Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugsėjo 26d. 11:24

Kaip atsikratyti perdegusiomis lemputėmis?

Elektros lemputės
AFP/„Scanpix“ nuotr. / Elektros lemputės

Nese­niai atlikto visuomenės tyrimo rezul­tatai Lietu­voje atskleidė paradoksą: nors žmonės supranta, kad perde­gu­sias taupiąsias lem­putes reikia perdirbti, vis dėlto jas meta kartu su kit­o­mis buit­inėmis atliekomis – taip elgiasi 60 proc. respon­dentų (buvo apklausta 1006 respon­den­tai) ir tik 36 proc. perde­gu­sias lem­putes atid­uoda perdirbėjams.

Pasak tyrimą atliku­sios ben­drovės „Berent” atstovės Vai­dos Bröcher, tik labai maža dalis visuomenės žino tikrąsias priežastis, kodėl lem­putes reikia atid­uoti perdirbti: „Dau­guma respon­dentų – šiek tiek dau­giau nei 80 proc. – kaip pagrindines priežastis įvardijo lem­putėje esančias nuodin­gas medži­a­gas bei jų keliamą pavojų gam­tai. Iš esmės atsaky­mas kaip ir teisin­gas, tačiau juk visos panašios atliekos yra pavo­jin­gos dėl tų pačių priežasčių. Tikrąją perdirbimo priežastį – jose esantį gyvsidabrį – įvardijo tik 9 proc. respondentų”.

Kodėl negal­ima mesti į ben­drąjį atliekų konteinerį?

lem­putės turi būti surenkamos atski­rai nuo bui­tinių atliekų ir atid­uo­damos perdirbti aplinkai draugišku būdu

Elek­tros energiją tau­pančiose lem­putėse esantiems gyvsidabrio garams patekus į aplinką dideli­ais kieki­ais, gali būti užterš­tas dir­vožemis bei van­duo. Nors visos tau­pio­sios lem­putės taupo elek­tros energiją, jų sudė­tyje yra aplinkai pavo­jingų medži­agų: lakiojo gyvsidabrio ir kancero­geninių savy­bių tur­inčio met­alo. Pavyzdžiui, sudaužius lem­putės stiklą, garuo­jan­tis gyvsidabris gali patekti į žmogaus orga­nizmą ir sukelti apsin­uodi­jimą. Todėl šios lem­putės turi būti surenkamos atski­rai nuo bui­tinių atliekų ir atid­uo­damos perdirbti aplinkai draugišku būdu, užtikri­nant gyvsidabrio surinkimą ir saugų jo laikymą.

 

Kaip atskirti perdirbimui tin­ka­mas lemputes?

Perdirbimui per­duo­damos lem­putės ant pakuotės ir ant pačios lem­putės turi spe­cialų ženklin­imo sim­bolį – per­brauktą atliekų kon­tein­erį, nuro­dantį būt­iną atskirą elek­tron­inių ir elek­tron­inių įrenginių atliekų surinkimą.

Kur prid­uoti perde­gu­sias lemputes?

Perde­gusią lem­putę reikia saugiai, nesu­daužant ir neįske­liant, atgabenti į bet kurį surinkimo punktą ir atsar­giai, nemetant įdėti į spe­cialią dėžutę. Lempų ati­davi­mas aplinkai draugišku būdu yra papras­tas, kiekvienam prieina­mas ir nemokamas. Šiuo metu 46 mies­tu­ose Lietu­voje veikia 86 punk­tai, kuri­u­ose yra pri­imamos perde­gu­sios energiją tau­pančios lemputės. Spe­cialių dėžučių šioms lem­putėms surinkti yra par­duo­tu­vėse „Maz­gas“, „SLO“ bei „EMP recy­cling“ padalin­i­u­ose, preky­bos tin­klo „Topo cen­tras“ par­duo­tu­vėse, preky­bos cen­tru­ose „Senukai”, „Lesto“ klientų aptar­nav­imo centruose.

Perde­gusių lem­pučių surinkimo punktą greta savo namų rasite čia.

Keisti įpročius kliūčių nėra

Lem­pučių ati­davimui perdirbti kliūčių kaip ir nėra: surinkimo tin­klas pla­tus, plan­uo­jant pirkti naują lem­putę perde­gusią atid­uokite tame pači­ame preky­bos cen­tre. Žino­ji­mas padės ne tik rink­tis taupiąsias lem­putes, bet ir teisin­gai jomis atsikratyti.

 

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyvenimo kokybei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas. Daugiau ekorekomendacijų ieškokite Facebook paskyroje.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką