Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Ketvirtokų siaubas – slapti egzaminuotojų desantai

Mokslo metų pradžia Žaliakalnio progimnazijoje
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Mokslo metų pradžia
Šaltinis: etaplius.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Ke­tu­rias kla­ses bai­gian­tys ša­lies moks­lei­viai tam­pa na­cio­na­li­nės švie­ti­mo sis­te­mos ban­do­mai­siais triu­šiais. De­šimt me­tų te­tu­rin­tiems vai­kams ski­ria­mi stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai, ku­riais ban­do­ma nu­sta­ty­ti moks­lei­vių ži­nių ly­gį. Šie tes­tai nė­ra pri­va­lo­mi, ta­čiau kai ku­rios mo­kyk­los, pa­no­ru­sios tik­rin­ti vai­kų pa­sie­ki­mus, pa­te­ko į Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cent­ro (NEC) eks­pe­ri­men­tą. Prieš jį su­ki­lo ir mo­ky­to­jai, ir mo­ki­nių tė­vai. Apie tai praneša Šiaulių portalas etaplius.lt.

Tė­vai – prieš psi­cho­lo­gi­nį vai­kų kan­ki­ni­mą

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va NEC vyk­do pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – pa­čioms mo­kyk­loms įver­tin­ti sa­vo ug­dy­mo ko­ky­bę ir ją ge­rin­ti. Vie­na iš to­kių įsi­ver­ti­ni­mo prie­mo­nių – stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai.

Ket­vir­to­kams ski­ria­mi tes­tai, ku­rių me­tu vai­kai pil­do skai­ty­mo, ra­šy­mo ir ma­te­ma­ti­kos tes­tus. To­kie tes­tai trun­ka 45 mi­nu­tes.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja – tu­ri bū­ti su­kur­ta sis­te­ma, ku­ri pra­tin­tų mo­ki­nius ne tik prie nuo­sek­laus mo­ky­mo­si, bet ir prie at­sa­ko­my­bės už sa­vo re­zul­ta­tus. Be to, ša­lies mo­ki­nių mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mų ty­ri­mai ro­do, kad mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mas skir­tin­go­se Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se yra la­bai skir­tin­gas ir ne­lei­džia pa­ti­ki­mai įver­tin­ti ir pa­ly­gin­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ša­lies kon­teks­te.

Ket­vir­to­kams ski­ria­mi tes­tai, ku­rių me­tu vai­kai pil­do skai­ty­mo, ra­šy­mo ir ma­te­ma­ti­kos tes­tus. To­kie tes­tai trun­ka 45 mi­nu­tes.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vai­kų tė­vai tu­rė­tų džiaug­tis, jog ket­vir­to­kai at­lie­ka tes­tus. Juk jie ga­li gau­ti pa­ti­ki­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie vai­ko mo­ky­mą­si ar pro­ble­mas.

Vis dėl­to šie­met ša­ly­je su­si­klos­tė pa­ra­dok­sa­li si­tua­ci­ja. Nep­ri­va­lo­mus tes­tus ket­vir­to­kai jau at­li­ko, ta­čiau kai ku­rių mo­kyk­lų vai­kų lau­kia slap­ta NEC „ope­ra­ci­ja“.

Pa­sak Kai­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos Jū­ra­tės, pa­tik­rin­ti ket­vir­to­kų ži­nias tes­tais nie­kas neat­si­sa­kė, ta­čiau ge­gu­žės 14 d. su­lauk­ta NEC pra­ne­ši­mo, kad mo­kyk­la at­rink­ta da­ly­vau­ti na­cio­na­li­niuo­se ty­ri­muo­se.

Tai reiš­kia, kad ket­vir­to­kai pri­va­lės lai­ky­ti dar vie­ną tes­tą. „Klau­sė­me, gal ty­rė­jai ga­li va­do­vau­tis prieš sa­vai­tę gau­tų tes­tų re­zul­ta­tais. Iš­gir­do­me, kad ne – pen­kios ra­jo­no mo­kyk­los pri­va­lo da­ly­vau­ti ty­ri­me. Ne­bi­jo­me mes tes­ta­vi­mo, bet at­si­dū­rė­me tarp dvie­jų ug­nių. Tė­vai pa­si­prie­ši­no, o NEC spau­džia“, – sa­kė Jū­ra­tė.

