran­kas, be­są­ly­giš­kai pri­tar­da­mi net ir aki­vaiz­diems ne­ū­kiš­kiems spren­di­mams, ar su­si­tai­ky­da­mi su vie­ša iš­rink­tų­jų pa­ty­čių kul­tū­ra.

Blo­gų pa­vyz­džių aps­tu Drus­ki­nin­kų val­džios pro­pa­gan­di­nia­me bliz­gia­me lei­di­ny­je, lei­džia­ma­me už mū­sų pi­ni­gus. Liau­ki­mės vis dė­ko­ti, lanks­ty­tis sa­vo iš­rink­tie­siems tar­nams ir bi­jo­ti tų, ku­rie gau­na so­lidžius at­ly­gi­ni­mus iš mū­sų mo­ka­mų mo­kes­čių, nes vi­so su­kur­to vie­šo­jo gė­rio da­ly­viais pir­miau­sias esa­me mes pa­tys. Kiek­vie­nas iš jū­sų!

Drus­ki­nin­kai – tai M.K.Čiur­lio­nio mies­tas. Pa­skirs­tę ir/ar įsi­sa­vi­nę šim­tus mi­li­jo­nų li­tų iki šiol ku­ror­te ne­tu­ri­me pa­ro­dų, te­at­ro, kon­cer­tų, ki­no sa­lės – mul­ti­funk­ci­nio kul­tū­ros cent­ro, va­sa­ros est­ra­dos.

Jo­kie at­si­kal­bi­nė­ji­mai ar pa­sa­kos čia ne­pa­dės, tie­siog pra­bus­ki­te, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, skai­čiuo­da­mi ne tik sta­tis­tiš­kai di­dė­jan­čius po­il­siau­to­jų srau­tus. Pa­grin­di­nį dė­me­sį skir­ki­te ne pa­dė­kų puo­toms, sa­vi­rek­la­mai įvai­rio­mis for­mo­mis, gi­gan­to­ma­niš­kiems pro­jek­tams, bet at­si­gręž­ki­te į vie­ti­nio gy­ven­to­jo in­te­re­sus. Ne­ži­nau, kaip jums, ta­čiau mies­to iš­rink­to­ji val­džia, pa­si­kvie­tu­si par­ti­nį pas­tip­ri­ni­mą iš sos­ti­nės, lyg so­viet­me­čio lai­kais mo­juo­da­mi iš bal­ko­nė­lio ku­ror­to šven­tės ei­se­nos da­ly­viams, at­ro­dė grau­džiai. Ar ne me­tas bū­tų nu­si­leis­ti ant že­mės, mie­li mū­sų iš­lai­ky­ti­niai?

Drus­ki­nin­kai – tai M.K.Čiur­lio­nio mies­tas. Pa­skirs­tę ir/ar įsi­sa­vi­nę šim­tus mi­li­jo­nų li­tų iki šiol ku­ror­te ne­tu­ri­me pa­ro­dų, te­at­ro, kon­cer­tų, ki­no sa­lės – mul­ti­funk­ci­nio kul­tū­ros cent­ro, va­sa­ros est­ra­dos.

Kad Drus­ki­nin­kai pa­si­žy­mė­tų aukš­čiau­sia tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­be – tam tu­ri bū­ti de­ra­mai at­ly­gin­ta už dar­bą.

Kad po­il­siau­to­jus gy­dy­tų gry­nas/šva­rus pu­šų filt­rus pra­ė­jęs oras – tam bū­ti­na oro tar­šos ma­ta­vi­mo sto­tis ku­ror­te. Kad ir mies­to cent­re bū­tų sau­gu va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais – tam rei­ka­lin­gi dvi­ra­čių ta­kai pa­čia­me mies­te, ne tik už­mies­ty­je. Siū­lau bent se­zo­no me­tu pa­grin­di­nės M.K.Čiur­lio­nio gat­vės da­ly­je pa­da­ry­ti vien­pu­sį eis­mą, ki­tą pu­sę ati­duo­dant dvi­ra­ti­nin­kams.

Kad ku­ror­to pri­va­lu­mais mė­gau­tų­si ne tik sve­čiai po­il­siau­to­jai bei pra­mo­gau­to­jai, ta­čiau ir vie­ti­niai gy­ven­to­jai – tam bū­ti­nas vi­sai ki­tas po­žiū­ris į dir­ban­čius ku­ror­te. To­dėl di­dė­jan­tys po­il­siau­to­jų srau­tai tu­ri at­si­spin­dė­ti ir di­dė­jan­čio­mis pa­ja­mo­mis. Tik pa­ten­kin­tas vie­ti­nis gy­ven­to­jas ga­li aukš­ta pa­slau­gų ko­ky­be pa­ten­kin­ti at­vy­ku­sį po­il­siau­to­ją, to­dėl abi­pu­sė ku­ror­to nau­da yra bū­ti­na są­ly­ga dar­niam ku­ror­to vys­ty­mui­si.

Sa­vait­ga­lį at­šven­tė­me ku­ror­to 220-me­tį, ka­dan­gi 1794 me­tais Lie­tu­vos ir Len­ki­jos Ka­ra­lius Sta­nis­lo­vas Au­gus­tas Pa­niat­ovs­kis Drus­ki­nin­kus pa­skel­bė gy­do­mą­ja vie­to­ve. Re­mian­tis is­to­ri­kais, ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se Drus­ki­nin­kai pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1636-ai­sias me­tais.

To­dėl už po­ros me­tų ga­lė­si­me švęs­ti ku­ror­to 380-ąsias me­ti­nes, o po 22 me­tų ir 400-ąsias. Žo­džiu, kiek­vie­nas sa­vi­val­dy­bės va­do­vas per sa­vo ka­den­ci­ją tik­rai su­ras tin­ka­mą ju­bi­lie­jų šven­tei. Svar­bu, kad mies­tie­čiai ir ap­y­lin­kių gy­ven­to­jai no­rė­tų bei tu­rė­tų už ką švęs­ti, jaus­tų­si ku­ror­to šei­mi­nin­kais, ku­riems gy­ve­ni­mas ku­ror­te ar ap­y­lin­kė­se tei­kia ženk­lius pri­va­lu­mus ly­gi­nant su ki­tais Lie­tu­vos mies­tais.

Vilius Semeška yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Druskininkų skyriaus narys

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min