Dabar populiaru
Publikuota: 2018 lapkričio 30d. 07:52

Vytautas Sinkevičius: A.Ramanauskas-Vanagas ir Lietuvos valstybės tęstinumas

Vytautas Sinkevičius Seimui priėmus deklaraciją, kuria Adolfas Ramanauskas-Vanagas pripažintas Lietuvos valstybės vadovu, viešojoje erdvėje diskutuojama, ar Seimas turėjo pagrindą tokiam sprendimui. Pasigirsta ir labai radikalių nuomonių, esą taip kompromituojama valstybė ir visuomenė.

Abejojantieji Seimo sprendimo pagrįstumu pateikia įvairių argumentų, kaip antai: „raštas, kuriuo Vanagas paskiriamas tuometinio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vado Jono Žemaičio-Vytauto įpėdiniu, buvo perimtas KGB“; „pats Vanagas, kai buvo tardomas, pripažino girdėjęs apie savo paskyrimą į Vytauto vietą, tačiau apie tai, kad jam dar ir suteikiamas generolo laipsnis, nežinojo“; „Sąjūdžio taryba (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba. – aut. past.), kuri turėjo patvirtinti Vanagą vadu, dėl to nebalsavo“.

Nesiginčysime su istorikų nustatytais ir dokumentais patvirtintais faktais bei aplinkybėmis, nes atsakymą į klausimą, ar A.Ramanauskas-Vanagas buvo Lietuvos valstybės vadovas, mūsų nuomone, pirmiausia lemia tai, ar pripažįstame, kad sovietinės okupacijos laikotarpiu, t.y. 1940–1990 m., nepriklausoma Lietuvos valstybė egzistavo de jure (teisiškai), nors ir buvo nuslopinta fiziškai.

Jeigu pripažįstame, tuomet turime pagrindą kalbėti ir apie okupuotoje Lietuvoje bei užsienio valstybėse veikusias valstybės valdžią išreiškiančias institucijas, jų teisinį statusą, taip pat joms vadovavusių asmenų teisinį statusą ir jo įprasminimą. Istorikų argumentas „Galbūt dar svarbesnis ginčas – dėl „pogrindžio valstybės“.

Ar galime kalbėti apie pogrindžio pasipriešinimą kaip apie valstybę? Istoriografijoje apie tą laikotarpį šiame regione tokio dalyko nėra“ rodo, kad jie vis dar nėra tvirtai apsisprendę, ar sovietinės okupacijos laikotarpiu, t.y. 1940–1990 m., nepriklausoma Lietuvos valstybė egzistavo. Jie patys tai pripažįsta, konstatuodami, kad „<...> pagrindinė problema – tai, kad patys istorikai dar nėra iki galo išdiskutavę valstybės sąvokos ir koncepcijos. O tai fundamentalus klausimas, kuris tikrai nėra vien teorinis ar akademinis, jis susijęs ir su tapatybės, istorinės savimonės aspektais.“

Praėjus beveik trisdešimčiai metų nuo nepriklausomybės atkūrimo toks istorikų (o gal tik vieno istoriko?) neapsisprendimas atrodo labai keistai, jis stebina, nes į klausimą, ar Lietuvos valstybė egzistavo sovietinės okupacijos laikotarpiu, jau seniai atsakyta vadovaujantis tarptautine teise ir valstybės tęstinumo principais.

Valstybės tęstinumo aspektu Lietuvos atvejis yra gana aiškus, nes, nepaisant 50 metų okupacijos, daug požymių įrodo prieškario Lietuvos valstybės egzistavimą de jure net ir jos sovietinės okupacijos metais.

Visų pirma paminėtina, kad JAV, Vatikane (prie Šv. Sosto) ir kai kuriose kitose užsienio valstybėse veikė Lietuvos diplomatinės atstovybės. Akivaizdu, kad jeigu Lietuvos valstybė teisiškai nebūtų egzistavusi, Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse nebūtų galėjusios veikti.

Tarptautinėje praktikoje unikalu ir tai, kad Lietuvos diplomatinės atstovybės veikė nesant Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Antra, Vakarų demokratinės valstybės vykdė Lietuvos okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką – JAV ir dar apie pusšimtis valstybių niekada de jure nepripažino Baltijos valstybių aneksavimo ir inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Būtent dėl to jos leido veikti Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms. Trečia, užsienio valstybėse buvo pripažįstami prieškario Lietuvos Respublikos piliečių pasai, taip pat ir tie, kuriuos išduodavo Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje.

Tarptautinėje praktikoje unikalu ir tai, kad Lietuvos diplomatinės atstovybės veikė nesant Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Taigi, nors ir labai siauroje erdvėje, vis dėlto prieškario Lietuvos Respublikos pilietybės institutas veikė. Ketvirta, kai kuriose užsienio valstybėse buvo išsaugota Lietuvos Respublikos nuosavybė, taip pat ir Lietuvai priklausiusios piniginės lėšos bei aukso atsargos, iki okupacijos laikytos tų valstybių bankuose.

Prisiminkime ir tai, kad pagal tarptautinės teisės principą ex injurija jus non oritur (teisės pažeidimas teisės pažeidėjui teisių nesukuria) jokia valstybė negali įgyti suverenių teisių į savo okupuotą ir neteisėtai valdomą teritoriją. Lietuva, kaip ir Latvija su Estija, negali būti laikomos išstojusiomis iš SSRS, nes, būdamos SSRS neteisėtai okupuotos ir aneksuotos, teisiškai SSRS niekada nepriklausė. Tarptautinės teisės požiūriu Lietuva niekada nebuvo SSRS sudedamoji dalis, todėl negali būti laikoma „buvusia sovietine respublika“. Ne Lietuva „išėjo“ iš Sovietų Sąjungos – tai Sovietų Sąjunga (tiksliau – jos teisių ir pareigų tęsėja Rusija) buvo priversta išeiti iš Lietuvos, kurioje neteisėtai buvo daugiau kaip 50 metų.

Galima paklausti, o kas buvo „Lietuvos TSR“? Gal ir ji buvo Lietuvos valstybė? Ne, „Lietuvos TSR“ nebuvo valstybė, nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma. Visuotinai pripažįstama, kad valstybės teisinio subjektiškumo šaltinis yra suvereni tautos valia. Išreikšti šią valią sovietinės okupacijos sąlygomis tauta neturėjo jokių galimybių. „Lietuvos TSR“ sukūrė ne tauta ir ne jos atstovai. „Lietuvos TSR“ atsirado iš okupacinės valdžios sudaryto ir tautos valios neatspindinčio vadinamojo liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. sprendimo, kuris teisės požiūriu visada buvo ir yra niekinis.

Galima teigti, kad terminas „Lietuvos TSR“ atspindėjo okupuotos Lietuvos valstybės teritorijos valdymo būdą, kurio esmę galima apibūdinti taip: Sovietų Sąjungos valdžios organai sukūrė sau pavaldžias ir savo kontroliuojamas vietos administracines įstaigas, suteikė joms pavadinimus, turėjusius rodyti, esą šios įstaigos atstovauja tautai (pavyzdžiui, Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, Lietuvos TSR Ministrų Taryba), ir per šias įstaigas, remdamiesi represinėmis struktūromis, valdė okupuotą Lietuvos valstybės teritoriją.

Tegul neklaidina pavadinime „Lietuvos TSR“ esantis žodis „respublika“. Respublika yra valstybės valdymo forma, bet „Lietuvos TSR“ nebuvo valstybė, tad ir valdymo formos (respublikos) nurodymas tebuvo fikcija. Todėl tokie terminai kaip „buvusi sąjunginė respublika“, „posovietinė respublika“, „posovietinė valstybė“, o juo labiau „valstybė, buvusi Sovietų Sąjungos sudėtyje“ Lietuvai negali būti taikomi. Tai Seimas labai aiškiai pareiškė 1999 m. sausio 12 d. priimtame „Memorandume Šiaurės Atlanto Aljanso valstybių parlamentams“.

