Dabar populiaru
Sužinokite daugiau
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Šiauliai spaudos veidrodyje: Šitie gyvūnai turi būti migdomi?

Žmonės gelbėjo gyvūnus iš Gruzdžių karantinavimo patalpų
Žmonės gelbėjo gyvūnus iš Gruzdžių karantinavimo patalpų
Šaltinis: 15min
0
A A

Šiaulių spauda akcentuoja temas, kurios šaukiasi ne tik visuomenės, bet ir kiekvieno mūsų dėmesio, supratingumo ir gilesnio suvokimo. Rašoma apie gyvūnus, kurių niekam nereikia, priekabiavimą, kurio niekas nemato ir medžius, kurie griauna namus.

„Šiaulių kraštas“ rašo apie tai, kaip gy­vū­nų glo­bos įstai­ga „Šiau­lių le­te­nė­lė“ gelbėja pasmerktus šunyčius iš ka­ran­ti­na­vi­mo tar­ny­bos, esan­čios Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džiuo­se.

Nuot­rau­ko­se ma­ty­ti, kaip ap­tva­ruo­se su­si­glau­dę tu­pi šla­pi šu­nys – nuo ma­žy­čių iki suaugu­sių­. Gy­vū­nų my­lė­to­jai ma­no, jog šu­nys „iš­plau­ti“ kar­tu su nar­vais, ku­riuo­se bu­vo šla­pi­mo, ir iš­ma­tų.


24 šu­nis lai­ki­nai sa­vo na­muo­se pri­glau­dė sa­va­no­riai. Vie­na mer­gi­na par­si­ve­žė aštuonis iš jų. Ki­ti šu­nys bu­vo iš­vež­ti į Kau­no, Vil­niaus gy­vū­nų glo­bos na­mus.

Pla­tin­ki­me jau­nus ir gra­žius, o ne su­krio­šu­sius.

Par­si­vež­ti šunys yra įvai­raus am­žiaus: mažy­čiai, vy­res­ni, se­nu­kai. Vi­si jie mažaūgiai.

Beg­lo­bių gy­vū­nų gau­dy­mo, ka­ran­ti­na­vi­mo, eu­ta­na­zi­jos ir lai­ki­nos glo­bos pa­slau­gas Šiaulių ra­jo­ne tei­kia Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nio ūkio Ap­lin­kos prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo skyrius.

„Žmo­nės taip ne­gy­ve­na, ko­kios pas mus ge­ros yra są­ly­gos. Ši­tie gy­vū­nai tu­ri bū­ti migdomi, nes jie vi­si ser­gan­tys, kam rei­kia pla­tin­ti li­gas? Yra veis­ly­nai, pla­tin­ki­me jau­nus ir gra­žius, o ne su­krio­šu­sius“, – sakė įstaigos vadovas Jonas Lukšas.

Priekabiavimas ar tiesiog brendimas?

Savaitraštis „Šiauliai plius“ rašo apie seksualinę prievartą tarp vaikų ir paauglių, kurią suaugusieji linkę nuleisti juokais.

Jei keli vyrai pripultų prie moters ir imtų kelti jos sijoną, liesti krūtinę, visuomenėje sulauktų pasipiktinimo bangos ir kaltinimo seksualiniu priekabiavimu.

Pedagogai neretai tik šypteli, tokį elgesį pavadindami nekaltu berniukų išdykavimu. 

Kai tai patiria mergaitės mokyklose, tėvai ir pedagogai neretai tik šypteli, tokį elgesį pavadindami nekaltu berniukų išdykavimu. 

Psi­cho­lo­gas Arū­nas Nor­kus sa­ko, kad pirmie­ji sek­sua­li­niai po­ty­riai vai­kui ky­la žindant ma­mos krū­tį, vė­liau – lie­čiant sa­vo ly­ti­nius or­ga­nus, dar vė­liau – masturbuojan­tis.

„To­kiu bū­du vai­kas pa­leng­va atei­na į brandaus sek­sua­lu­mo eta­pą, La­bai svar­būs tė­vai, mo­ky­da­mi vai­ką, kad ne­de­ra ki­tiems demonst­ruo­ti sa­vo nuo­go kū­no ar leis­ti jį lies­ti“, – sa­ko jis.

Ko­dėl  suaugusieji toleruoja paauglių seksualinę prievartą? „To­dėl, kad dau­ge­lis yra patys tai pa­ty­rę. Jei­gu su mu­mis taip kaž­ka­da nu­ti­ko, o mums pa­vy­ko iš­gy­ven­ti, psi­chi­ka mums lie­pia to ne­su­reikš­min­ti. Nes ki­taip ga­li su­griū­ti mū­sų pasaulė­jau­ta“, – ko­men­tuo­ja pa­šne­ko­vas.

Miestas ne miškas?

„Šiaulių naujienos“ rašo apie situaciją, kuri gali paliesti kiekvieną, kuris turi kaimynų su kiemu. gretimame kieme augantis ir teoriškai jums nepriklausantis klevas jums teikia ne tik malonų ošimą ar pavėsį.

Šiaulietei, gyvenančiai Mėlynių gatvėje, jau seniai gyvenimą apkartino kaimynų kieme augantis klevas. Medžio šakos kiurdo jos stogą, o šaknys kilnoja kiemo grindinį ir ardo pamatus. Be to, kiekvieną rudenį gausi lapija krenta ir į jos kiemą.

Specialistai teigia, kad tokius medžius savininkai turi nukirsti, o medžio pridarytas eibes gali tekti atlyginti. Nuolat kartojama, kad miestas yra skirtas ne miškui auginti, o žmonėms gyventi. Išimtys taikomos tik tiems medžiams, kurie yra įtraukti į saugotinų paminklų sąrašą.

Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie 15min