Dabar populiaru
Publikuota: 2011 lapkričio 26d. 21:24

Holivudas prieš „Google“

Moteris prie kompiuterio
sxc.hu nuotr. / Moteris prie kompiuterio

JAV Kongresas siekia pažaboti visuotinai išsikerojusį piratavimą internete. Savo verslu susirūpinę Holivudas ir farmacininkai aktyviai palaiko šią iniciatyvą, tačiau internetinės korporacijos, vartotojai bei pilietinė visuomenė priešinasi ir įspėja, kad siūlomas reguliavimas įteisintų globalią interneto cenzūrą.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę JAV At­sto­vų rū­mų Tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­dis su­si­lau­kė itin daug ži­niask­lai­dos ir vi­suo­me­nės dė­me­sio. Čia bu­vo svars­to­mas „Stop in­ter­ne­ti­niam pi­ra­ta­vi­mui“ tei­sės ak­to (angl. Stop On­li­ne Pi­ra­cy Act – SO­PA) pro­jek­tas. Šiuo ak­tu sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią pla­čiai pa­pli­tu­sioms JAV kom­pa­ni­jų in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės va­gys­tėms in­ter­ne­te, pa­vyz­džiui, fil­mų, vaiz­do įra­šų, mu­zi­kos, įvai­rių pre­kės žen­klų ar net­gi re­cep­ti­nių vais­tų ne­tei­sė­tam pla­ti­ni­mui ir įsi­gi­ji­mui. Įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­ma­to, kad, įta­rus in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę pi­ra­ta­vi­mu, pro­ku­ro­rai ga­lė­tų kreip­tis į teis­mą ir pa­rei­ka­lau­ti, kad šis įga­lio­tų sve­tai­nės ban­ką, ser­ve­rių ad­mi­nist­ra­to­rių, in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­ją, nar­šyk­lių, in­ter­ne­to pa­ieš­kos sis­te­mų ope­ra­to­rius bei do­me­ną re­gist­ra­vu­sią ins­ti­tu­ci­ją nu­trauk­ti su šia sve­tai­ne bet ko­kius ry­šius, o jei mi­nė­tos ins­ti­tu­ci­jos at­si­sa­ky­tų ben­dra­dar­biau­ti, joms ga­lė­tų bū­ti ke­lia­mi ieš­ki­niai dėl tei­sės į in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę pa­žei­di­mo. Taip pat nu­ma­to­ma su­griež­tin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę ir pel­no ne­sie­kian­tiems ei­li­niams in­ter­ne­to var­to­to­jams, ku­rie sa­vo pri­va­čio­se sve­tai­nė­se pa­vie­šins au­to­rys­tės tei­sė­mis sau­go­mą in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę. Už tai jiems siū­lo­ma skir­ti iki pen­ke­rių me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę.

Šiuo ak­tu sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią pla­čiai pa­pli­tu­sioms JAV kom­pa­ni­jų in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės va­gys­tėms in­ter­ne­te

Pa­na­ši ini­cia­ty­va rug­sė­jį bu­vo svars­to­ma ir ki­tuo­se Kon­gre­so rū­muo­se – Se­na­to Tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te. Tie­sa, ne­pai­sant gau­saus pa­lai­ky­mo tei­sės ak­to „Ap­sau­go­ki­me IP“ (angl. Pro­tect IP Act – PI­PA), pro­jek­tas kol kas ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo. Tam pa­si­prie­ši­no de­mok­ra­tų se­na­to­rius iš Ore­go­no vals­ti­jos Ro­nas Wy­de­nas. Jis, pa­si­nau­do­da­mas tech­ni­nė­mis įsta­ty­mų lei­dy­bos sub­ti­ly­bė­mis, už­lai­kė tei­sės ak­to pro­jek­tą, to­dėl Se­na­tas ne­ga­li dėl jo bal­suo­ti. Ta­čiau po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kai pra­na­šau­ja, kad, jei dėl šio pro­jek­to vis dėl­to bū­tų bal­suo­ja­ma, Se­na­tas jam ne­abe­jo­ti­nai pri­tar­tų. At­sto­vų rū­muo­se svars­to­ma SO­PA šiuo at­ve­ju yra kiek griež­tes­nis PI­PA ana­lo­gas.

Ša­li­nin­kai ir jų ar­gu­men­tai

Ta­čiau abu siū­ly­mai ne­tu­ri kon­kre­taus par­ti­nio pa­lai­ky­mo ar pa­si­prie­ši­ni­mo. Griež­tes­nį in­ter­ne­ti­nės veik­los re­gu­lia­vi­mą At­sto­vų rū­muo­se ini­ci­ja­vo res­pub­li­ko­nas Tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas iš Tek­sa­so vals­ti­jos La­ma­ras Smit­has, bet šį jo žings­nį ne­tru­kus su­sku­bo pa­rem­ti ki­tas ko­mi­te­to na­rys, de­mok­ra­tas Joh­nas Co­ny­er­sas iš Mi­či­ga­no, ku­ris pa­brė­žė, kad svars­to­mas tei­sės ak­to pro­jek­tas yra dvi­par­ti­nis ir tai esą jam duo­da pa­pil­do­mos reikš­mės. Pa­sak L.Smit­ho, dėl in­ter­ne­ti­nio pi­ra­ta­vi­mo JAV kas­met „pa­ti­ria apie 100 mi­li­jar­dų do­le­rių nuos­to­lių ir pra­ran­da tūks­tan­čius dar­bo vie­tų“, to­dėl at­ėjo me­tas im­tis ryž­tin­gų prie­mo­nių ko­vai su to­kia in­ter­ne­ti­nės ben­druo­me­nės sa­vi­va­le. Bū­tent tam jis esą ir siū­lo SO­PA, nes nau­ja­sis įsta­ty­mas su­da­ry­tų pa­lan­kes­nes są­ly­gas by­li­nė­jan­tis su in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­ses pa­žei­di­nė­jan­čio­mis sve­tai­nė­mis, be to, leis­tų at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms nu­trauk­ti jų veik­lą ar­ba bent jau ap­ri­bo­ti to­kių „sa­vi­va­liau­jan­čių“ sve­tai­nių pa­sie­kia­mu­mą.

Šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui sa­vo pa­ra­mą vie­šai yra iš­sa­kiu­sios to­kios įta­kin­gos ir stam­bios kor­po­ra­ci­jos kaip „Mic­ro­soft“, „Wal­mart“, Jung­ti­nių Vals­ti­jų Pre­ky­bos rū­mai, ak­to­rių, mu­zi­kan­tų, ki­no kū­rė­jų bei sce­na­ris­tų gil­di­jos. Už­ku­li­siuo­se ne­ofi­cia­liai juo­kau­ja­ma, kad ver­dan­čios aist­ros dėl SO­PA yra Ho­li­vu­do pro­diu­se­rių ir in­ter­ne­to ben­druo­me­nės ko­va dėl įta­kos. Sun­ku ver­tin­ti, kas lai­mi ko­vą, ta­čiau tai, kad abiem įsta­ty­mų pro­jek­tams dar kol kas ne­pri­tar­ta, ro­do, kad in­ter­ne­tas sa­vo įta­ka  ne­nu­si­lei­džia ki­no kū­rė­jams. Ki­ta ver­tus, ini­cia­ty­vą taip pat pa­lai­ko far­ma­ci­nių pre­pa­ra­tų ga­min­to­jai ir vais­ti­nin­kai. Pas­ta­rie­ji ypač ne­pa­ten­kin­ti dėl in­ter­ne­te siū­lo­mų re­cep­ti­nių pre­pa­ra­tų įvai­ro­vės, kai var­to­to­jai ma­žes­nė­mis kai­no­mis ir daž­nai ne­tei­sė­tai ga­li įsi­gy­ti šių vais­tų ati­tik­me­nis be re­cep­tų.

Opo­zi­ci­ja tel­kia jė­gas

Ne­pai­sant eg­zis­tuo­jan­čios itin di­de­lės JAV in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės pi­ra­ta­vi­mo in­ter­ne­te pro­ble­mos, ku­rią pri­pa­žįs­ta ir su ku­ria ra­gi­na ko­vo­ti tos pa­čios in­ter­ne­to kom­pa­ni­jos, SO­PA ini­cia­ty­va su­si­lau­kė itin daug nei­gia­mos re­ak­ci­jos tiek tarp JAV Kon­gre­so na­rių, tiek tarp di­džių­jų in­ter­ne­to ben­dro­vių, tiek ir tarp ei­li­nių in­ter­ne­to var­to­to­jų. Mi­ne­so­tos vals­ti­jai at­sto­vau­jan­ti Mi­che­le Bach­mann, ko­vo­jan­ti dėl ga­li­my­bės tap­ti res­pub­li­ko­nų kan­di­da­te JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, pa­si­sa­kė prieš vals­ty­bės ga­lių di­di­ni­mą re­gu­liuo­jant in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mą in­ter­ne­te ir ap­skri­tai jo vei­ki­mą. Anot jos, šio įsta­ty­mo vyk­dy­mas vei­kiau­siai su­ar­dy­tų in­ter­ne­to vei­ki­mo prin­ci­pus ir pa­ska­tin­tų ne­si­bai­gian­čią tei­si­nių gin­čų vir­ti­nę. Pa­na­šių nuo­gąs­ta­vi­mų, pa­si­nau­do­da­ma sa­vo pro­fi­liu „Twit­ter“, iš­sa­kė ir At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­kė de­mok­ra­tė Nan­cy Pe­lo­si, pa­reiš­ku­si: „Bū­ti­na ras­ti ge­res­nį spren­di­mą nei SO­PA.“

In­ter­ne­ti­nė ben­druo­me­nė pa­si­pik­ti­no, kad SO­PA itin smar­kiai su­var­žo var­to­to­jų ir ver­slo bei kū­ry­bi­nių idė­jų plė­to­ji­mo in­ter­ne­te ga­li­my­bes

Ži­no­ma, di­džiau­sia opo­zi­ci­ja ir pa­si­pik­ti­ni­mų ban­ga pa­si­py­lė iš in­ter­ne­to ben­dro­vių ir žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų. Pas­ta­ro­sios ape­lia­vo į ga­li­mą žo­džio lais­vės su­var­žy­mą ir pri­mi­nė, kad JAV il­gą lai­ką kri­ti­ka­vo Ki­ni­ją, Ira­ną ir kai ku­rias ki­tas ša­lis dėl jo­se tai­ko­mos in­ter­ne­to cen­zū­ros, o da­bar esą pa­čios ban­do įves­ti to­kią pa­čią prak­ti­ką. Ne­ga­na to, spe­cia­lis­tai įspė­ja (dau­ge­lis in­ter­ne­ti­nių sve­tai­nių vei­kia pa­gal JAV ju­ris­dik­ci­jo­je įsi­kū­ru­sių įstai­gų su­teik­tus do­me­nus ar yra pri­žiū­ri­mos JAV vei­kian­čių in­ter­ne­to tie­kė­jų), kad nau­ja­sis įsta­ty­mas leis­tų at­sa­kin­giems pa­rei­gū­nams iš pa­sau­li­nio tin­klo (sai­ty­no) pa­ša­lin­ti ne tik tie­sio­giai JAV re­gist­ruo­tas in­ter­ne­to sve­tai­nes, bet ir tas, ku­rios nau­do­ja­si JAV ju­ris­dik­ci­jo­je vei­kian­čių ben­dro­vių pa­slau­go­mis.

