Dabar populiaru
Publikuota: 2013 birželio 20d. 22:48

Naujas reiškinys: atsiranda vis daugiau sunkiai apčiuopiamų sielos ligų

Paauglys
Fotolia nuotr. / Paauglys

So­cio­lo­gai Lie­tu­vo­je ste­bi nau­ją reiš­ki­nį – mo­der­nio­je vi­suo­me­nė­je at­si­ran­da vis dau­giau sun­kiai me­di­ci­niš­kai ap­čiuo­pia­mų sie­los li­gų, iš es­mės ky­lan­čių dėl bend­ro ne­pa­si­ten­ki­ni­mo gy­ve­ni­mu, sa­vi­raiš­kos sto­kos, per­ne­lyg daž­no stre­so. „Nie­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo psi­chi­nių li­gų, ta­čiau tin­ka­mai be­si­gy­dan­tis li­go­nis ga­li gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą“, – tvir­ti­na Šiau­lių psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės Poū­mių bū­se­nų sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Rim­kus.

Prie­žas­tys iki šiol nei­šaiš­kin­tos

Il­gus šimt­me­čius sie­los su­tri­ki­mų prie­žas­ti­mi bu­vo lai­ko­mos ne­že­miš­kos jė­gos. An­ti­kos lai­kais sie­los su­tri­ki­mai im­ti aiš­kin­ti ne taip mis­tiš­kai. Ma­te­ma­ti­kos ge­ni­jui Pi­ta­go­rui prie­žas­čių pa­ra­gi­nus ieš­ko­ti ne dan­gu­je, o žmo­gaus sme­ge­ny­se, sie­los ne­ga­la­vi­mai pra­dė­ti su­vok­ti kaip žmo­giš­kai pri­gim­čiai bū­din­gi reiš­ki­niai. Is­to­ri­jos tė­vas He­ro­do­tas ra­šė, kad ka­ra­lius Kleo­me­nas, po var­gi­nan­čios ke­lio­nės grį­žęs į Spar­tą, su­si­rgo sie­los li­ga. Bū­tent „su­si­rgo“. Gar­siau­sias an­ti­ki­nės Grai­ki­jos gy­dy­to­jas Hi­pok­ra­tas, ku­ris pir­ma­sis sie­los li­gą – ma­ni­ją – įvar­di­jo kaip aud­rin­gą būk­lę, tei­gė, kad sie­los li­gos, kaip ir vi­sos ki­tos, tu­ri tam tik­rą vie­tą žmo­gaus kū­ne – ana­to­mi­nę lo­ka­li­za­ci­ją.

Ma­te­ma­ti­kos ge­ni­jui Pi­ta­go­rui prie­žas­čių pa­ra­gi­nus ieš­ko­ti ne dan­gu­je, o žmo­gaus sme­ge­ny­se, sie­los ne­ga­la­vi­mai pra­dė­ti su­vok­ti kaip žmo­giš­kai pri­gim­čiai bū­din­gi reiš­ki­niai.

Šių lai­kų psi­cho­lo­gi­nės teo­ri­jos tei­gia, kad Hi­pok­ra­to įvar­dy­ta ma­ni­ja yra tar­si gy­ny­bos lai­ko­tar­pis. Tai pa­si­tei­si­ni­mo ir iš­si­gel­bė­ji­mo ieš­ko­ji­mas atei­ty­je, kar­tu ir ne­su­ge­bė­ji­mas su­sto­ti, kad žmo­gus su­si­ras­tų sa­vo tik­ro­vę. Re­mian­tis so­cia­li­niu po­žiū­riu, ma­ni­jos epi­zo­dus daž­niau­siai su­ke­lia stre­si­nės si­tua­ci­jos, pa­vyz­džiui, dar­bo ne­te­ki­mas, ar­ti­mo žmo­gaus mir­tis. Di­de­lę reikš­mę šiam su­tri­ki­mui at­si­ras­ti tu­ri ir ge­ne­ti­nis po­lin­kis. Ma­ni­jos simp­to­mus ga­li su­kel­ti ir psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos: ni­ko­ti­nas, am­fe­ta­mi­nas, ko­kai­nas, ener­gi­niuo­se gė­ri­muo­se esan­tis tau­ri­nas ir kt. Ma­ni­jos epi­zo­dai ga­li pa­si­reikš­ti po sme­ge­nų trau­mų, pa­žei­dus tam tik­ras jų sri­tis, ser­gant on­ko­lo­gi­ne sme­ge­nų li­ga, ar­ba ga­li at­si­ras­ti be aiš­kios prie­žas­ties. Pas­te­bė­ta, kad ma­ni­ja ser­gan­čių­jų ar­ti­mie­ji bend­rai tu­ri di­des­nę ti­ki­my­bę sirg­ti įvai­riais nuo­tai­kos su­tri­ki­mais.