Tė­vai bi­jo ne tes­to, o, pa­sak vie­no ket­vir­to­ko ma­mos Jur­gi­tos, psi­cho­lo­gi­nio vai­kų kan­ki­ni­mo. Tuo la­biau kad NEC raš­te la­bai „gud­riai“ pa­ra­šy­ta iš anks­to neįs­pė­ti vai­kų apie tes­tą. To rei­kia, kad ne­va mo­kyk­los ne­spė­tų vai­kų „pa­ruoš­ti“. Net vai­kų tė­vai apie tai, kas lau­kia jų vai­kų, su­ži­no­ti ne­tu­rė­jo. Tė­vai su­ži­no­jo…

„Kai su­ži­no­jo­me, kad vai­kai tu­rės lai­ky­ti pa­pil­do­mus tes­tus, su­ne­ri­mo­me. Duk­ra gir­dė­jo, kaip su ki­ta ma­ma kal­bė­jau­si apie ne­ži­nia ka­da ren­gia­mą ant­rą tes­tą. Ne­ži­nau, su­ta­pi­mas ar ne,  bet mer­gai­tei va­ka­re pra­dė­jo skau­dė­ti pil­vą, ji ėmė vem­ti. Tik­rai ne­su­tin­ku, kad tes­tą vai­kas at­lik­tų dar kar­tą“, – sa­kė vie­nos Kai­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kės ma­ma Edi­ta Gri­ge­le­vi­čiū­tė.

Tė­vai bi­jo ne tes­to, o, pa­sak vie­no ket­vir­to­ko ma­mos Jur­gi­tos, psi­cho­lo­gi­nio vai­kų kan­ki­ni­mo. Tuo la­biau kad NEC raš­te la­bai „gud­riai“ pa­ra­šy­ta iš anks­to neįs­pė­ti vai­kų apie tes­tą.

Ket­vir­to­ko ma­ma Vik­to­ri­ja Mar­tin­kie­nė, iš­gir­du­si apie pa­kar­to­ti­nus tes­tus, puo­lė skam­bin­ti ir Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cent­rui, ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui.

Jos tei­gi­mu, ga­būs, ta­len­tin­gi vai­kai, pir­mū­nai, da­ly­vau­jan­tys olim­pia­do­se, vie­šuo­se teks­tų skai­ty­muo­se net per ne­pri­va­lo­mą tes­tą la­bai jau­di­no­si, tad ga­vo tik pa­ten­ki­na­mus pa­žy­mius.

„Vai­kams ran­kos dre­ba, akys pra­dė­jo trūk­čio­ti, ne­mie­ga. Ir dar su jais eks­pe­ri­men­tas bus at­lie­ka­mas. Jau per pir­mą tes­tą 4-5 žmo­nės ko­mi­si­jo­je sė­dė­jo, vai­kams už­duo­tys bu­vo pa­teik­tos lyg per eg­za­mi­ną – už­kli­juo­tuo­se vo­kuo­se. Pil­nos li­go­ni­nės vai­kų dėl ner­vų li­gų. Dvy­lik­to­kai jau stip­rūs, o ket­vir­to­kai dar per ma­ži“, – sa­kė ber­niu­ko ma­ma.


V.Mar­tin­kie­nė skam­bi­no Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cent­rui ir sa­ko iš­gir­du­si, kad mo­kyk­lai gar­bė, kad vai­kų ži­nios bus ly­gi­na­mos su ki­tų Eu­ro­pos mies­tų vai­kų pa­sie­ki­mais. „Jiems pa­tiems rei­kia tes­tus pa­da­ry­ti“, – pik­ti­no­si ma­ma, teig­da­ma, kad prieš NEC eks­pe­ri­men­tą su­ki­lo ir ki­tų ša­lies mies­tų ket­vir­to­kų tė­vai.

