Geras turinys neatostogauja. Prenumerata vos nuo 0,50 Eur/mėn!
Išbandyti

Etikos kodeksas

I. Pradinė dalis

 1. Esame ir dirbame tam, kad pateiktume svarbiausią, objektyvią, subalansuotą, patikimą informaciją Lietuvos ir lietuviškai skaitančiai auditorijai visame pasaulyje. Dirbame mūsų skaitytojams ir esame atskaitingi jiems ir netiesiogiai – visai visuomenei. 

 2. Naujienų kokybė, patikimumas, mūsų komandos aistra ir inovatyvumas – keturi banginiai, ant kurių laikosi visa 15min veikla.

 3. Pripažįstame, kad mūsų skatytojų pasitikėjimas yra gyvybiškai svarbus mūsų sėkmei.

 4. 15min nuosavybė ir organizacijos struktūra yra visiškai skaidri. Esame grupės „15min group“ dalis.

 5. Pagrindinis visos mūsų veiklos principas ir vertybė – pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

 6. Priešinamės netinkamiems ir nepagrįstiems spaudos laisvės suvaržymams.

 7. 15min nedalyvauja veikloje, kuri pakenktų mūsų gebėjimui pranešimus teikti tiksliai, objektyviai ir išsamiai.

 8. Savo veikloje laikomės informacijos gavimui ir naujienų teikimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

 9. 15min redakcija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomenės informavimo įstatymu, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kitais tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, Lietuvos visuomenės informavimo kodeksu, taip pat – Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu.

II. Redakcijos politika

 1. Ar naujieną verta pranešti, sprendžiame atsižvelgdami į jos poveikį ir svarbą visuomenei, jos grupėms ir rinkoms.

 2. Renkant naujienas, mūsų svarbiausias prioritetas yra visuomenės interesas ir teisė žinoti.

 3. Informacijai gauti visada naudojame sąžiningas priemones, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma ir pateisinama visuomenės interesais.

 4. Jei įmanoma, užtikriname savo pranešimų patikimumą siekdami gauti nepriklausomų šaltinių patvirtinimą.

 5. Visada siekiame gauti visų su naujiena susijusių šalių komentarus. Jeigu prieš skelbiant svarbias neatidėliotinas naujienas tokių komentarų nėra, atnaujiname pranešimą gavę tokius komentarus.

 6. 15min elgiasi vienodai su visomis su naujiena susijusiomis šalimis.

 7. Prisistatome savo šaltiniams ir nurodome, ar jų teikiama informacija bus paskelbta viešai.

 8. Nesistengiame gauti ir nenaudojame informacijos, gautos iš vaikų ir (arba) psichinę negalią turinčių asmenų, išskyrus atvejus, kai tai priimtina jų tėvams (globėjams) ir (arba) pateisinama visuomenės interesais ir (arba) pateisinama interviu davėjo interesais ir (arba) interviu davėjas supranta pasekmes.

 9. Už informaciją nesiūlome ir nemokame pinigų ir neteikiame jokios kitos ekonominės naudos.

 10. Vengiame skelbti anoniminių šaltinių pateiktą informaciją, nebent tai būtų pateisinama visuomenės interesais ar būtinybe apsaugoti šaltinį ir jeigu dėjome visas pastangas patvirtinti pranešimą iš neanoniminio šaltinio.

 11. Paisome nekaltumo prezumpcijos.

 12. Vengiame atskleisti nusikaltimo ar nelaimės aukų tapatybę, nebent tai būtų pateisinama visuomenės interesais.

 13. Siekiame naujienas pranešti kuo skubiau nepakenkdami jų tikslumui.

 14. Prieš paskelbdami pranešimą dedame visas pagrįstas pastangas siekdami patikrinti jo tikslumą.

 15. Siekiame aiškiai ir tiksliai atskirti faktus nuo nuomonių.

 16. Pripažįstame klaidas ir netikslumus ir atvirai bei aiškiai juos ištaisome vos tai paaiškėja.

 17. 15min vengia skatinti stereotipus dėl rasės, lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės, geografijos, seksualinės orientacijos, negalios, fizinės išvaizdos ar kitų socialinės padėties ypatumų. 