Už­mo­jai ne­su­tam­pa su ga­li­my­bė­mis

Kaip ir dau­ge­liui psi­chi­kos li­gų, šiai li­gai diag­no­zuo­ti spe­ci­fi­nių ty­ri­mų nė­ra. Gy­dy­to­jas sa­ko, kad ne­re­tai li­ga at­pa­žįs­ta­ma ne iš kar­to, nes ma­nia­ki­nis sind­ro­mas ga­li at­si­ras­ti ir ser­gant kai ku­rio­mis ki­to­mis so­ma­ti­nė­mis li­go­mis, pa­vyz­džiui, vys­tan­tis sme­ge­nų aug­liui. Diag­no­zuo­jant ma­ni­jos su­tri­ki­mą, daž­niau­siai re­mia­ma­si ma­to­mais li­gos simp­to­mais, ar­ti­mų­jų bei pa­ties li­go­nio pa­sa­ko­ji­mais. Vie­nas iš ma­ni­jos simp­to­mų – per­dė­tai pa­di­dė­jęs ak­ty­vu­mas, ge­bė­ji­mas dirb­ti ne­per­vargs­tant, per­ne­lyg di­džiu­lis op­ti­miz­mas, ne­re­tai pa­si­reiš­kian­tis neap­gal­vo­tu iš­lai­da­vi­mu.

„Žmo­gus pa­si­sam­do tak­si ir vi­są­dien juo va­ži­nė­ja ne­pai­sy­da­mas, kad ne­tu­rės kuo už­si­mo­kė­ti už su­teik­tas pa­slau­gas. Per­ka ne­rei­ka­lin­gus daik­tus, vė­lai va­ka­re ar­ba nak­tį skam­bi­na te­le­fo­nu ma­žai pa­žįs­ta­miems žmo­nėms tei­sin­da­ma­sis, kad „at­si­ra­do rei­ka­lų, ku­riuos rei­kia tuo­jau pat su­tvar­ky­ti“, ra­šo raš­tus į įvai­rias įstai­gas, – pa­sa­ko­ja psi­chiat­ras. – Na­miš­kiams at­ro­do, kad jų ar­ti­ma­sis la­bai daug dir­ba, vi­sur sku­ba, ku­ria be­ga­les pla­nų, sten­gia­si tuoj pat juos įgy­ven­din­ti, bet ne­bai­gęs vie­no dar­bo me­ta jį ir grie­bia­si ki­to, to­dėl ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – be­vai­sis. Ne­re­tai to­kiems li­go­niams smar­kiai su­ma­žė­ja mie­go po­rei­kis, to­dėl jiems vi­siš­kai už­ten­ka 2-3 va­lan­dų mie­go. At­si­kė­lęs triukš­mau­ja, truk­do mie­go­ti ar­ti­mie­siems. Dėl su­ma­žė­ju­sio mie­go po­rei­kio li­go­nis ne­si­kan­ki­na, anaip­tol – tai lai­ko dar­bin­gu­mo, pra­na­šu­mo ženk­lu.“

