Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Andrius Mamontovas: „Mano tėčiui būtų siaubingai gėda dėl Rusijos“

Andrius Mamontovas
Gretos Skaraitienės/Žmonės.lt nuotr. / Andrius Mamontovas
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Vie­nas ži­no­miau­sių Lie­tu­vos dai­ni­nin­kų And­rius Ma­mon­to­vas pri­si­pa­ži­no, kad ne­no­ri nė žiū­rė­ti į ry­ti­nės kai­my­nės ša­lies pu­sę, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. „Ma­no tė­tis – ru­sas, – pri­mi­nė po­pu­lia­rus at­li­kė­jas. – Jei bū­tų gy­vas, tur­būt vaikš­čio­tų kaip že­mes par­da­vęs. Jam bū­tų siau­bin­gai gė­da dėl Ru­si­jos.“

Pa­sta­ruo­ju me­tu A. Ma­mon­to­vas ati­džiai se­ka, kas vyks­ta pa­sau­ly­je, ypač į Ry­tus nuo Lie­tu­vos. Apie tai iš­dės­to sa­vo nuo­mo­nę so­cia­li­nia­me tink­le ir už­ve­da karš­tas dis­ku­si­jas, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

Dai­ni­nin­kui ap­mau­du dėl Ru­si­jos pro­pa­gan­dos ir kaip ji vei­kia žmo­nes. „Si­tua­ci­ja to­kia: yra di­de­lė ša­lis, vyk­dan­ti ag­re­sy­vią po­li­ti­ką be jo­kių skru­pu­lų, su nie­ko ne­sis­kai­ty­da­ma. Ir kar­tu pro­vo­kuo­ja. O jei­gu pra­de­di tai kri­ti­kuo­ti, ima verk­ti, kad ru­sai skriau­džia­mi. Vals­ty­bės po­li­ti­ka per­me­ta­ma ant tau­ty­bės ir vis­kas kar­tu su­pla­ka­ma. Ta­da no­ri­si sa­ky­ti: ne mes pir­mi pra­dė­jo­me“, – apie tai, kas ką „skriau­džia“, dienraščiui skaė A. Ma­mon­to­vas. 

Paklaustas, ar Lietuva turetų pasekti Latvijos pavyzdžiu, kuri užd­rau­dė įva­žiuo­ti Ru­si­jos es­tra­dos at­li­kė­jams, pa­lai­kan­tiems ag­re­sy­vius ša­lies veiks­mus, A.Mamontovas sakė: „Ma­nau, ir į mū­sų ša­lį tu­rė­tų bū­ti ne­įlei­džia­mi tie, ku­rie pa­lai­ko Ru­si­jos val­džios po­li­ti­ką, nes ji mums ne­priim­ti­na. Kai tai sa­kai, iš­kart kas nors pra­de­da gie­do­ti, kad tai yra kul­tū­ra, ir ją rei­kia at­skir­ti nuo po­li­ti­kos. Ta­čiau pa­siek­ta ri­ba, kai bent man ne­bei­šei­na at­skir­ti. Kad ir ko­kia bū­tų kul­tū­ra, kiek bū­tų nuo­sta­bių ra­šy­to­jų, ak­to­rių, mu­zi­kan­tų, jie nebeatsveria to, kas da­bar vyks­ta. Tie­siog ne­be­no­riu žiū­rė­ti į tą pu­sę. Man skau­du tai sa­ky­ti, nes ma­no tė­tis – ru­sas. Gy­ven­da­mas Lie­tu­vo­je ir žiū­rė­da­mas ži­nias, jis ty­liai sau sa­ky­da­vo: „Man gė­da dėl to, kas vyks­ta Ru­si­jo­je.“ Tai bu­vo ir so­viet­me­čiu, ir Jel­ci­no laikais. Jei­gu da­bar tė­tis bū­tų gy­vas, tur­būt vaikš­čio­tų kaip že­mes par­da­vęs. Jam bū­tų siaubin­gai gė­da dėl sa­vo ša­lies. Iš da­lies ir aš tai jau­čiu. Man skau­du ir gė­da ma­ty­ti, ką da­ro vals­ty­bė, turin­ti di­de­lį in­te­lek­ti­nį bei kul­tū­ri­nį po­ten­cia­lą, daug te­ri­to­ri­jos ir iš­ka­se­nų. Rusija ga­lė­tų siek­ti, kad pa­sau­lis bū­tų ge­res­nis, bet kaž­ko­dėl vis­kas vyks­ta prieš­in­gai. Dėl to ne­ga­liu pirk­ti ru­siš­kų pre­kių. Ne iš pik­tu­mo, bet to­dėl, kad man la­bai skau­du. O skaudžiau­sia – įsi­jun­gus vie­ną ar ki­tą lie­tu­viš­kos te­le­vi­zi­jos ka­na­lą ma­ty­ti, kad ro­do ko­kį nors pi­gų ru­siš­ką se­ria­lą. Nuo­šir­džiai ne­sup­ran­tu to­kių ka­na­lų va­do­vų po­zi­ci­jos. Tu­ri­me parody­ti, kad mums tai ne­pa­tin­ka. Kuo tų te­le­vi­zi­jos ka­na­lų va­do­vai ge­res­ni už verslininką, siū­lan­tį pa­tran­kas tep­ti svies­tu?“

Jis taip pat sakė negalintis su­pras­ti, kai mū­sų ša­ly­je gi­mę ru­sa­kal­biai žmo­nės nie­ka­da neiš­moks­ta lie­tu­vių kal­bos. „Tai yra tie­siog ne­pa­gar­ba. O dar jie bur­no­ja prieš ša­lį, kurioje gy­ve­na ir tu­ri daug ge­res­nes są­ly­gas, ne­gu jos bū­tų is­to­ri­nė­je gim­ti­nė­je. Ma­no tėvas, į Lie­tu­vą at­va­žia­vęs bū­da­mas 26 me­tų, lie­tu­viš­kai iš­mo­ko taip, kad šne­kė­da­vo praktiš­kai be ak­cen­to. Ir moks­li­nius pra­ne­ši­mus skai­ty­da­vo, ir uni­ver­si­te­te dės­ty­da­vo lietu­vių kal­ba. Kar­tais ma­nęs klau­sia, ko­dėl ne­ken­čiu ru­sų. Ne­ga­liu ne­kęs­ti, nes pats turiu to­kio krau­jo. Bet jei kas nors ne­pa­tin­ka, svar­bu iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją“, – dienraščiui „Lietuvos žinios“ sakė A.Mamontovas. 

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min