Tė­vai lie­pė vai­kams pa­lik­ti sa­lę, jei tes­tas vyks

Kai­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los tė­vai su­si­vie­ni­jo ir pa­ra­šė raš­tą Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cent­rui ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui. Juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad vi­si ke­tu­rio­li­ka 4 kla­sės vai­kų tė­vų at­si­sa­ko, kad vai­kai lai­ky­tų pa­pil­do­mus NEC stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus, nes juos jau vie­ną kar­tą at­li­ko.

Dėl at­lie­ka­mų NEC ty­ri­mų mū­sų kla­sė at­si­sa­ko pa­pil­do­mai dar kar­tą juos lai­ky­ti. Jei mū­sų at­si­sa­ky­mas ne­bus pa­ten­kin­tas, mū­sų vai­kai in­for­muo­ti, kad at­vy­kus NEC pa­skir­tam ad­mi­nist­ra­to­riui su ži­nių pa­tik­ri­ni­mo tes­tais, vai­kai ga­li jų ne­lai­ky­ti“, – ra­šo­ma raš­te.

Tė­vai dar įspė­jo NEC dar­buo­to­jus, kad atei­ty­je, be tė­vų su­ti­ki­mo, jie ne­drįs­tų vyk­dy­ti jo­kių ty­ri­mų su jų vai­kais.

„Pa­sa­kė­me vai­kams, kad pa­lik­tų kla­sę, jei bus tes­tuo­ja­mi. Jei tes­tas vis tiek bus at­lie­ka­mas, pa­kvie­si­me ant­sto­lį, kad už­fik­suo­tų fak­tą, jog vai­kai yra eg­za­mi­nuo­ja­mi be mū­sų ži­nios“, – „Šiau­liai plius“ tei­gė ket­vir­to­ko ma­ma Ne­rin­ga Pau­laus­kie­nė.

Pa­sa­kė­me vai­kams, kad pa­lik­tų kla­sę, jei bus tes­tuo­ja­mi. Jei tes­tas vis tiek bus at­lie­ka­mas, pa­kvie­si­me ant­sto­lį, kad už­fik­suo­tų fak­tą, jog vai­kai yra eg­za­mi­nuo­ja­mi be mū­sų ži­nios.

Jos sū­nui, ku­ris da­ly­vau­ja ‚„Ken­gū­ros“ olim­pia­do­se, su­ži­no­jus apie pa­kar­to­ti­ną tes­tą, pra­si­dė­jo ner­vi­niai ti­kai.

„Mes bi­jo­me dėl vai­kų svei­ka­tos. Tai tik­ras eg­za­mi­nas, o ne tes­tas. Per 4 aka­de­mi­nes va­lan­das vai­kai tu­rė­tų at­lik­ti vi­sus tris tes­tus vie­nu kar­tu“, – sa­kė ma­ma.

Tė­vams bai­siau­sia tai, kad iš anks­to ne­skel­bia­ma, ka­da eks­pe­ri­men­tas vyks. Mat NEC bai­mi­na­si, kad vai­kai, su­ži­no­ję apie tes­tą, ga­li su­si­rgti ir į mo­kyk­lą nu­ro­dy­tą die­ną nea­tei­ti.

„Skam­bi­nau į NEC. Ne­ga­liu sa­ky­ti, iš kur su­ži­no­jau, bet nei tė­vams, nei vai­kams pe­da­go­gai apie eks­pe­ri­men­tą ne­tu­rė­jo tei­sės pa­sa­ky­ti. Ko­kio­je vals­ty­bė­je gy­ve­na­me, kad kaž­kas slap­ta da­ro­ma su mū­sų vai­kais?“ – bai­sė­jo­si N.Pau­laus­kie­nė.

Be­si­kal­bė­da­ma su NEC dar­buo­to­ja (jos pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) N.Pau­laus­kie­nė sa­ko iš­gir­du­si, kad pa­gal pa­kar­to­ti­nų tes­tų re­zul­ta­tus bus nu­sta­to­ma, ko­kio ly­gio tes­tus ket­vir­to­kams reng­ti vė­liau.

„Ne­tu­rė­jo pra­neš­ti tė­vams, kas bus da­ro­ma su vai­kais? Dar ji pa­sa­kė, kad ra­jo­no mo­kyk­los švie­ti­mo ly­giu yra at­si­li­ku­sios, to­dėl ir da­ro­mas eks­pe­ri­men­tas. Tai ma­ne, kaip ma­mą, įžei­dė. Kai­mo mo­kyk­lo­se vai­kai ne­si­mo­ko pra­sčiau, o Kai­riai yra mies­te­lis. Eg­za­mi­nų cent­ro va­do­vė už ko­le­gės žo­džius ma­nęs vė­liau at­si­pra­šė“, – tei­gė ma­ma.

Tes­tų re­zul­ta­tai – lyg gink­las

Moks­lei­vių tė­vams stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai ke­lia abe­jo­nių. Ge­gu­žės 27-ąją Vil­niu­je įvyks aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mas“ ini­ci­juo­ta dis­ku­si­ja „Mo­ki­nių mo­ky­mo­si, pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mo nea­ti­ti­ki­mas švie­ti­mo tiks­lams“, ku­rio­je siek­si­me su­si­tar­ti dėl rea­lių į po­ky­tį orien­tuo­tų veiks­mų, ku­rie su­da­ry­tų są­ly­gas su­de­rin­ti vi­su­mi­nį ug­dy­mą, pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mą ir švie­ti­mo tiks­lus.

Pa­sak aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Aud­riaus Mu­raus­ko, vai­kų tes­ta­vi­mo sis­te­ma stip­riai stu­mia­ma ne­de­ri­nant su aso­cia­ci­ja. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ieš­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se pi­lo­ti­nių mo­kyk­lų, kaip sis­te­mą įvyk­dy­ti, ir tie bū­dai bū­na ne­ko­rek­tiš­ki.

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mas iš­kė­lė abe­jo­nių dėl stan­dar­ti­zuo­tų tes­tų tiks­lin­gu­mo. Juk pei­liu ga­li ir duo­nos rie­kę at­riek­ti, ir žmo­gų su­žeis­ti, to­dėl, A.Mu­raus­ko nuo­mo­ne, nau­dos tes­tas at­neš tik ta­da, kai bus at­lie­ka­mas sa­va­no­riš­kai. Tes­tu ga­li pa­tik­rin­ti tik da­lį ži­nių, o ne ge­bė­ji­mus, ir tai, kaip tes­tai bus vė­liau in­terp­re­tuo­ja­mi, kam jie bus pa­nau­do­ti, ga­li at­neš­ti ir ža­los.

Bai­su, ar ne­bus pra­dė­tos ly­gin­ti, rei­tin­guo­ti mo­kyk­los. Juk mo­kyk­la, ku­ri dir­ba su ri­zi­kos, ne to­kiais mo­ty­vuo­tas, vai­kais, ku­rių tė­vai gal ne to­kie iš­si­la­vi­nę, su­lauks ne to­kių ge­rų re­zul­ta­tų, kaip ki­tos mo­kyk­los, ku­rios tu­ri ga­li­my­bę mo­ki­nius pa­si­rink­ti.

„Bai­su, ar ne­bus pra­dė­tos ly­gin­ti, rei­tin­guo­ti mo­kyk­los. Juk mo­kyk­la, ku­ri dir­ba su ri­zi­kos, ne to­kiais mo­ty­vuo­tas, vai­kais, ku­rių tė­vai gal ne to­kie iš­si­la­vi­nę, su­lauks ne to­kių ge­rų re­zul­ta­tų, kaip ki­tos mo­kyk­los, ku­rios tu­ri ga­li­my­bę mo­ki­nius pa­si­rink­ti.

