Dabar populiaru
Sužinokite daugiau
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Ketvirtokų siaubas – slapti egzaminuotojų desantai

Mokslo metų pradžia Žaliakalnio progimnazijoje
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Mokslo metų pradžia
Šaltinis: etaplius.lt
0
A A

Ke­tu­rias kla­ses bai­gian­tys ša­lies moks­lei­viai tam­pa na­cio­na­li­nės švie­ti­mo sis­te­mos ban­do­mai­siais triu­šiais. De­šimt me­tų te­tu­rin­tiems vai­kams ski­ria­mi stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai, ku­riais ban­do­ma nu­sta­ty­ti moks­lei­vių ži­nių ly­gį. Šie tes­tai nė­ra pri­va­lo­mi, ta­čiau kai ku­rios mo­kyk­los, pa­no­ru­sios tik­rin­ti vai­kų pa­sie­ki­mus, pa­te­ko į Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cent­ro (NEC) eks­pe­ri­men­tą. Prieš jį su­ki­lo ir mo­ky­to­jai, ir mo­ki­nių tė­vai. Apie tai praneša Šiaulių portalas etaplius.lt.

Tė­vai – prieš psi­cho­lo­gi­nį vai­kų kan­ki­ni­mą

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va NEC vyk­do pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – pa­čioms mo­kyk­loms įver­tin­ti sa­vo ug­dy­mo ko­ky­bę ir ją ge­rin­ti. Vie­na iš to­kių įsi­ver­ti­ni­mo prie­mo­nių – stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai.

Ket­vir­to­kams ski­ria­mi tes­tai, ku­rių me­tu vai­kai pil­do skai­ty­mo, ra­šy­mo ir ma­te­ma­ti­kos tes­tus. To­kie tes­tai trun­ka 45 mi­nu­tes.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja – tu­ri bū­ti su­kur­ta sis­te­ma, ku­ri pra­tin­tų mo­ki­nius ne tik prie nuo­sek­laus mo­ky­mo­si, bet ir prie at­sa­ko­my­bės už sa­vo re­zul­ta­tus. Be to, ša­lies mo­ki­nių mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mų ty­ri­mai ro­do, kad mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mas skir­tin­go­se Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se yra la­bai skir­tin­gas ir ne­lei­džia pa­ti­ki­mai įver­tin­ti ir pa­ly­gin­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ša­lies kon­teks­te.

Ket­vir­to­kams ski­ria­mi tes­tai, ku­rių me­tu vai­kai pil­do skai­ty­mo, ra­šy­mo ir ma­te­ma­ti­kos tes­tus. To­kie tes­tai trun­ka 45 mi­nu­tes.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vai­kų tė­vai tu­rė­tų džiaug­tis, jog ket­vir­to­kai at­lie­ka tes­tus. Juk jie ga­li gau­ti pa­ti­ki­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie vai­ko mo­ky­mą­si ar pro­ble­mas.

Vis dėl­to šie­met ša­ly­je su­si­klos­tė pa­ra­dok­sa­li si­tua­ci­ja. Nep­ri­va­lo­mus tes­tus ket­vir­to­kai jau at­li­ko, ta­čiau kai ku­rių mo­kyk­lų vai­kų lau­kia slap­ta NEC „ope­ra­ci­ja“.

Pa­sak Kai­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos Jū­ra­tės, pa­tik­rin­ti ket­vir­to­kų ži­nias tes­tais nie­kas neat­si­sa­kė, ta­čiau ge­gu­žės 14 d. su­lauk­ta NEC pra­ne­ši­mo, kad mo­kyk­la at­rink­ta da­ly­vau­ti na­cio­na­li­niuo­se ty­ri­muo­se.

Tai reiš­kia, kad ket­vir­to­kai pri­va­lės lai­ky­ti dar vie­ną tes­tą. „Klau­sė­me, gal ty­rė­jai ga­li va­do­vau­tis prieš sa­vai­tę gau­tų tes­tų re­zul­ta­tais. Iš­gir­do­me, kad ne – pen­kios ra­jo­no mo­kyk­los pri­va­lo da­ly­vau­ti ty­ri­me. Ne­bi­jo­me mes tes­ta­vi­mo, bet at­si­dū­rė­me tarp dvie­jų ug­nių. Tė­vai pa­si­prie­ši­no, o NEC spau­džia“, – sa­kė Jū­ra­tė.

Tė­vai bi­jo ne tes­to, o, pa­sak vie­no ket­vir­to­ko ma­mos Jur­gi­tos, psi­cho­lo­gi­nio vai­kų kan­ki­ni­mo. Tuo la­biau kad NEC raš­te la­bai „gud­riai“ pa­ra­šy­ta iš anks­to neįs­pė­ti vai­kų apie tes­tą. To rei­kia, kad ne­va mo­kyk­los ne­spė­tų vai­kų „pa­ruoš­ti“. Net vai­kų tė­vai apie tai, kas lau­kia jų vai­kų, su­ži­no­ti ne­tu­rė­jo. Tė­vai su­ži­no­jo…

„Kai su­ži­no­jo­me, kad vai­kai tu­rės lai­ky­ti pa­pil­do­mus tes­tus, su­ne­ri­mo­me. Duk­ra gir­dė­jo, kaip su ki­ta ma­ma kal­bė­jau­si apie ne­ži­nia ka­da ren­gia­mą ant­rą tes­tą. Ne­ži­nau, su­ta­pi­mas ar ne,  bet mer­gai­tei va­ka­re pra­dė­jo skau­dė­ti pil­vą, ji ėmė vem­ti. Tik­rai ne­su­tin­ku, kad tes­tą vai­kas at­lik­tų dar kar­tą“, – sa­kė vie­nos Kai­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kės ma­ma Edi­ta Gri­ge­le­vi­čiū­tė.

Tė­vai bi­jo ne tes­to, o, pa­sak vie­no ket­vir­to­ko ma­mos Jur­gi­tos, psi­cho­lo­gi­nio vai­kų kan­ki­ni­mo. Tuo la­biau kad NEC raš­te la­bai „gud­riai“ pa­ra­šy­ta iš anks­to neįs­pė­ti vai­kų apie tes­tą.

Ket­vir­to­ko ma­ma Vik­to­ri­ja Mar­tin­kie­nė, iš­gir­du­si apie pa­kar­to­ti­nus tes­tus, puo­lė skam­bin­ti ir Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cent­rui, ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui.

Jos tei­gi­mu, ga­būs, ta­len­tin­gi vai­kai, pir­mū­nai, da­ly­vau­jan­tys olim­pia­do­se, vie­šuo­se teks­tų skai­ty­muo­se net per ne­pri­va­lo­mą tes­tą la­bai jau­di­no­si, tad ga­vo tik pa­ten­ki­na­mus pa­žy­mius.

„Vai­kams ran­kos dre­ba, akys pra­dė­jo trūk­čio­ti, ne­mie­ga. Ir dar su jais eks­pe­ri­men­tas bus at­lie­ka­mas. Jau per pir­mą tes­tą 4-5 žmo­nės ko­mi­si­jo­je sė­dė­jo, vai­kams už­duo­tys bu­vo pa­teik­tos lyg per eg­za­mi­ną – už­kli­juo­tuo­se vo­kuo­se. Pil­nos li­go­ni­nės vai­kų dėl ner­vų li­gų. Dvy­lik­to­kai jau stip­rūs, o ket­vir­to­kai dar per ma­ži“, – sa­kė ber­niu­ko ma­ma.


V.Mar­tin­kie­nė skam­bi­no Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cent­rui ir sa­ko iš­gir­du­si, kad mo­kyk­lai gar­bė, kad vai­kų ži­nios bus ly­gi­na­mos su ki­tų Eu­ro­pos mies­tų vai­kų pa­sie­ki­mais. „Jiems pa­tiems rei­kia tes­tus pa­da­ry­ti“, – pik­ti­no­si ma­ma, teig­da­ma, kad prieš NEC eks­pe­ri­men­tą su­ki­lo ir ki­tų ša­lies mies­tų ket­vir­to­kų tė­vai.

