Karštas vasaros pasiūlymas! Prenumerata visai vasarai tik - 1,49 Eur.
Išbandyti
2021 01 05

A.Dulkys 130 punktų COVID-19 valdymo plano taip ir nepaviešino: tikina, kad pirminis tikslas jau įvykdytas

Lapkričio pabaigoje viešėdamas pas prezidentą Gitaną Nausėdą tuomet dar kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Arūnas Dulkys paminėjo, jog turi parengęs bent 130 punktų COVID-19 pandemijos valdymo planą. Tuomet pretendentas teigė, kad planas nėra baigtas, tačiau patikino, jog bus papildytas ir paviešintas atskiru dokumentu. Tai kurgi jis?
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys / Arno Strumilos / 15min nuotr.

COVID-19 pandemijos įveikimo planą A.Dulkys prezidentui pristatė lapkričio 30-ąją.

„Šiandien susitikime su prezidentu buvo galimybė jam pristatyti pandemijos suvaldymo planą, kaip aš jį matyčiau“, – po susitikimo per spaudos konferenciją kalbėjo A.Dulkys.

„Planas gavosi tikrai gana ilgas – virš 130 skirtingų priemonių, tačiau jos dar nėra viešinamos. Planas vėliau bus viešinamas, bet jam dar trūksta kai kurių sudedamųjų dalių, nes norint jį padaryti pilną, reikia turėti visą informaciją“, – pažymėjo jis.

Pretendentas į ministrus tikino, jog, siekiant suvaldyti COVID-19, reikia suvienyti visas apie šį virusą komunikuojančias struktūras, įvertinti, ar nestokojame duomenų bei juos analizuojančių žmonių, pasirūpinti rezervais, įskaitant antigenų testus.

„Vakcinavimas turėtų tapti kertine mūsų plano dalimi. Ir vakcinavimo procentas, koks mūsų pasiektas, turėtų būti pagrindinis rodiklis, jeigu norime pasimatuoti, kaip mums sekasi valdyti krizę“, – pridūrė A.Dulkys.

Žadėjo paskelbti atskiru dokumentu

Gruodžio 8-ąją Seimui Vyriausybės programą pristačiusi paskirtoji premjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad planas COIVD-19 valdymui bus paskelbtas atskirai, kai bus patvirtinta Vyriausybės programa.

„COVID-19 val­dy­mui, to­kiam tak­ti­niam pla­nui, [Vyriausybė] yra parengusi at­ski­rą do­ku­men­tą, ku­ris <...> bus pa­skelb­tas at­ski­rai ir papildomai prie Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos tuo­met, ka­da Vy­riau­sy­bės programa jau bus pa­tvir­tin­ta“, – sakė ji.

Kad planas bus pateiktas ilgai nelaukiant, patvirtino ir A.Dulkys.

Mes jį pla­nuo­ja­me pa­teik­ti at­ski­ru do­ku­men­tu ir tai bū­tų pir­mų­jų nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės dar­bo die­nų klau­si­mas.

„Mes jį pla­nuo­ja­me pa­teik­ti at­ski­ru do­ku­men­tu ir tai bū­tų pir­mų­jų naujosios Vy­riau­sy­bės dar­bo die­nų klau­si­mas. Jį tu­rė­tu­me kar­tu pasvarstyti su ki­tais ka­bi­ne­to na­riais, pa­baig­ti jį už­pil­dy­ti, nes įvy­kių sūkurys ir vi­ru­sas čia mus įtrau­kė į tą tik­rą sū­ku­rį“, – dėstė jis ir trumpai aptarė pagrindines plano dalis.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Arūnas Dulkys
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Arūnas Dulkys

„Pir­ma to plano da­lis bū­tų su­si­ju­si su prie­mo­nė­mis, ku­rios mums padėtų kon­so­li­duo­ti vi­są pan­de­mi­jos val­dy­mo gran­di­nę, nes da­bar yra tru­pu­tė­lį ir tų eks­per­tų prie vi­sų ins­ti­tu­ci­jų vei­kian­čių. Ma­tyt, rei­kė­tų jų pa­stan­gas kon­so­li­duo­ti, kad vi­suo­me­nė gau­tų vie­no­dą ko­mu­ni­ka­ci­ją.

Taip pat tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti da­bar įkai­tu­sia gy­dy­mo įstai­gų tin­klo situacija, su­si­in­ven­to­ri­zuo­ti ir su­si­žiū­rė­ti, ko­kią tu­ri­me si­tu­a­ci­ją su duomenimis.

Po to, be abe­jo, vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių jau yra vak­ci­na­ci­ja tiek medikų ben­druo­me­nės, tiek ap­skri­tai vi­suo­me­nės. Kaip ma­to­me, užims tas vi­sas pro­ce­sas tik­rai reikš­min­gą lai­ką.

O tre­čio­ji da­lis. Ži­no­te, kiek­vie­na kri­zė tu­ri tu­rė­ti mums ir pa­mo­kų, tu­ri duo­ti mums ge­rų pa­ta­ri­mų. Ma­tyt, pa­bai­go­je tu­rė­tu­me įver­tin­ti vi­są procesą, ku­ris da­bar vy­ko, iš tų pa­mo­kų pa­si­da­ry­ti iš­va­das ir gal­būt pakeisti ap­skri­tai Lie­tu­vo­je vi­są kri­zių val­dy­mo me­cha­niz­mą, per­žiū­rė­ti tei­sės ak­tus ir ki­tus da­ly­kus“, – kalbėjo A.Dulkys.

VIDEO: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys apie planus kovoje su COVID-19

Ne kartą aptarė tikslus

Vėliau panašius plane išsikeltus tikslus ministras pristatė ir per spaudos konferenciją gruodžio 11-ąją – gerinti teigiamų COVID-19 atvejų atsekamumą, didinti testavimo apimtis, mažinti užsikrėtimų mastą.

Kokiomis priemonėmis tai turėtų būti pasiekta, A.Dulkys tąkart nenurodė, nors pažymėjo, kad dėl to tarsis ekspertai.

Išsamaus COVID-19 įveikimo plano pasigedo ir opozicija.

„COVID-19 pan­de­mi­jos kon­teks­te bū­tų ypač nau­din­ga Vy­riau­sy­bės programoje ma­ty­ti bent 10 es­mi­nių punk­tų iš 130 mi­ni­mo veiks­mų plano, ku­rį ne kar­tą mi­nė­jo pa­skir­ta­sis svei­katos ap­sau­gos mi­nist­ras ir ku­rio nie­kas ne­ma­tė iki šiol. Mums sa­ko, pa­lau­ki­te, bus at­ski­ras COVID-19 pla­nas“, – per Seimo posėdį nurodė opozicinių „valstiečių“ frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

Juliaus Kalinsko / 15min nuotr./Aušrinė Norkienė
Juliaus Kalinsko / 15min nuotr./Aušrinė Norkienė

15min pasidomėjo, kada visuomenei bus pristatytas ministro inicijuotas pandemijos įveikimo planas, ir kodėl to nepavyko padaryti anksčiau.

Sveikatos apsaugos ministro patarėja Aistė Šuksta atsakė, kad planas gruodžio 18-ąją buvo pristatytas ekspertams, jo turinys nuolat kinta, o pirminis plano tikslas – valdyti pandemiją iki vakcinos atvykimo į Lietuvą – jau pasiektas.

Šiandien pirminis minimo plano tikslas – valdyti pandemiją iki vakcinos atvykimo į Lietuvą – jau yra pasiektas.

„Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pristatė COVID-19 valdymo strategiją ir priemonių planą Ekspertų Tarybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Patariamoji Ekspertų Taryba (ET), išnagrinėjusi ir įvertinusi planą, nutarė, kad situacija šalyje yra nuolat kintanti. Šiandien pirminis minimo plano tikslas – valdyti pandemiją iki vakcinos atvykimo į Lietuvą – jau yra pasiektas“, – dėstė ministro patarėja.

Planas – nuolat koreguojamas

Ekspertai, pasak jos, priemonių planą pasiūlė išskirstyti atskiromis dalimis, kurios, atsižvelgiant į kintančią situaciją, būtų koreguojamos. Atskiras plano dalis, konsultuodamasi su ekspertais, ir toliau vykdytų Sveikatos apsaugos ministerija.

„Ekspertų taryba, vadovaudamasi plano atskiromis dalimis, teikia rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kuri priima atitinkamus sprendimus ir kartu su ministerijomis ar kitomis įstaigomis užtikrina jų įgyvendinimą“, – atsakyme pridūrė A.Šuksta.

15min perklausė patarėjos, ar planą planuojama paviešinti, jei taip – kada, o jei ne – kodėl.

A.Šuksta patikslino, kad plano dalys jau yra viešinamos – per ekspertų rekomendacijas ir Vyriausybės sprendimus.

„Ekspertų taryba, vadovaudamasi būtent minimo Plano atskiromis dalimis, teikia rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kuri priima atitinkamus sprendimus ir kartu su ministerijomis ar kitomis įstaigomis užtikrina jų įgyvendinimą – tokiu būdu plano dalys ir yra viešinamos“, – pažymėjo ministro patarėja.

VIDEO: 15/15: Ministras Dulkys apie masinį vakcinavimą ir NVSC vadovybės likimą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Geriausia investicija – rūpinimasis savo sveikata
Reklama
Leiskite sau pasijusti geriau
Reklama
„Huawei Watch Fit 3“ – laikrodis, skatinantis pozityvius sveikatos įpročius
Reklama
Pekla ar gyvybės pradžia? Atskleidė, kaip kiekvienas grožio entuziastas gali prisidėti prie pelkių išsaugojimo
Užsisakykite
15min naujienlaiškius