Įsta­ty­mas pa­kenk­tų, o ne pa­dė­tų

Di­džio­sios in­ter­ne­to ben­dro­vės, to­kios kaip „Go­og­le“, „Yahoo“, „You­Tu­be“, „Twit­ter“, „Fa­ce­bo­ok“, „eBay“, „Lin­ke­dIn“, „Mo­zil­la“ ir ki­tos, pa­ra­šė vie­šą krei­pi­mą­si At­sto­vų rū­mams, ku­ria­me iš­sa­kė sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mų dėl mi­nė­to tei­sės ak­to pro­jek­to. Ben­dro­vės tei­gia, kad šis įsta­ty­mas gra­si­na su­nai­kin­ti daug dar­bo vie­tų, ku­rių iš­sau­go­ji­mu esą yra su­si­rū­pi­nę SO­PA kū­rė­jai, nes už­da­rius kai ku­rias sve­tai­nes su­trik­tų par­da­vi­mai ir at­si­skai­ty­mai, o kai ku­rie as­me­nys ne­be­ga­lė­tų vyk­dy­ti in­di­vi­du­a­lios veik­lios, net jei jų sve­tai­nė­je te­bu­vo pa­vie­šin­ta ne­žy­mi ar­ba ant­ri­nė au­to­ri­nė­mis tei­sė­mis sau­go­ma in­te­lek­ti­nė nuo­sa­vy­bė. In­ter­ne­ti­nių pa­ieš­kų sis­te­mų kom­pa­ni­jos ir pa­sau­li­nio tin­klo kon­sor­ciu­mas taip pat pri­pa­ži­no, kad, įsi­ga­lio­jus mi­nė­tam įsta­ty­mui, jie bū­tų pri­vers­ti tik­rin­ti kiek­vie­ną sve­tai­nę ir jo­je vie­ši­na­mą in­for­ma­ci­ją prieš pa­da­rant ją pri­ei­na­mą vi­siems in­ter­ne­to var­to­to­jams. Tai už­truk­tų il­gą lai­ką ir taip su­trik­dy­tų in­ter­ne­to vei­ki­mą. Be to, pa­sak ini­cia­ty­vos prie­ši­nin­kų, iš pa­sau­li­nio tin­klo (sai­ty­no) pra­dė­jus ša­lin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mas sve­tai­nes, bū­tų su­trik­dy­ta in­ter­ne­to struk­tū­ra, at­si­ras­tų įvai­rių „ply­šių“, dėl ku­rių gal­būt su­trik­tų ar­ba ne­be­veik­tų da­lis in­ter­ne­te tai­ko­mų sau­gu­mo prie­mo­nių. Ži­no­ma, su­ma­žė­tų ir šių ben­dro­vių už­dir­ba­mas pel­nas, nes be­veik vi­sos jos vei­kia pa­gal lais­vu ir ne­ri­bo­tu in­ter­ne­tu pa­rem­tą ver­slo mo­de­lį.

Ga­liau­siai in­ter­ne­ti­nė ben­druo­me­nė pa­si­pik­ti­no, kad SO­PA itin smar­kiai su­var­žo var­to­to­jų ir ver­slo bei kū­ry­bi­nių idė­jų plė­to­ji­mo in­ter­ne­te ga­li­my­bes. Dau­ge­lis tin­kla­raš­ti­nin­kų reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl jiems gal­būt gre­sian­čios at­sa­ko­my­bės už tai, kad jie ne­pik­ta­va­liš­kai pa­vie­šins men­ką da­lį au­to­rys­tės tei­sė­mis sau­go­mos in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės, pa­vyz­džiui, vaiz­do įra­šą, ku­ria­me nu­fil­muo­tas vaiz­das nie­kaip ne­pri­eš­ta­rau­ja in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mams, ta­čiau ant­ra­me pla­ne ar fo­ne skam­ba at­li­kė­jo kū­ri­nys, ku­ris sau­go­mas au­to­ri­nė­mis tei­sė­mis. Ne­ga­na to, jie pa­ste­bi, kad tik la­bai ne­žy­mi in­ter­ne­ti­nio pi­ra­ta­vi­mo da­lis yra pri­ei­na­ma vie­šai. Di­džio­ji da­lis in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės va­gys­čių įvyk­do­ma už­da­ruo­se ser­ve­riuo­se ir sve­tai­nė­se, ku­rioms ne­rei­ka­lin­gas JAV ins­ti­tu­ci­jų iš­duo­tas do­me­nas ar pri­klau­sy­mas pa­sau­li­niam tin­klui, to­dėl esą įsta­ty­mas vi­siš­kai ne­spręs­tų pro­ble­mos, prieš ku­rią jis bū­tent ir sie­kia bū­ti nu­kreip­tas, o tik kenk­tų smul­kia­jam ver­slui, in­ter­ne­to plėt­rai ir ri­bo­tų žo­džio lais­vę.

Atgimimas.lt

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Po viaduko griūties Italijos vyriausybė ieško kaltų, išgyvenusieji dėkoja Dievui

Interviu Sportas

„Žalgirio“ treneris pripažino: „pigūs“ įvarčiai krito dėl įtampos

Sportas

„Sevilla“ treneris – apie pasikeitusį vaizdą Vilniuje ir dirbtinės vejos pavojus

Aktualu

Pravieniškėse kalintis vyras – apie kratas: „Brangiu maistu artimus laisvėje maitinsime?“

TOP6: ką skaityti ir kuo svarbios paveikslėlių knygos vaikams – pasakoja ekspertai

Vardai

Maksimas Galkinas sausakimšoje Palangos salėje šaipėsi iš D.Grybauskaitės ir kaltinimų Rusijai

Sportas

Futbolo fiesta pagal ispanus: „Sevilla“ Vilniuje užgriuvo „Žalgirį“ penkiais įvarčiais