Tė­vai lie­pė vai­kams pa­lik­ti sa­lę, jei tes­tas vyks

Kai­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los tė­vai su­si­vie­ni­jo ir pa­ra­šė raš­tą Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cent­rui ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui. Juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad vi­si ke­tu­rio­li­ka 4 kla­sės vai­kų tė­vų at­si­sa­ko, kad vai­kai lai­ky­tų pa­pil­do­mus NEC stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus, nes juos jau vie­ną kar­tą at­li­ko.

Dėl at­lie­ka­mų NEC ty­ri­mų mū­sų kla­sė at­si­sa­ko pa­pil­do­mai dar kar­tą juos lai­ky­ti. Jei mū­sų at­si­sa­ky­mas ne­bus pa­ten­kin­tas, mū­sų vai­kai in­for­muo­ti, kad at­vy­kus NEC pa­skir­tam ad­mi­nist­ra­to­riui su ži­nių pa­tik­ri­ni­mo tes­tais, vai­kai ga­li jų ne­lai­ky­ti“, – ra­šo­ma raš­te.

Tė­vai dar įspė­jo NEC dar­buo­to­jus, kad atei­ty­je, be tė­vų su­ti­ki­mo, jie ne­drįs­tų vyk­dy­ti jo­kių ty­ri­mų su jų vai­kais.

„Pa­sa­kė­me vai­kams, kad pa­lik­tų kla­sę, jei bus tes­tuo­ja­mi. Jei tes­tas vis tiek bus at­lie­ka­mas, pa­kvie­si­me ant­sto­lį, kad už­fik­suo­tų fak­tą, jog vai­kai yra eg­za­mi­nuo­ja­mi be mū­sų ži­nios“, – „Šiau­liai plius“ tei­gė ket­vir­to­ko ma­ma Ne­rin­ga Pau­laus­kie­nė.

Pa­sa­kė­me vai­kams, kad pa­lik­tų kla­sę, jei bus tes­tuo­ja­mi. Jei tes­tas vis tiek bus at­lie­ka­mas, pa­kvie­si­me ant­sto­lį, kad už­fik­suo­tų fak­tą, jog vai­kai yra eg­za­mi­nuo­ja­mi be mū­sų ži­nios.

Jos sū­nui, ku­ris da­ly­vau­ja ‚„Ken­gū­ros“ olim­pia­do­se, su­ži­no­jus apie pa­kar­to­ti­ną tes­tą, pra­si­dė­jo ner­vi­niai ti­kai.

„Mes bi­jo­me dėl vai­kų svei­ka­tos. Tai tik­ras eg­za­mi­nas, o ne tes­tas. Per 4 aka­de­mi­nes va­lan­das vai­kai tu­rė­tų at­lik­ti vi­sus tris tes­tus vie­nu kar­tu“, – sa­kė ma­ma.

Tė­vams bai­siau­sia tai, kad iš anks­to ne­skel­bia­ma, ka­da eks­pe­ri­men­tas vyks. Mat NEC bai­mi­na­si, kad vai­kai, su­ži­no­ję apie tes­tą, ga­li su­si­rgti ir į mo­kyk­lą nu­ro­dy­tą die­ną nea­tei­ti.

„Skam­bi­nau į NEC. Ne­ga­liu sa­ky­ti, iš kur su­ži­no­jau, bet nei tė­vams, nei vai­kams pe­da­go­gai apie eks­pe­ri­men­tą ne­tu­rė­jo tei­sės pa­sa­ky­ti. Ko­kio­je vals­ty­bė­je gy­ve­na­me, kad kaž­kas slap­ta da­ro­ma su mū­sų vai­kais?“ – bai­sė­jo­si N.Pau­laus­kie­nė.

Be­si­kal­bė­da­ma su NEC dar­buo­to­ja (jos pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) N.Pau­laus­kie­nė sa­ko iš­gir­du­si, kad pa­gal pa­kar­to­ti­nų tes­tų re­zul­ta­tus bus nu­sta­to­ma, ko­kio ly­gio tes­tus ket­vir­to­kams reng­ti vė­liau.

„Ne­tu­rė­jo pra­neš­ti tė­vams, kas bus da­ro­ma su vai­kais? Dar ji pa­sa­kė, kad ra­jo­no mo­kyk­los švie­ti­mo ly­giu yra at­si­li­ku­sios, to­dėl ir da­ro­mas eks­pe­ri­men­tas. Tai ma­ne, kaip ma­mą, įžei­dė. Kai­mo mo­kyk­lo­se vai­kai ne­si­mo­ko pra­sčiau, o Kai­riai yra mies­te­lis. Eg­za­mi­nų cent­ro va­do­vė už ko­le­gės žo­džius ma­nęs vė­liau at­si­pra­šė“, – tei­gė ma­ma.

Tes­tų re­zul­ta­tai – lyg gink­las

Moks­lei­vių tė­vams stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai ke­lia abe­jo­nių. Ge­gu­žės 27-ąją Vil­niu­je įvyks aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mas“ ini­ci­juo­ta dis­ku­si­ja „Mo­ki­nių mo­ky­mo­si, pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mo nea­ti­ti­ki­mas švie­ti­mo tiks­lams“, ku­rio­je siek­si­me su­si­tar­ti dėl rea­lių į po­ky­tį orien­tuo­tų veiks­mų, ku­rie su­da­ry­tų są­ly­gas su­de­rin­ti vi­su­mi­nį ug­dy­mą, pa­sie­ki­mų ver­ti­ni­mą ir švie­ti­mo tiks­lus.

Pa­sak aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Aud­riaus Mu­raus­ko, vai­kų tes­ta­vi­mo sis­te­ma stip­riai stu­mia­ma ne­de­ri­nant su aso­cia­ci­ja. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ieš­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se pi­lo­ti­nių mo­kyk­lų, kaip sis­te­mą įvyk­dy­ti, ir tie bū­dai bū­na ne­ko­rek­tiš­ki.

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mas iš­kė­lė abe­jo­nių dėl stan­dar­ti­zuo­tų tes­tų tiks­lin­gu­mo. Juk pei­liu ga­li ir duo­nos rie­kę at­riek­ti, ir žmo­gų su­žeis­ti, to­dėl, A.Mu­raus­ko nuo­mo­ne, nau­dos tes­tas at­neš tik ta­da, kai bus at­lie­ka­mas sa­va­no­riš­kai. Tes­tu ga­li pa­tik­rin­ti tik da­lį ži­nių, o ne ge­bė­ji­mus, ir tai, kaip tes­tai bus vė­liau in­terp­re­tuo­ja­mi, kam jie bus pa­nau­do­ti, ga­li at­neš­ti ir ža­los.

Bai­su, ar ne­bus pra­dė­tos ly­gin­ti, rei­tin­guo­ti mo­kyk­los. Juk mo­kyk­la, ku­ri dir­ba su ri­zi­kos, ne to­kiais mo­ty­vuo­tas, vai­kais, ku­rių tė­vai gal ne to­kie iš­si­la­vi­nę, su­lauks ne to­kių ge­rų re­zul­ta­tų, kaip ki­tos mo­kyk­los, ku­rios tu­ri ga­li­my­bę mo­ki­nius pa­si­rink­ti.

„Bai­su, ar ne­bus pra­dė­tos ly­gin­ti, rei­tin­guo­ti mo­kyk­los. Juk mo­kyk­la, ku­ri dir­ba su ri­zi­kos, ne to­kiais mo­ty­vuo­tas, vai­kais, ku­rių tė­vai gal ne to­kie iš­si­la­vi­nę, su­lauks ne to­kių ge­rų re­zul­ta­tų, kaip ki­tos mo­kyk­los, ku­rios tu­ri ga­li­my­bę mo­ki­nius pa­si­rink­ti.

La­biau svar­bu ver­tin­ti as­me­ni­nę mo­ki­nio pa­žan­gą, o ne esa­mą aka­de­mi­nių ži­nių kie­kį. To­dėl svar­bu, kaip tes­tai bus nau­do­ja­mi, koks tes­tų tiks­las, ar in­for­ma­ci­ja ne­bus pa­nau­do­ta prieš mo­ki­nį ar mo­kyk­lą, ku­rio­je jis mo­ko­si“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Jo nuo­mo­ne, siurp­ri­zo tvar­ka at­lie­ka­mi tes­tai ga­li tap­ti įran­kiu su­si­do­ro­ji­mams. Jei, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žy­je tes­tai at­lie­ka­mi sa­va­no­riš­kai, O Šiau­liuo­se – pa­ti­riant įtam­pą, re­zul­ta­tai skir­sis. Juo­se at­si­spin­dės ne vai­kų ži­nios, o tai, kaip vai­kai ge­ba orien­tuo­tis stre­si­nė­je si­tua­ci­jo­je.

„Leis­ti įran­kiu – tes­tų re­zul­ta­tais – nau­do­tis, ne­su­si­de­ri­nus vi­soms suin­te­re­suo­toms ša­lims, ne­kont­ro­liuo­jant re­zul­ta­tų pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių, taip pat at­sa­ko­my­bės už ne­tin­ka­mą pa­nau­do­ji­mą – per anks­ti. Pir­miau­sia rei­kė­jo gau­ti mo­kyk­lų tė­vų ta­ry­bų su­ti­ki­mą. Tes­to re­zul­ta­tai yra kaip gink­las. Ar gink­las ga­li bū­ti iš­duo­da­mas žmo­gui, ku­ris ne­mo­ka juo nau­do­tis?“ – klau­sė A.Mu­raus­kas.

NEC po­zi­ci­ja – Kai­rių mo­kyk­lą pa­liks ra­my­bė­je

Ki­lus triukš­mui dėl nuo tė­vų ir vai­kų sle­pia­mų pa­kar­to­ti­nų tes­tų, NEC di­rek­to­rė Sau­lė Vin­ge­lie­nė Kai­rių mo­kyk­lai at­siun­tė raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad mo­kyk­los ket­vir­to­kai ant­rą kar­tą tes­tuo­ja­mi ne­be­bus.

Iš­reiš­kus ap­gai­les­ta­vi­mą raš­te pa­brė­žia­ma, kad ki­to­se mo­kyk­lo­se „ty­ri­mo pa­grin­du bus ana­li­zuo­ja­mi gy­vy­biš­kai svar­būs mo­ki­nių, tė­vų, mo­ky­to­jų ir mo­kyk­lų po­rei­kiai“. Ko­kie gy­vy­biš­kai svar­būs po­rei­kiai paaiš­kė­ja vai­kų tes­tų at­sa­ky­muo­se, NEC di­rek­to­rė ne­de­ta­li­za­vo.

Tie­sa, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jas, ku­rio pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, NEC siun­čia­muo­se raš­tuo­se ra­do ne­ma­žai sti­liaus ir sin­tak­sės klai­dų. Gal būt lie­tu­vių kal­bos ra­šy­bos ir sky­ry­bos tes­tus tu­rė­tų at­lik­ti pa­tys NEC dar­buo­to­jai?

Prieš NEC ren­gia­mus ty­ri­mus ket­vir­to­kams su­ki­lo ir ki­tos ša­lies mo­kyk­los. Kre­tin­gos sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­rius dėl jų bū­ti­nu­mo krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją. Su­lau­kė at­sa­ky­mo, kad pa­čios mo­kyk­los tu­ri spręs­ti – da­ly­vau­ti NEC ty­ri­me ar ne. „Mes ma­no­me, kad ty­ri­mas yra ne lai­ku, vai­kai bai­gia moks­lus, ruo­šia­si iš­leis­tu­vių šven­tėms. Ra­jo­ne yra mo­kyk­lų, ku­rios jau at­si­sa­kė NEC ty­ri­mo ir mus in­for­ma­vo“, – sa­kė Kre­tin­gos švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Dai­va Tra­ni­zie­nė.

Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie 15min