III. Nepriklausomumas ir skaidrumas

 1. Neleidžiame savo publikacijų ir pranešimų redaguoti kam nors kitam nei mūsų redakcijos komanda.

 2. Niekam, išskyrus 15min redakcijos darbuotojus, neleidžiama peržiūrėti naujienų pranešimų prieš jų paskelbimą, išskyrus asmenis, kurie cituojami konkrečiame pranešime, ir pagrįstais terminais.

 3. Nepriimame pasiūlymų padengti kelionės išlaidas ar bet kokias kitas su medžiagų publikavimu susijusias išlaidas, nebent neturėtume pakankamai lėšų tokioms išlaidoms ir kelionė būtų pateisinama visuomenės interesais. Visais tokiais atvejais atskleidžiame visuomenei galiojančius susitarimus.

 4. Niekada neprisiimame įsipareigojimų įvykius nušviesti mainais už apmokėtas kelionės išlaidas.

 5. Nepriimame jokių mokėjimų ar dovanų ir atsisakome asmeninės naudos, kurią būtų galima vertinti kaip tiesioginį ar netiesioginį bandymą daryti įtaką mūsų pranešimų teikimui.

 6. Redakcijos darbuotojai apie galimus interesų konfliktus turi pranešti savo vadovui.

 7. Interesų konfliktą, apie kurį turi būti pranešta, suprantame kaip bet kokį esamą ar galimą nesutarimą ar šališkumą dėl asmeninių ar ekonominių 15min darbuotojų, jų šeimos narių ir (arba) bet kokių susijusių asmenų interesų arba dėl jų politinių, religinių ar ideologinių įsitikinimų, jų priklausymo kokiai nors rasinei, etninei ar kitokiai socialinei grupei, kuris kiekvienu konkrečiu atveju gali daryti poveikį įvykių nušvietimo objektyvumui.

 8. Redakcijos personalo nariams verstis su 15min nesusijusia apmokama veikla leidžiama tuo atveju, jei dėl to nekyla jokio interesų konflikto ir tiesoginis vadovas tam pritarė.

 9. 15min redakcijos personalo nariai informacijos, kurią jie gavo atlikdami savo darbą ir kuri prieinama tik 15min redakcijai, negali naudoti asmeniniam pasipelnymui.

 10. Naudodami išorės šaltinio pateiktą medžiagą, nurodome, kas ją pateikė. 

 11. 15min atskleidžia visuomenei visus reguliavimo institucijų ar teismo sprendimus, su kuriais susijęs portalas 15min.

IV. Vidaus santykiai

 1. Kiekvienas redakcijos personalo narys gali reikšti nuomonę visais redakciniais klausimais.

 2. Žurnalistai gali atsisakyti atlikti užduotis, kurios prieštarauja įstatymams ar šiam kodeksui, dėl interesų konflikto ar kitų pagrįstų priežasčių.

 3. Žurnalistai privalo pranešti vadovybei apie bet kokį spaudimą nesilaikyti šio kodekso.

 4. Redakcinius sprendimus priima budintis redaktorius.

 5. 15min prisiima visą atsakomybę už paskelbtus pranešimus, išskyrus atvejus, kai pranešimą paskelbęs žurnalistas tyčia arba dėl aplaidumo pažeidė įstatymą.

V. Už 15min ribų

 1. Darbo ir nedarbo metu 15min redakcijos darbuotojai privalo vengti veiksmų, kurie galėtų pakirsti 15min skaitytojų pasitikėjimą jo (jos) sprendimais.

 2. 15min redakcijos personalo narys 15min vardu gali kalbėti tik įgaliotas savo vadovo.

 3. Visi 15min žurnalistai raginami atskleisti savo tapatybę, reikšdami nuomones internetiniuose žiniasklaidos kanaluose ir socialiniuose tinkluose.

 4. 15min viešąsias socialinių tinklų paskyras traktuoja kaip viešąją erdvę ir laisvai prieinamą informacijos šaltinį; jose žurnalistai veikia, vadovaudamiesi žurnalistų etiką reglamentuojančiais teisės aktais ir šiuo kodeksu. 

 5. Skelbdami informaciją iš socialinių tinklų asmeninių paskyrų, žurnalistai įvertina, ar yra viešasis interesas tokiai informacijai gauti ir ją skelbti. 

 6. Prieš skelbdami informaciją iš socialinių tinklų viešų ir asmeninių paskyrų, redakcijos darbuotojai privalo patikrinti jos atitiktį tikrovei.