24sek

Į „Ryto“ areną sunkiai kelią radęs legionierius džiaugėsi vilniečių anglų kalba

Sportas

Vėl per žingsnį nuo svajonės atsidūręs V.Čeburinas: „Tai – ne atsitiktinumas, o stabilumas“

Aktualu

Per pusantros dienos lietuvis Danijoje sulaikytas tris kartus: pareigūnai nežino, ko imtis

Vardai

Johnny Deppas kaltina buvusią žmoną Amber Heard pasituštinus jų lovoje: „Tai buvo jos kerštas“

Aktualu

Pajūrio gelbėtojai: žmonės lenda į jūrą, nežiūrėdami vėliavos spalvos

Gazas

50 metų vienoje darbovietėje išdirbęs vairuotojas: „Aplink Žemę ne kartą apsukau“

Sportas

„Sūduva“ eliminavo Latvijos čempionus ir istoriją bandys rašyti prieš Glazgo „Celtic“

Vardai

Kodėl iš neblaivaus E.Dragūno nebuvo konfiskuotas „Lamborghini“: advokatės komentaras

Maistas

Vakarienė pas Jurgą ir Paulių: itališkai marinuota antis su serbentų džemu. Kaip antieną suminkštinti ir įkvėpinti

Vardai

Išsekinta vėžio mirė soulo legenda Aretha Franklin

Gyvenimas

7 dalykai, kurių vyrams tikrai reikia iš moterų

Mokslas.IT

Mokslininkai sukūrė unikalią ir egzotiškomis savybėmis pasižyminčią medžiagą hemateną

Mokslas.IT

8 itin protingų žmonių bruožai – gal nė nežinote, kad turite labai aukštą intelektą?

Naujienos

Aktualu

Po viaduko griūties Italijos vyriausybė ieško kaltų, išgyvenusieji dėkoja Dievui

Interviu Sportas

„Žalgirio“ treneris pripažino: „pigūs“ įvarčiai krito dėl įtampos

Sportas

„Sevilla“ treneris – apie pasikeitusį vaizdą Vilniuje ir dirbtinės vejos pavojus

Aktualu

Pravieniškėse kalintis vyras – apie kratas: „Brangiu maistu artimus laisvėje maitinsime?“

TOP6: ką skaityti ir kuo svarbios paveikslėlių knygos vaikams – pasakoja ekspertai

Vardai

Maksimas Galkinas sausakimšoje Palangos salėje šaipėsi iš D.Grybauskaitės ir kaltinimų Rusijai

Sportas

Futbolo fiesta pagal ispanus: „Sevilla“ Vilniuje užgriuvo „Žalgirį“ penkiais įvarčiais

24sek

Į „Ryto“ areną sunkiai kelią radęs legionierius džiaugėsi vilniečių anglų kalba

Sportas

Vėl per žingsnį nuo svajonės atsidūręs V.Čeburinas: „Tai – ne atsitiktinumas, o stabilumas“

Aktualu

Per pusantros dienos lietuvis Danijoje sulaikytas tris kartus: pareigūnai nežino, ko imtis

Vardai

Johnny Deppas kaltina buvusią žmoną Amber Heard pasituštinus jų lovoje: „Tai buvo jos kerštas“

Aktualu

Pajūrio gelbėtojai: žmonės lenda į jūrą, nežiūrėdami vėliavos spalvos

Gazas

50 metų vienoje darbovietėje išdirbęs vairuotojas: „Aplink Žemę ne kartą apsukau“

Sportas

„Sūduva“ eliminavo Latvijos čempionus ir istoriją bandys rašyti prieš Glazgo „Celtic“

Vardai

Kodėl iš neblaivaus E.Dragūno nebuvo konfiskuotas „Lamborghini“: advokatės komentaras

Maistas

Vakarienė pas Jurgą ir Paulių: itališkai marinuota antis su serbentų džemu. Kaip antieną suminkštinti ir įkvėpinti

Vardai

Išsekinta vėžio mirė soulo legenda Aretha Franklin

Gyvenimas

7 dalykai, kurių vyrams tikrai reikia iš moterų

Mokslas.IT

Mokslininkai sukūrė unikalią ir egzotiškomis savybėmis pasižyminčią medžiagą hemateną

Mokslas.IT

8 itin protingų žmonių bruožai – gal nė nežinote, kad turite labai aukštą intelektą?

Vardai

Atgal į mokyklą

Parašykite atsiliepimą apie Mokslas.IT