Kad žmo­gus ser­ga ma­ni­ja, ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir iš jo ap­ran­gos, šu­kuo­se­nos. „Pa­cien­to iš­vaiz­da pri­klau­so nuo ma­nia­ki­nio sind­ro­mo laips­nio“, – sa­ko me­di­kas. Daž­niau­siai bu­vę san­tū­rūs žmo­nės ry­tą at­si­kė­lę vie­toj sa­vo įpras­tų dra­bu­žių pra­de­da iš­šau­kian­čiai reng­tis ir šu­kuo­tis, mėgs­ta ryš­kias spal­vas, ekst­ra­va­gan­tiš­kus rū­bus. Ki­ti, prie­šin­gai, vi­siš­kai ne­krei­pia dė­me­sio į sa­vo iš­vaiz­dą, ne­si­sku­ta, ne­si­šu­kuo­ja, ne­ker­pa plau­kų, ne ei­na, bet bėg­te bė­ga.

Pa­cien­to iš­vaiz­da pri­klau­so nuo ma­nia­ki­nio sind­ro­mo laips­nio.

Ga­li at­si­ras­ti ir fi­zio­lo­gi­nių po­ky­čių: pa­di­dė­jęs pra­kai­ta­vi­mas, kren­tan­tis svo­ris. Ju­de­siai tam­pa grei­tes­ni, pa­di­dė­ja ape­ti­tas, sek­sua­li­nis po­trau­kis, mo­te­rims su­trin­ka menst­rua­ci­jų cik­las.

Iš­lais­vin­ta mū­za at­ra­ki­na ne tik kū­ry­bi­nes ga­lias

„Kar­tais „ma­nia­kiš­kas“ ar­ti­mo­jo el­ge­sys gąs­di­na ar­ti­muo­sius, ta­čiau rei­kė­tų steng­tis to­kio žmo­gaus neats­tum­ti, nes pa­ts li­go­nis ne­ga­li kri­tiš­kai įver­tin­ti sa­vo būk­lės. Nors ma­ni­jos ap­sės­tą žmo­gų er­zi­na pa­ta­ri­mai, pa­si­sten­ki­te gin­ti jį nuo jo pa­ties ne­ti­ku­sių spren­di­mų“, – pa­ta­ria gy­dy­to­jas ir šmaikš­tau­ja, jog li­ga tu­ri ir ge­rą­ją pu­sę – jei jos for­ma švel­nes­nė, ki­lu­si ener­gi­ja ir lais­va mąs­ty­mo pu­sė ga­li ska­tin­ti kū­ry­biš­ku­mą. Žmo­gus tuo­met sa­vy­je at­ran­da daug nau­jų ge­bė­ji­mų, no­ri tap­ti ak­to­riu­mi, ra­šy­to­ju, iš­gar­sė­ti, ne­re­tai ima ra­šy­ti ei­les, to­dėl kai ku­rie me­ni­nin­kai ar ra­šy­to­jai, pa­ti­rian­tys ma­nia­ki­nę dep­re­si­ją, daž­niau­siai ne­no­ri bū­ti iš­gy­dy­ti, nes ma­ni­jos pro­trū­kiai jiems yra la­bai nau­din­gi, pa­vyz­džiui Hen­de­lis sa­vo be­veik ke­tu­rias va­lan­das trun­kan­čią ora­to­ri­ją „Me­si­jas“ su­kū­rė per tris pa­ki­lios kū­ry­bi­nės ener­gi­jos, pa­si­reiš­ku­sios ma­ni­jos epi­zo­dais, sa­vai­tes.

Ma­ni­jai bū­din­gas džiaugs­mas, ener­gin­gu­mas, neį­ti­kė­ti­nai di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi ir slo­pi­ni­mo bei sa­vi­kont­ro­lės trū­ku­mas lei­džia kū­ry­biš­ku­mui pa­si­reikš­ti leng­viau, nes ma­ni­jos ap­sės­tas žmo­gus puo­la įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas nė ne­svars­ty­da­mas, ar jos yra ge­ros, ar – blo­gos. Ta­čiau dau­gu­ma žmo­nių ma­ni­jos me­tu ne­bū­na neįp­ras­tai kū­ry­bin­gi, juo­lab jei kū­ry­ba nie­ka­da ir ne­bu­vo jų „ark­liu­kas“. Tuo­met slo­pi­ni­mo ne­bu­vi­mas ga­li pa­si­reikš­ti di­de­lė­mis iš­ger­tu­vė­mis, ku­rių šiaip jau žmo­gus ne­ga­lė­tų sau leis­ti, ne­tin­ka­mu el­ge­siu vie­šo­se vie­to­se ar pa­vo­jin­gai nu­trūkt­gal­viš­kais veiks­mais.

Kiek­vie­na aki­mir­ka įka­lin­ta „nuo­tai­kų su­py­nė­se“

Emo­ci­joms tin­ka tai, kas tin­ka ir vi­sam ki­tam – kas ky­la, tas ir lei­džia­si. „Ma­ni­jos su­tri­ki­mams bū­din­gos bū­se­nos yra tar­si su­py­nės – su kri­ti­mais ir pa­ki­li­mais“, – sa­ko gy­dy­to­jas. Bu­vęs itin pa­ki­lios nuo­tai­kos, šne­kus, be var­go už­kal­bi­nan­tis sve­ti­mus žmo­nes ir da­li­jan­tis jiems pa­ta­ri­mus, ma­ni­ja ser­gan­tis as­muo be rim­tes­nės prie­žas­ties stai­ga ga­li pa­si­da­ry­ti pik­tas, dirg­lus, net ag­re­sy­vus. Sun­kiais at­ve­jais ga­li pri­si­dė­ti klie­de­siai ir ha­liu­ci­na­ci­jos. Pag­rei­tė­ja mąs­ty­mas, vie­na min­tis kei­čia ki­tą dar ne­pa­si­bai­gus prieš tai bu­vu­siai. Gal­vo­je min­čių bū­na tiek daug ir jos taip grei­tai kei­čia­si, kad li­go­nis ne­spė­ja jų iš­sa­ky­ti. Pa­cien­tai ne­ven­gia gar­siai iš­reikš­ti sa­vo ne­pa­do­rių min­čių, kal­ba bū­na vul­ga­ri, ci­niš­ka, iš­nyks­ta at­stu­mo jaus­mas, neį­ver­ti­na­ma si­tua­ci­ja, ak­ty­viai ieš­ko­ma at­si­tik­ti­nių ly­ti­nių san­ty­kių.

Ma­ni­jos su­tri­ki­mams bū­din­gos bū­se­nos yra tar­si su­py­nės – su kri­ti­mais ir pa­ki­li­mais.

„Li­gai bū­din­gos bė­gi­mo for­mos pa­cien­tui ne­pa­vyks­ta iš­veng­ti nei po­pie­riaus la­pe – jis ra­šo daug ir grei­tai, di­de­lė­mis rai­dė­mis, po ke­le­tą žo­džių ei­lu­tė­je. Teks­te daug pa­tai­sy­mų, iš­brau­ki­mų, šauk­tu­kų ir klaus­tu­kų. Ra­šant lūž­ta pieš­tu­kas, įplyš­ta po­pie­rius, iš­si­te­pa­mos ran­kos. Raš­to tu­ri­ny­je at­si­spin­di tos pa­čios klai­dos kaip ir kal­bo­je, nes nė­ra nuo­sek­lu­mo, pra­lei­džia­mos rai­dės, min­tys bū­na pa­dri­kos. Dėl men­ko ge­bė­ji­mo su­telk­ti dė­me­sį ir po­lin­kio fan­ta­zuo­ti li­go­niai ga­li ir pa­tys ne­su­si­gau­dy­ti, kur tik­ro­vė, o kur fan­ta­zi­ja. Pa­cien­tai pa­si­da­ro la­bai ne­sa­vik­ri­tiš­ki, lin­kę į per­ver­ti­ni­mo idė­jas ir klie­de­sius“, – pa­sa­ko­ja me­di­kas.

Gy­dy­mo sėk­mė – ar­ti­mų­jų ran­ko­se

Mis­ti­nis po­žiū­ris į li­gą lė­mė ir jos gy­dy­mą. Is­to­ri­ja by­lo­ja, kad at­si­žvel­giant į diag­no­zę sie­los li­gas gy­dy­ti bu­vo siū­lo­ma su­riš­tą li­go­nį lai­kant jį tam­so­je, nu­lei­džiant krau­jo, duo­dant lais­vi­na­mų­jų. Bū­ta ir griež­tes­nių gy­dy­mo bū­dų – ne­ga­luo­jan­čią sie­lą mė­gin­ta „gy­dy­ti“ mu­ši­mu, ne­lai­mė­lio su­ri­ši­mu, ma­ri­ni­mu ba­du. Pra­bi­lus apie me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, gy­dy­mo me­to­dai ta­po kur kas švel­nes­ni – sie­los li­gos bu­vo gy­do­mos ma­sa­žais, ne­su­dė­tin­gais gim­nas­ti­kos pra­ti­mais, li­go­niams ren­gia­mais vai­di­ni­mais, sta­lo žai­di­mais. Jie bu­vo ve­da­mi pa­si­vaikš­čio­ti į gry­ną orą. Bu­vo ma­no­ma, kad ne­ga­lios iš­tik­tą­jį tu­ri su­pti tik jo drau­gai ir ar­ti­mie­ji.

Kaip gy­do­ma mū­sų laik­me­čiu ne­re­tai pa­si­tai­kan­ti vie­na iš dau­ge­lio sie­los li­gų – ma­ni­ja? Anot psi­chiat­ro, ma­ni­jos gy­dy­mas su­si­de­da iš ke­lių la­bai svar­bių kom­po­nen­tų: che­mo­te­ra­pi­jos, psi­cho­te­ra­pi­jos ir ar­ti­mų­jų pa­ra­mos. „Vais­tų po­vei­kis yra in­di­vi­dua­lus, tad ne­re­tai uži­ma ga­na daug lai­ko, kol pa­vyks­ta nu­sta­ty­ti, ar vais­tas yra efek­ty­vus konk­re­čiam ma­ni­jos at­ve­jui gy­dy­ti. Taip pat la­bai svar­bu nu­sta­ty­ti op­ti­ma­lią vais­to do­zę ir mi­ni­ma­lų ša­lu­ti­nių efek­tų po­vei­kį“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

Praė­jus ūmiam pe­rio­dui, tai­ko­mas il­gos truk­mės pro­fi­lak­ti­nis gy­dy­mas, ku­rio es­mė – paū­mė­ji­mų per­spė­ji­mas ir pa­ge­rė­ji­mų pail­gi­ni­mas.

Praė­jus ūmiam pe­rio­dui, tai­ko­mas il­gos truk­mės pro­fi­lak­ti­nis gy­dy­mas, ku­rio es­mė – paū­mė­ji­mų per­spė­ji­mas ir pa­ge­rė­ji­mų pail­gi­ni­mas. Kar­tu tai­ko­ma psi­cho­te­ra­pi­ja, ku­ri daž­niau­siai taip pat la­bai pa­ge­ri­na ser­gan­čio­jo būk­lę. Psi­cho­lo­gas ga­li mo­ky­ti pro­ble­mų spren­di­mo įgū­džių. Ma­no­ma, kad tai ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti stre­so, ku­ris su­kel­tų nau­jus ma­ni­jos epi­zo­dus.

Taip pat la­bai svar­bu ser­gan­čiuo­sius mo­ky­ti apie su­tri­ki­mo ei­gą. Tai pa­de­da pa­siek­ti di­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais, ypač vais­tų var­to­ji­mo sta­bi­lu­mo. Prieš­lai­ki­nis do­zės su­ma­ži­ni­mas ar vais­to nu­trau­ki­mas, kai at­ro­do, kad bū­se­na ta­po nor­ma­li, su­ke­lia stai­gų ma­ni­jos simp­to­mų išau­gi­mą. Tik sta­bi­liai su­ma­žė­jus ma­ni­jos simp­to­mams, do­zę ga­li­ma pa­ma­žu ma­žin­ti.

Ne ma­žiau svar­bi ir ar­ti­mų­jų pa­gal­ba. „Sie­kia­ma, kad šei­ma ži­no­tų apie ser­gan­čio­jo bū­se­ną, jį su­pras­tų ir priim­tų. La­bai svar­bu, kad pa­ma­čius ar­tė­jan­čio ma­ni­jos prie­puo­lio po­žy­mius li­go­niui bū­tų pra­dė­tas ati­tin­ka­mas gy­dy­mas, to­dėl ar­ti­mie­ji, pa­ste­bė­ję pa­ki­tu­sį ar­ti­mo­jo el­ge­sį, tu­rė­tų kuo sku­biau pa­gal­bos kreip­tis į me­di­kus. Jei li­go­nis lin­kęs prie­puo­lio me­tu švais­ty­ti pi­ni­gus, tiks­lin­ga ap­ri­bo­ti ga­li­my­bes dis­po­nuo­ti šei­mos biu­dže­tu, – pa­ta­ria gy­dy­to­jas. – Šei­mos na­riai tu­rė­tų sek­ti li­gos ei­gą, ži­no­ti ma­ni­jos gy­dy­mo prin­ci­pus, kaip su­teik­ti pa­gal­bą. Esant rei­ka­lui, šei­mos na­riai tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad pa­cien­tas bū­tų pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę, sek­ti, kad li­go­nis re­gu­lia­riai var­to­tų vais­tus, lai­ky­tų­si gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mų ne tik li­gai paū­mė­jus, bet ir būk­lei pa­ge­rė­jus.“

Daž­niau­siai ma­ni­jos epi­zo­dai pa­si­kar­to­ja ne vie­ną kar­tą, ta­čiau lai­ku juos pa­ste­bė­jus ir pra­dė­jus ūmaus prie­puo­lio gy­dy­mą, o vė­liau tę­siant pro­fi­lak­ti­nį gy­dy­mą, prie­puo­lių la­bai su­ma­žė­ja, o kar­tais jie ir vi­sai iš­nyks­ta. „Po gy­dy­mo žmo­gus daž­niau­siai ga­li gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, juo­lab kad iki li­gos bu­vęs pro­fe­si­nis, in­te­lek­ti­nis ly­gis nie­kur ne­dings­ta“, – tvir­ti­na gy­dy­to­jas.

Etaplius.lt
Temos: 1 Arūnas Rimkus

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Kaip Kremliaus propaganda Ukrainos parlamento pirmininką pavertė A.Hitlerio gerbėju?

Verslas

Vilniaus oro uosto keleivių nuotykiai sekmadieniais: vieni pasiklydo, kitiems sugedo sistema

Aktualu

Vaiko teisių tarnybos vadovė: kauniečių šeimos berniukas buvo mušamas rykštele

Prie Brazausko buvo...

„Ginčas“ dėl D.Sabonio ir J.Valančiūno: kuris bus geresnis naujame NBA sezone?

Gyvenimas

Mes lygūs. Knygų dama Nora Žaliūkė – apie ją užbūrusius skaitinius ir laiškus, siunčiamus nepažįstamajai

Interviu Aktualu

Atviras smurtu prieš sūnų apkaltintos kaunietės interviu: „Mūsų šeima sugriauta“

Sportas

Čempionų lyga: „Juventus“ pergalė ir C.Ronaldo gestas išsišokusiam sirgaliui

Vardai

Po žinios apie M.Kuzminsko skyrybas prabilo E.Andreikaitės draugė: „Santuoka griuvo dėl neištikimybės“

24sek

Manto Kalniečio šou Europos taurėje – prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu

Gyvenimas

Traukinio mašinisto kasdienybė – nuo traukinį sustabdančių išmaniųjų apyrankių iki „pokštų“ ant bėgių

24sek

„Žalgirio“ rezervai: Šaro kritikos įtariamieji ir didžioji žaliai baltų problema

Kultūra

Fotografė D.Dagienė: laikas, kaip neapčiuopiamas matmuo, slysta man iš rankų

Pasaulis kišenėje

Aplink pasaulį su kuprine: kas sudėtingiausia keliaujant per Meksiką

Aktualu

Kuršių nerijoje bebrai kėsinasi sunaikinti Tylos slėnį

24sek

NBA atlyginimai – J.Valančiūnas uždirba aštuonis kartus daugiau nei D.Sabonis

24sek

Europos taurė: Rokas Giedraitis su ALBA sudorojo Deivido Dulkio klubą

Vardai

I.Stumbrienė į grožio konkursą Dominikoje išsivežė 25 bikinius, 40 suknelių, 12 porų batų

Aktualu

Sąjūdžio suvažiavimas prieš 30 metų: visuotinės euforijos dienos

Deuce

ATP Bazelis: Rogeris Federeris turėjo vargo jau pirmame etape

Naujienos

Aktualu

Kaip Kremliaus propaganda Ukrainos parlamento pirmininką pavertė A.Hitlerio gerbėju?

Verslas

Vilniaus oro uosto keleivių nuotykiai sekmadieniais: vieni pasiklydo, kitiems sugedo sistema

Aktualu

Vaiko teisių tarnybos vadovė: kauniečių šeimos berniukas buvo mušamas rykštele

Prie Brazausko buvo...

„Ginčas“ dėl D.Sabonio ir J.Valančiūno: kuris bus geresnis naujame NBA sezone?

Gyvenimas

Mes lygūs. Knygų dama Nora Žaliūkė – apie ją užbūrusius skaitinius ir laiškus, siunčiamus nepažįstamajai

Interviu Aktualu

Atviras smurtu prieš sūnų apkaltintos kaunietės interviu: „Mūsų šeima sugriauta“

Sportas

Čempionų lyga: „Juventus“ pergalė ir C.Ronaldo gestas išsišokusiam sirgaliui

Vardai

Po žinios apie M.Kuzminsko skyrybas prabilo E.Andreikaitės draugė: „Santuoka griuvo dėl neištikimybės“

24sek

Manto Kalniečio šou Europos taurėje – prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu

Sportas

Nelaimė Romoje – dešimtys futbolo sirgalių rimtai sužeisti įgriuvus eskalatoriui

Aktualu

Ką INF sutartis reiškia JAV ir Europai bei kodėl D.Trumpas paminėjo Kiniją?

Kultūra

Haruki Murakami: „Kurdamas leidžiuosi į keisčiausias ir paslaptingiausias vietas savyje“

Aktualu

Adatos bananuose ir mėsoje sėja baimę tarp pirkėjų

Gazas

„Tesla Model S“ pavogtas vos per kelias minutes naudojat išmanųjį telefoną ir planšetinį kompiuterį

Sportas

Čempionų lyga: Miuncheno „Bayern“ per 2 minutes nokautavo AEK

Vardai

Santuokos krizė nesugriovė Žilvino Grigaičio ir jo žmonos Elle draugystės: pora vėl pasirodė drauge

Gyvenimas

Traukinio mašinisto kasdienybė – nuo traukinį sustabdančių išmaniųjų apyrankių iki „pokštų“ ant bėgių

24sek

„Žalgirio“ rezervai: Šaro kritikos įtariamieji ir didžioji žaliai baltų problema

Kultūra

Fotografė D.Dagienė: laikas, kaip neapčiuopiamas matmuo, slysta man iš rankų

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką