Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Daugiabučių renovacijos pinigų statybų bendrovėms nereikia, 2 mln. litų nesudomino

Daugiabučių renovacija
Aplinkos ministerijos nuotr. / Daugiabučių renovacija
Šaltinis: „Alytaus naujienos“
0
Skaitysiu vėliau
A A

Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ra (AEE­DA) per Cen­tri­nę per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją (CPO) vyk­dė vie­šuo­sius pir­ki­mus ke­tu­riems mies­to dau­gia­bu­čiams re­no­vuo­ti. Po pir­ki­mų pa­aiš­kė­jo sen­sa­cin­gas da­ly­kas – ne­at­si­ra­do nė vie­nos sta­ty­bų ben­dro­vės, no­rin­čios at­nau­jin­ti Aly­taus dau­gia­bu­čius.

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je AEE­DA per CPO pa­skel­bė vie­šą­jį ran­gos dar­bų kon­kur­są re­no­vuo­ti Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės 18 na­mą. Pra­di­nė re­no­va­ci­jos kai­na, va­do­vau­jan­tis in­ves­ti­ci­niu pro­jek­tu, bu­vo be­veik 419 tūkst. li­tų. Kon­kur­sas pa­ty­rė fias­ko ne­at­si­ra­dus nė vie­no pir­kė­jo.

Sau­sio pir­mo­mis die­no­mis agen­tū­ra per mi­nė­tą or­ga­ni­za­ci­ją vyk­dė vie­šą­jį pir­ki­mą Li­kiš­kė­lių gat­vės 36, 38 ir 40 dau­gia­bu­čiams nu­sta­tant pra­di­nę 1 mln. 336 tūkst. li­tų pra­di­nę kai­ną. Ta­čiau vėl­gi at­si­ti­ko taip pat – ne­at­si­ra­do nė vie­no no­rin­čio­jo at­lik­ti šių na­mų at­nau­ji­ni­mą.

Kon­kur­sas pa­ty­rė fias­ko ne­at­si­ra­dus nė vie­no pir­kė­jo.

Sta­ty­bų ben­dro­vių ne­su­do­mi­no dar­bai be­veik už 2 mln. li­tų. Aly­tiš­kiams tols­ta vals­ty­bės ža­da­ma pa­gal­ba at­nau­ji­nant sa­vo būs­tus – re­no­va­ci­jos iš­lai­dų pa­den­gi­mas 40 proc.

AEE­DA di­rek­to­riaus Pra­no Ja­ciuns­ko tei­gi­mu, to­kia pa­dė­tis su­si­klos­tė dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – Lie­tu­vo­je į dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos rin­ką vie­nu me­tu pa­teik­ta per daug na­mų, apie 800, sta­ty­bų įmo­nės dėl dar­bo jė­gos sty­giaus ne­pa­jė­gios at­lik­ti sta­ty­bų ran­gos dar­bų.

AEE­DA, įkur­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mai vyk­dy­ti, da­bar svars­to ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bės pa­keis­ta re­no­vuo­ja­mų na­mų ran­gos dar­bų pir­ki­mo tvar­ka ir vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­dy­ti pati. Ne­pa­kei­tus mi­nė­tos tvar­kos kon­kur­sai ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mi tik per CPO.

Pir­muo­ju eta­pu Aly­taus mies­te tu­ri bū­ti re­no­vuo­ta 18 dau­giau­sia ši­lu­mos ener­gi­jos su­nau­do­jan­čių dau­gia­bu­čių. Jiems per­nai AEE­DA ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­ti in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai. Pas­ta­ruo­sius be­veik už 29 tūkst. li­tų pa­ren­gė Kau­no in­di­vi­du­a­lio­ji įmo­nė „Ju­ra­to­riai“.

Šiuo me­tu agen­tū­ra per CPO ieš­ko 31 mies­to dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jai rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ren­gė­jų. Ta­čiau taip pat ne­sėk­min­gai kaip sta­ty­bos ran­gos dar­bų vyk­dy­to­jų. Pro­jek­tų ren­gė­jų ne­at­si­ra­do net tri­juo­se kon­kur­suo­se. Pa­sak P.Ja­ciuns­ko, ti­kė­ti­na, kad vie­nam pro­jek­tui pa­reng­ti nu­sta­ty­ta per ma­ža kai­na – 1 tūkst. 915 li­tų.

In­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų parengimo konkursus to­liau ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bė padedant agen­tūrai.

Pir­mas nu­si­vy­li­mas – spa­lį

AEE­DA pir­mus dau­giau­sia ši­lu­mos ener­gi­jos su­nau­do­jan­čių še­šių dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos dar­bų kon­kur­sus per CPO su­ren­gė per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je. Ta­da ran­go­vai pa­rink­ti iš Aly­taus ir Prie­nų.

Ta­čiau su­tar­tys su jais ne­pa­si­ra­šy­tos dėl pa­siū­ly­tų per di­de­lių re­no­va­ci­jos dar­bų kai­nų, su ku­rio­mis ne­su­ti­ko re­no­vuo­ti­nų dau­gia­bu­čių ben­dri­jos. Dėl ne­pa­si­ra­šy­tų su­tar­čių agen­tū­ra net bu­vo iš­mes­ta iš CPO. Mat taip elg­tis pa­gal vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo per pas­ta­rą­ją Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mą or­ga­ni­za­ci­ją tvar­ką ne­bu­vo ga­li­ma.

Sie­kiant Aly­tu­je ne­stab­dy­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos, vė­liau agen­tū­ra, kaip per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, į CPO grą­žin­ta.

Da­bar aki­vaiz­du, kad ir į CPO grą­žin­tai AEE­DA pir­ki­mai per šią or­ga­ni­za­ci­ją bū­si­mai dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai nau­dos kol kas ne­duo­da.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką