Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Liga kurorte atostogų nutraukti neprivers

Palanga
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Palanga
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

„Ke­lio­nė iš­ple­čia aki­ra­tį, bet pa­lei­džia vi­du­rius“, – yra pa­sa­kęs vie­nas gar­sus ame­ri­kie­čių in­fek­to­lo­gas. Juo­kas juo­kais, ta­čiau nė vie­nas ato­sto­gų me­tu ar ke­lio­nė­je neap­sau­go­tas nuo įvai­rių ne­ga­la­vi­mų. Va­sa­rą ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se ato­sto­gau­jan­tys pi­lie­čiai daž­nai pri­si­krau­na vais­ti­nė­les įvai­rių vais­tų, ta­čiau ką da­ry­ti rim­čiau su­karš­čia­vus, ki­lus aler­gi­nei reak­ci­jai ar ki­ta? Va­žiuo­ti į na­mus ne­si­no­ri, ta­čiau kan­ki­na ne­ži­nia, ar ki­ta­me mies­te bend­ro­sios pa­gal­bos gy­dy­to­jo bū­si priim­tas ge­ra­no­riš­kai, ar ne­teks už kon­sul­ta­ci­ją mo­kė­ti.

Pa­lan­gos li­go­ni­nė – lyg iš ki­no fil­mo

Į sa­vait­raš­tį „Šiau­liai plius“ krei­pė­si šiau­lie­tė, nu­ste­bin­ta me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, gau­tos Pa­lan­gos mies­to li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­riu­je. Pa­jū­ry­je mo­te­ris per­ša­lo, jai pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, ėmė kan­kin­ti skaus­min­gas ko­su­lys. Atos­to­gų nu­trauk­ti ne­si­no­rė­jo, tad nu­spręs­ta kreip­tis į Pa­lan­gos li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių.

Mo­te­ris ti­kė­jo­si, kad bend­ro­sios pa­gal­bos gy­dy­to­jas tik skirs an­ti­bio­ti­kų ir iš­ly­dės gy­dy­tis, ta­čiau su­lauk­ta ge­ra­no­riš­ka pa­gal­ba nu­ste­bi­no. „Pa­si­ju­tau lyg fil­me „Li­go­ni­nės prii­ma­ma­sis“. Man iš­syk spe­cia­liu apa­ra­tu pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą, iš ve­nos ty­ri­mams paė­mė krau­ją, pa­ma­ta­vo krau­jos­pū­dį. Gy­dy­to­jas pa­ly­dė­jo į rent­ge­no ka­bi­ne­tą, kur sku­biai bu­vo pa­da­ry­tos plau­čių ir vei­do duo­bių nuo­trau­kos“, – ste­bi­si mo­te­ris.

Mo­te­ris ti­kė­jo­si, kad bend­ro­sios pa­gal­bos gy­dy­to­jas tik skirs an­ti­bio­ti­kų ir iš­ly­dės gy­dy­tis, ta­čiau su­lauk­ta ge­ra­no­riš­ka pa­gal­ba nu­ste­bi­no.

Jau po pus­va­lan­džio bu­vo gau­ti ty­ri­mų re­zul­ta­tai – mo­te­riai bu­vo nu­sta­ty­tas si­nu­si­tas ir bron­chi­tas. Se­se­lė su­švirkš­tė vais­tų nuo tem­pe­ra­tū­ros, gy­dy­to­jas sky­rė an­ti­bio­ti­kų ir dar pa­tei­kė siun­ti­mą pas oto­ri­no­la­rin­go­no­lo­gą. Šis jau po 15 min. sky­rė gy­dy­mą ir paaiš­ki­no, kaip li­gą įveik­ti grei­čiau.

„Pra­džio­je me­di­kai sa­kė, kad už pa­gal­bą teks mo­kė­ti, ta­čiau vė­liau są­skai­tos neiš­ra­šė. Gal dar są­skai­tos su­lauk­siu, ir gal ji sa­vo dy­džiu, įver­ti­nus gau­tas mo­der­nias pa­slau­gas, ma­ne pri­blokš?“ – sa­vait­raš­čio klau­sė mo­te­ris.

Su­sir­gus bū­ti­na ne­del­siant kreip­tis į ar­ti­miau­sius me­di­kus

Da­lia Mi­niaus­kie­nė, Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos Gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja sa­ko, kad šiuo me­tu ga­lio­ja tei­si­nė nuo­sta­ta, kad kiek­vie­na as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga pa­gal kom­pe­ten­ci­ją pri­va­lo už­tik­rin­ti bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą.

Va­di­na­si, jei žmo­gus krei­pia­si į gy­dy­mo įstai­gą, ku­rio­je nė­ra rei­kia­mo spe­cia­lis­to, ga­lin­čio su­teik­ti bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą, pa­ti įstai­ga tu­ri pa­si­rū­pin­ti, kad pa­cien­tas šią pa­gal­bą gau­tų.

Bū­ti­na­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai pri­ski­ria­ma pir­mo­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir gy­dy­mo įstai­go­se (am­bu­la­to­ri­nė­se ir sta­cio­na­re) tei­kia­ma sku­bio­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Bū­ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba (tiek pir­mo­ji, tiek sku­bio­ji) gy­dy­mo įstai­go­se tei­kia­ma vi­siems, ku­riems jos pri­rei­kia.

Krei­pian­tis į as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą dėl sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, gy­dy­to­jo siun­ti­mas ne­pri­va­lo­mas.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus ap­draus­tie­siems pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, bū­ti­no­ji pa­gal­ba tu­ri bū­ti tei­kia­ma ne­mo­ka­mai tuo­met, kai jos pri­rei­kia. To­dėl žmo­gus, iš­vy­kęs iš na­mų į bet ku­rią ki­tą Lie­tu­vos vie­to­vę ir pa­ty­ręs trau­mą ar stai­ga su­si­rgęs, ne­dels­da­mas tu­ri kreip­tis į ar­ti­miau­sią šios vie­to­vės gy­dy­mo įstai­gą. Ši pri­va­lo su­teik­ti ar or­ga­ni­zuo­ti bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ir ne­ga­li rei­ka­lau­ti, kad žmo­gus prie konk­re­čios me­di­ci­nos įstai­gos pri­si­ra­šy­tų. Ar ši­to­kia pa­gal­ba pa­cien­tui rei­ka­lin­ga, nu­sta­to jį ap­žiū­rin­tis gy­dy­to­jas.

Krei­pian­tis į as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą dėl sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, gy­dy­to­jo siun­ti­mas ne­pri­va­lo­mas.

Jei pa­gal­ba ne­bū­ti­na – teks mo­kė­ti

Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos spe­cia­lis­tai sa­ko, kad su­si­rgus ato­sto­gų me­tu ar per ko­man­di­ruo­tę ku­ria­me nors ša­lies mies­te, už gy­dy­to­jo pa­slau­gas, jei kreip­ta­si ne dėl sku­bios pa­gal­bos, ga­li tek­ti su­si­mo­kė­ti.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra pa­tei­ku­si būk­lių, ka­da tei­kia­ma bū­ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, są­ra­šą. Įsa­ky­me nu­ro­dy­ta, kad bū­ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se tei­kia­ma vi­siems as­me­nims, neat­siž­vel­giant į tai, ar jie ap­draus­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, taip pat neat­siž­vel­giant į  gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­me taip pat nu­ro­dy­ta, ko­kie simp­to­mai nu­sa­ko, kad žmo­gui rei­kia sku­baus gy­dy­mo, ku­ris ne­mo­ka­mas vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je. Tarp jų – la­bai stip­rus, ūmus ar­ba vi­du­ti­nio stip­ru­mo skaus­mas dėl įvai­rių prie­žas­čių, mie­guis­tu­mas, su­lė­tė­ju­si reak­ci­ja, karš­čia­vi­mas ar­ba bend­ras kū­no at­ša­li­mas, ne­nus­to­ja­mas (il­giau kaip 30 min.) vė­mi­mas, ūmi de­hid­ra­ta­ci­ja, gal­vos trau­ma su trum­pa­lai­kiu są­mo­nės ne­te­ki­mu, di­de­lio ra­mi­na­mų­jų me­džia­gų kie­kio ar ki­tos kil­mės tok­si­nių me­džia­gų su­var­to­ji­mas, ki­tas gy­vy­bei pa­vo­jin­gas ap­si­nuo­di­ji­mas ir pan.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, ūmiai su­si­rgus, kai pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, la­bai pa­blo­gė­ja sa­vi­jau­ta ar jau­čia­mas di­de­lis skaus­mas, o žmo­gus tuo me­tu yra iš­vy­ko­je, kon­sul­ta­ci­jos jis ga­li kreip­tis į ar­čiau­siai dir­ban­tį šei­mos gy­dy­to­ją ir pa­sta­ra­sis tu­rė­tų žmo­gų pa­kon­sul­tuo­ti.

Jei­gu žmo­gus krei­pia­si ne dėl bū­ti­no­sios pa­gal­bos, už šei­mos gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ją jam rei­kia su­si­mo­kė­ti.

Žmo­gus, at­si­dū­ręs ki­ta­me mies­te, dėl bū­ti­no­sios pa­gal­bos ga­li kreip­tis į bet ku­rį ar­čiau­siai dir­ban­tį šei­mos gy­dy­to­ją, ku­ris spren­džia, ko­kios sku­bios pa­gal­bos jam rei­kia, ir žmo­gui už šią pa­slau­gą pa­pil­do­mai mo­kė­ti ne­rei­kia. Ta­čiau jei­gu žmo­gus krei­pia­si ne dėl bū­ti­no­sios pa­gal­bos, už šei­mos gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ją jam rei­kia su­si­mo­kė­ti.