La­biau svar­bu ver­tin­ti as­me­ni­nę mo­ki­nio pa­žan­gą, o ne esa­mą aka­de­mi­nių ži­nių kie­kį. To­dėl svar­bu, kaip tes­tai bus nau­do­ja­mi, koks tes­tų tiks­las, ar in­for­ma­ci­ja ne­bus pa­nau­do­ta prieš mo­ki­nį ar mo­kyk­lą, ku­rio­je jis mo­ko­si“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Jo nuo­mo­ne, siurp­ri­zo tvar­ka at­lie­ka­mi tes­tai ga­li tap­ti įran­kiu su­si­do­ro­ji­mams. Jei, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žy­je tes­tai at­lie­ka­mi sa­va­no­riš­kai, O Šiau­liuo­se – pa­ti­riant įtam­pą, re­zul­ta­tai skir­sis. Juo­se at­si­spin­dės ne vai­kų ži­nios, o tai, kaip vai­kai ge­ba orien­tuo­tis stre­si­nė­je si­tua­ci­jo­je.

„Leis­ti įran­kiu – tes­tų re­zul­ta­tais – nau­do­tis, ne­su­si­de­ri­nus vi­soms suin­te­re­suo­toms ša­lims, ne­kont­ro­liuo­jant re­zul­ta­tų pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių, taip pat at­sa­ko­my­bės už ne­tin­ka­mą pa­nau­do­ji­mą – per anks­ti. Pir­miau­sia rei­kė­jo gau­ti mo­kyk­lų tė­vų ta­ry­bų su­ti­ki­mą. Tes­to re­zul­ta­tai yra kaip gink­las. Ar gink­las ga­li bū­ti iš­duo­da­mas žmo­gui, ku­ris ne­mo­ka juo nau­do­tis?“ – klau­sė A.Mu­raus­kas.

NEC po­zi­ci­ja – Kai­rių mo­kyk­lą pa­liks ra­my­bė­je

Ki­lus triukš­mui dėl nuo tė­vų ir vai­kų sle­pia­mų pa­kar­to­ti­nų tes­tų, NEC di­rek­to­rė Sau­lė Vin­ge­lie­nė Kai­rių mo­kyk­lai at­siun­tė raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad mo­kyk­los ket­vir­to­kai ant­rą kar­tą tes­tuo­ja­mi ne­be­bus.

Iš­reiš­kus ap­gai­les­ta­vi­mą raš­te pa­brė­žia­ma, kad ki­to­se mo­kyk­lo­se „ty­ri­mo pa­grin­du bus ana­li­zuo­ja­mi gy­vy­biš­kai svar­būs mo­ki­nių, tė­vų, mo­ky­to­jų ir mo­kyk­lų po­rei­kiai“. Ko­kie gy­vy­biš­kai svar­būs po­rei­kiai paaiš­kė­ja vai­kų tes­tų at­sa­ky­muo­se, NEC di­rek­to­rė ne­de­ta­li­za­vo.

Tie­sa, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jas, ku­rio pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, NEC siun­čia­muo­se raš­tuo­se ra­do ne­ma­žai sti­liaus ir sin­tak­sės klai­dų. Gal būt lie­tu­vių kal­bos ra­šy­bos ir sky­ry­bos tes­tus tu­rė­tų at­lik­ti pa­tys NEC dar­buo­to­jai?

Prieš NEC ren­gia­mus ty­ri­mus ket­vir­to­kams su­ki­lo ir ki­tos ša­lies mo­kyk­los. Kre­tin­gos sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­rius dėl jų bū­ti­nu­mo krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją. Su­lau­kė at­sa­ky­mo, kad pa­čios mo­kyk­los tu­ri spręs­ti – da­ly­vau­ti NEC ty­ri­me ar ne. „Mes ma­no­me, kad ty­ri­mas yra ne lai­ku, vai­kai bai­gia moks­lus, ruo­šia­si iš­leis­tu­vių šven­tėms. Ra­jo­ne yra mo­kyk­lų, ku­rios jau at­si­sa­kė NEC ty­ri­mo ir mus in­for­ma­vo“, – sa­kė Kre­tin­gos švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Dai­va Tra­ni­zie­nė.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min