Dabar pažvelkime į Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybą ir jos 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją. Ši Taryba atstovavo visoms tuo metu Lietuvoje veikusioms karinėms ir visuomeninėms formuotėms, kurios priešinosi Sovietų Sąjungos okupacijai. 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijoje nurodoma, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai (1 str.).

Visuotinai pripažįstama, kad tautos aukščiausioji politinė institucija yra ne kas kita, kaip tautos atstovybė. Taigi, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba buvo tikroji tautos atstovybė, išreiškusi ir vykdžiusi tautos valią. Pabrėžtina, kad tai buvo vienintelė teisėta tautos atstovybė tuometinėje okupuotoje Lietuvoje; jokios kitos tautos atstovybės joje nebuvo.

„Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos“, veikusios Lietuvoje nuo jos okupacijos 1944 m. iki 1990 m. vasario 24 d., kai laisvuose demokratiniuose rinkimuose buvo išrinkta Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, buvo ne kas kita, kaip tik okupacinės valdžios sudarytos vietos administracinės įstaigos, turėjusios klusniai legalizuoti ir įgyvendinti okupacinės valdžios sprendimus, padėti jai valdyti okupuotos ir aneksuotos Lietuvos valstybės teritoriją. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nebuvo parlamentas, nebuvo tautos atstovybė.

Vien dėl to, kad tuo metu nebuvo laisvų ir demokratinių rinkimų, kad vadinamieji deputatai buvo komunistų partijos skiriami, o rinkimai tebuvo fikcija ir farsas, turėję legalizuoti komunistų partijos uzurpuotą valdžią. Pakanka prisiminti, kad tik komunistų partija turėjo realią teisę kelti kandidatus į Aukščiausiąją Tarybą, į vieną vietą buvo keliamas tik vienas kandidatas, o bet koks nesutikimas su komunistų partijos linija grėsė ne tik persekiojimu, bet ir įkalinimu.

Konstatavus, kad pagal 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba sovietinės okupacijos laikotarpiu buvo aukščiausias tautos politinis organas, taigi, tikroji ir vienintelė teisėta Tautos atstovybė, turime teisinį pagrindą teigti, kad ši Taryba buvo institucija, liudijanti valstybės valdžios tęstinumą okupuotoje Lietuvoje.

Vadinasi, pagal tarptautinę teisę Lietuvos valstybė sovietinės okupacijos laikotarpiu išlaikė (formaliai) vadinamąjį teisinį titulą, ji egzistavo de jure. Kaip, regis, 1954 m. vaizdingai pasakė vienas iš Prancūzijos Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotojų, „Baltijos valstybės teisiškai egzistavo visada ir išlaikė savo teisinį subjektiškumą būdamos savotiškais gyvais mirusiaisiais“.

Kad sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvos valstybė teisiškai visada egzistavo, tik buvo fiziškai nuslopinta, atsispindi ir 1990 m. kovo 11 d. Akte, grindžiamame prieškario nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumu, taip pat kituose tą dieną priimtuose su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu susijusiuose dokumentuose. Lietuvos valstybės tęstinumą patvirtina Akto nuostata, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“ (kursyvas autoriaus).

Vadinasi, pagal tarptautinę teisę Lietuvos valstybė sovietinės okupacijos laikotarpiu išlaikė (formaliai) vadinamąjį teisinį titulą, ji egzistavo de jure.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kalbama ne apie pačios valstybės atkūrimą, nes, kaip minėta, Lietuvos valstybė de jure egzistavo ir sovietinės okupacijos sąlygomis, tik ji buvo fiziškai nuslopinta, o apie tai, kad „atstatomas <...> Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas“. Valstybės tęstinumą išreiškia ir kita Akto nuostata: „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas“.

Nuostata, kad sovietinės okupacijos laikotarpiu nepriklausoma Lietuvos valstybė egzistavo de jure, yra įtvirtinta ir Konstitucinio Teismo nutarimuose. Antai 2014 m. kovo 18 d. nutarime rašoma: „1940 m. birželio 15 d. prieš Lietuvos Respubliką pradėta SSRS agresija (inter alia Lietuvos Respublikos teritorijos okupacija ir aneksija) nepanaikino Lietuvos valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto, ir jos suverenių galių“.

Taigi, sovietinės okupacijos laikotarpiu nepriklausoma Lietuvos valstybė de jure egzistavo. Tai yra tvirtas teisinis pagrindas kalbėti ir apie okupuotoje Lietuvoje bei užsienio valstybėse veikusias valstybės valdžią išreiškiančias institucijas, jų teisinį statusą, taip pat apie joms vadovavusių asmenų teisinį statusą ir jo įprasminimą.

Tai sudaro prielaidas atkurti istorinį teisingumą, ugdyti tautos istorinę savimonę, užtikrinti Lietuvos valstybės ir jos vadovo instituto teisinį tęstinumą. Argumentai, esą „istorikai dar nėra iki galo išdiskutavę valstybės sąvokos ir koncepcijos“, negali paneigti to, kas grindžiama tarptautine teise ir visuotinai pripažintais jos principais, kas yra įtvirtinta Kovo 11-osios Akte.

Vytautas Sinkevičius yra Mykolo Romerio universiteto profesorius.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

15min tema Aktualu

Apiplėšimas prie televizoriaus: iš patiklios lietuvės už laimės ritualus išviliojo 10 000 eurų

Aktualu

Laisvės atėmimo vietų ligoninės buhalteriai dirbs visą savaitgalį – visų klaidų nepataisė

Aktualu

Orai.lt: daugelyje vietovių laikysis plikledis

24sek

Esminis „Žalgirio“ pakeitimas, pavyzdinis žalgirietis ir trys raktai į pergalę

Gyvenimas

Žavingas dukros fotosesijas rengianti Augustė: „Noriu, kad ji turėtų gražių prisiminimų“

Aktualu

Ligonių kasos: šaltuoju laikotarpiu traumų patyrė beveik 2 tūkst. žmonių

Gazas

Dėl besitęsiančio snygio eismo sąlygos lieka sudėtingos, ypač – Šilalėje ir Marijampolėje

Vardai

„Žmonės 2019“ apdovanojimai: vyriškos ašaros, naujoko sėkmė ir įkvepiančios kalbos

Gazas

Dakaro dienoraštis Nr. 11. Balio Bardausko gyvenimas vienuolyne „Original by Motul“

24sek

Pamatykite: kaip Th.Antetokounmpo išliejo įniršį „Žalgirio“ arenoje 

Įspūdingiausi 2019 metų Dakaro ralio kadrai

15min iš Gdansko Aktualu

Gdanskas atiduoda paskutinę pagarbą nužudytam merui – karstą lydėjo tūkstančiai

Vardai

Dūzgės neįprastoje aplinkoje: Operos ir baleto teatre įžymybės šventė kartu su metų geriausiais

Atsisveikinimas su Sauliumi Karosu

24sek

NBA lygoje – D.Cousinso sugrįžimas ir toliau stebuklingai žaidžianti „Nets“

Aktualu

Panevėžietis iš klaidų nesimoko: ir vėl sučiuptas girtas prie „Audi“ vairo

24sek

N.Wolterso žmonai linkėjimus siuntęs Šaras džiaugėsi pozityviais „Žalgirio“ postūmiais

Aktualu

Prezidento rinkimai artėja – R.Žemaitaitis įvardijo naujas galimas pavardes

24sek

Juoda serija nutraukta įspūdingai – Kauno „Žalgiris“ parbloškė „Panathinaikos“

Vardai

Karolina Meschino ir Remis nustebino išskirtiniu stiliumi: aprangą derino prie reperio plaukų spalvos

24sek

Akinantį šou sukūręs Aaronas White'as: „Dėl to mes žaidžiame krepšinį“

Vardai

Operos ir baleto teatre – iškilmingi apdovanojimai: ant raudono kilimo sublizgo ryškiausios žvaigždės

Aktualu

„Čia – estai, čia – rusai“: rinkimų kampanijos plakatas sukėlė skandalą Taline

Kultūra

Įvertino M.Ivaškevičiaus partizanus: vaizduoti ne kaip idealizuoti herojai, o kaip sudėtingos asmenybės

Aktualu

Pasvalio rajone rastas nuo smalkių uždusęs vyras

Naujienos

Verslas

Tvarus ir ekonomiškas sprendimas šildymui: atlaikys ir ekstremalų šaltį

Aktualu

Vagystę įvykdžiusį vyrą Kauno policijos pareigūnai sulaikė dar tą pačią dieną

Maistas

Savaitgalio valgiaraštis: žiemos startas su šildančiais patiekalais

24sek

J.Valančiūnas rodė raumenis, o „Raptors“ po pratęsimo nukovė NBA čempionus

Pasaulis kišenėje

11 dalykų kuriuos verčiau žinoti važiuojant į Dubajų

Aktualu

LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?

Aktualu

Atšaukęs susitikimą su V.Putinu D.Trumpas atvyko į G-20 forumą Buenos Airėse

Galerija

Lietuvių komanda, kurianti meta paieškos variklį „HomeToGo“

Verslas

Valdžia sako, kad butų gyventojams elektrą gali atpiginti saulė – energetikai abejoja

Gyvenimas

Miegate mažiau kaip 7 valandas? Štai 30 sveikatos pasekmių, kurias sukelia miego trūkumas

Aktualu

Varėnos rajone po gaisro rastas mirusio vyro kūnas

Aktualu

Mokytojų profsąjungos ragina partijas susitarti dėl 300 mln. eurų švietimui

Verslas

Sveikas protas nugalėjo: auksinio buto Klaipėdos našlaičiams nepirks

Aktualu

Karšta naktis: moteris vyrą išmetė iš lovos, o šis ją smaugė

Aktualu

Pasienyje susigrūdę migrantai spaudimą JAV darys bado streiku

Aktualu

Šiaulių policija prašo padėti surasti dingusį vyrą

Aktualu

Policininku prisistatęs sukčius iš Lapiakalnio kaimo gyventojo išviliojo 8500 eurų

Pasaulis kišenėje

Pramogos, kokių gali sugalvoti tik suomiai: Šiaurės pašvaistė spaudžiant speigui ir vizitas į baltojo lokio guolį

Vardai

Kim Kardashian ir Kanye Westas vieni skrido privačiu boingu: išvadinti „neatsakingais švaistūnais“

24sek

Šaras patenkintas, bet mato daug potencialo: „Žmonėms ryt smagiau eisis į darbą“

Aktualu

Ukmergės rajone nevykęs jaunos vairuotojos manevras baigėsi apvirtusiu BMW

Verslas

Verslo ekspedicija į Indoneziją: pažinti rinką, kultūrą ir save

Aktualu

Iš buto Vilniuje vagys išnešė juvelyrinių dirbinių už beveik 35 tūkst. eurų

Aktualu

Kremlius apgailestauja dėl D.Trumpo sprendimo atšaukti susitikimą su V.Putinu

Aktualu

Panevėžyje girtas vyras sutuoktinei perpjovė kaklą

Vardai

Gera keliauti kartu

Praktiški patarimai

Video

00:21
20:23
01:49

Maistas

Parašykite atsiliepimą apie 15min