Jei šei­mos gy­dy­to­jas nu­spręs, kad jo kom­pe­ten­ci­jos gy­dy­mo sky­ri­mui neuž­ten­ka, ga­li pa­ra­šy­ti siun­ti­mą gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jai. Tuo­met pa­sta­ro­ji žmo­gui jau bū­tų ne­mo­ka­ma. Tuo tar­pu jei­gu žmo­gus krei­pia­si be siun­ti­mo tie­sio­giai į gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą, jis už gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ją su­mo­ka, ta­čiau to­les­nės jo pa­skir­tos pa­slau­gos ir­gi bū­na ne­mo­ka­mos.

Tie­sa, žmo­nės daž­nai ne­ži­no, kad ga­li pa­si­nau­do­ti šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­go­mis, to­dėl, at­si­dū­rę ki­ta­me mies­te, ne­re­tai vyks­ta į li­go­ni­nę. Tai vi­siš­kai ne­bū­ti­na. Li­go­ni­nė­je bū­ti­no­ji pa­gal­ba taip pat tei­kia­ma ne­mo­ka­mai, ta­čiau už ne­bū­ti­no­sios pa­gal­bos pa­slau­gas ten­ka su­si­mo­kė­ti.

Ab­sol­ven­tai ir abi­tu­rien­tai ap­draus­ti iki ru­dens

Klau­si­mų dėl ne­mo­ka­mų me­di­ci­nos pa­slau­gų ky­la abi­tu­rien­tams ir ab­sol­ven­tams, ku­rie ne­ži­no, ar bai­gę moks­lus dar yra draus­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu. Ar su­ne­ga­la­vę ką tik moks­lus bai­gę jau­nuo­liai ga­li ne­mo­ka­mai pra­šy­ti me­di­kų pa­gal­bos sa­vo ar ki­ta­me ša­lies mies­te?

Te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos duo­me­ni­mis, pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis drau­džia­mi Lie­tu­vos bend­ro­jo la­vi­ni­mo, pro­fe­si­nių, aukš­tes­nių­jų ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­nių sky­rių moks­lei­viai ir stu­den­tai, taip pat Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiai bei as­me­nys be pi­lie­ty­bės, nuo­lat gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je, stu­di­juo­jan­tys Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­niuo­se sky­riuo­se.

Stu­den­tai yra drau­džia­mi vals­ty­bės lė­šo­mis vie­ne­riems moks­lo me­tams, t. y. nuo ei­na­mų­jų moks­lo me­tų rug­sė­jo 1 d. iki ki­tų moks­lo me­tų rugp­jū­čio 31 d. Tai reiš­kia, kad iki va­sa­ros pa­bai­gos jau­nuo­liai ne­mo­ka­mos me­di­kų pa­gal­bos su­lauks.

Pa­si­tik­rin­ti sa­vo draus­tu­mą pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ga­li­ma ap­si­lan­kius vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas ato­sto­gas ati­de­da

Atos­to­gų me­tu su­si­rgu­siam žmo­gui ne­rei­kė­tų ap­gai­les­tau­ti, kad taip il­gai lauk­tas poil­sis bus skir­tas ne­ti­kė­tai li­gai įveik­ti.

Dar­bo ko­dek­sas nu­ma­to, kad jei kas­me­ti­nių ato­sto­gų me­tu at­si­ra­do prie­žas­tys (lai­ki­nas ne­dar­bin­gu­mas), dėl ku­rių ato­sto­gos ne­ga­li bū­ti pa­nau­do­tos, kas­me­ti­nės ato­sto­gos pra­tę­sia­mos ati­tin­ka­mą die­nų skai­čių ar per­ke­lia­mos dar­buo­to­jui su­si­ta­rus su darb­da­viu.

Pa­sak SOD­ROS at­sto­vo ry­šiams su vi­suo­me­ne Mar­ty­no Ži­lio­nio, jei­gu dar­buo­to­jas yra įpras­ti­nė­se kas­me­ti­nė­se ato­sto­go­se, tai bend­ra tvar­ka jam ga­li bū­ti iš­duo­tas lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas ir skir­ta li­gos pa­šal­pa (įpras­ti­nio dy­džio, įpras­ti­ne tvar­ka). To­kiu at­ve­ju kas­me­ti­nės ato­sto­gos tu­rė­tų bū­ti pra­tę­sia­mos.

Per kas­me­ti­nes ato­sto­gas su­si­rgu­siam vai­kui slau­gy­ti, li­gos pa­šal­pa ne­ski­ria­ma.

Dar­bo ko­dek­sas nu­ma­to, kad jei kas­me­ti­nių ato­sto­gų me­tu at­si­ra­do prie­žas­tys (lai­ki­nas ne­dar­bin­gu­mas), dėl ku­rių ato­sto­gos ne­ga­li bū­ti pa­nau­do­tos, kas­me­ti­nės ato­sto­gos pra­tę­sia­mos ati­tin­ka­mą die­nų skai­čių ar per­ke­lia­mos dar­buo­to­jui su­si­ta­rus su darb­da­viu.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
KALĖDINIŲ DOVANŲ GIDAS
Parašykite atsiliepimą apie 15min