Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2013 sausio 23d. 13:07

Buvęs Telšių komisaras Algirdas Norkus Apeliaciniam teismui neigia organizavęs jaunuolio žmogžudystę

Algirdas Norkus
Sauliaus Chadasevičiaus / 15min nuotr. / Trečiadienį teisme A.Norkų saugojo keturi konvojaus pareigūnai.

Už nužudymo organizavimą ir kitus nusikaltimus nuteistas buvęs Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) kriminalistinių tyrimų poskyrio viršininkas Algirdas Norkus pripažįsta kai kurias savo nuodėmes, bet viliasi būti išteisintas dėl sunkiausių kaltinimų.

Lietuvos apeliacinis teismas rengiasi nagrinėti skandalingą baudžiamąją bylą, kurioje komisaro laipsnį turintis buvęs Telšių apskrities VPK kriminalistinių tyrimų poskyrio viršininkas Algirdas Norkus (gim. 1949 m.) nuteistas dėl rengimosi bendrininkų grupėje nužudyti kitą asmenį, neteisėto disponavo šaudmenimis, neteisėto asmens laisvės atėmimo, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, viešosios tvarkos pažeidimų ir poveikio liudytojui.

Buvęs policininkas pripažįsta daugelį bylos aplinkybių, tačiau savaip jas interpretuoja, o sunkiausią kaltinimą – dėl žmogžudystės organizavimo – kategoriškai neigia.

Todėl A.Norkus viliasi, kad Apeliacinis teismas perkvalifikuos jam pareikštus kaltinimus ir skirs švelnesnę bausmę.

Apskųstu, todėl dar neįsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu A.Norkui yra paskirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Be to, iš šio nuteistojo nužudymo išvengusio nukentėjusiojo naudai priteistas 10 000 litų neturtinės žalos atlyginimas, tuo pačiu nuosprendžiu A.Norkus su kitu nuteistuoju Tomu Lidikausku yra įpareigotas atlyginti Valstybinei ligonių kasai per 13 000 litų gydymo išlaidų.

Keturi nuteistieji

Kartu su buvusiu kriminalistu pernai Šiauliuose nuteista jam talkinusi trijulė: T.Lidikauskas (gim. 1981 m.), Artūras Pagojus (gim. 1968 m.) ir Laima Laurinavičienė (gim. 1961 m.).

Sauliaus Chadasevičiaus/15min.lt nuotr./Algirdas Norkus
Sauliaus Chadasevičiaus/15min.lt nuotr./Algirdas Norkus

Telšiškis T.Lidikauskas buvo kaltinamas dėl neteisėto laisvės atėmimo, melagingu įskundimo, viešosios tvarkos pažeidimo, melagingų parodymų davimu. T.Lidikauskas irgi pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės apribojimu 2 metams. Nuteistąjį teismas įpareigojo nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos, rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dirbant po 20 valandų per mėnesį.

Dar du telšiškiai – L.Laurinavičienė ir A.Pagojus pripažinti kaltais dėl poveikio liudytojui. Vyriškis nuteistas 9 mėnesiams viešųjų darbų, jis per paskirtą laiką įpareigotas visuomenės labui per mėnesį neatlygintinai išdirbti 40 val., o moteriai paskirti 6 mėnesiai viešųjų darbų, ji įpareigota per paskirtą laiką neatlygintinai visuomenės labui išdirbti 30 val. per mėnesį.

Nuvežė į mišką

Neviešame posėdyje nagrinėtos bylos duomenimis, komisaro laipsnį turintis A.Norkus su padėjėjais rengėsi nužudyti dvidešimtmetį Vladą Pocių.

Kaip rašė „Telšių žinios“, ši kraupi istorija pra­si­dė­jo 2009 m. rug­sė­jo 6 d.

Tą va­ka­rą, apie 22 val., A.Nor­kui pa­skam­bi­nęs gi­mi­nai­tis T.Li­di­kaus­kas pra­ne­šė esąs už­pul­tas V. Po­ciaus ir jo drau­gų, ku­rie no­ri iš jo kre­di­ti­nės kor­te­lės paim­ti pi­ni­gų.

Tuo me­tu ato­sto­ga­vęs pa­rei­gū­nas sė­do į sa­vo au­to­mo­bi­lį „Au­di“ ir, nu­vy­kęs prie pre­ky­bos cent­ro „Iki“, per jė­gą įgrū­do V.Po­cių į sa­vo ma­ši­ną. Tai ma­tė ap­lin­ki­niai.

VIDEO: 15min.lt - Algirdas Norkus Apeliaciniame teisme

A. Nor­kus pa­ro­dė V. Po­ciui sa­vo tar­ny­bi­nį pa­žy­mė­ji­mą, pa­sa­kė ve­žąs jau­nuo­lį į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ta­čiau ma­ši­na pa­su­ko Tel­šių apy­lin­kė­se esan­čių miš­kų link.

V. Po­cius tei­gė, kad smur­tą prieš jį nau­do­jo ne tik T. Li­di­kaus­kas ir A. Nor­kus, bet ir dar vie­nas au­to­mo­bi­ly­je bu­vęs as­muo.

Iki są­mo­nės ne­te­ki­mo su­muš­tas V.Po­cius bu­vo pa­lik­tas gu­lė­ti prie miš­ko ba­sas. At­si­ga­vęs vai­ki­nas nu­ka­ko iki ar­ti­miau­sios so­dy­bos. Jos šei­mi­nin­kas lei­do jau­nuo­liui pa­skam­bin­ti sa­vo drau­gams ir pa­pa­sa­ko­ti apie in­ci­den­tą.

Drau­gai nu­ve­žė V.Po­cių į li­go­ni­nę, apie nu­si­kal­ti­mą bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Bandė viską užglaistyti

Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų po­sky­rio vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ėjęs A.Nor­kus su­ži­no­jo apie pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir, nu­vy­kęs pas be­si­gy­dan­tį V.Po­cių, įkal­bė­jo jį pa­keis­ti pa­ro­dy­mus. Už tai pa­rei­gū­nas nu­pir­ko vai­ki­nui auk­si­nę gran­di­nė­lę ir da­vė ke­lis tūks­tan­čius li­tų gry­nai­siais, pasakojo „Telšių žinios“.

Sauliaus Chadasevičiaus/15min.lt nuotr./Algirdas Norkus
Sauliaus Chadasevičiaus/15min.lt nuotr./Algirdas Norkus

Tie­sa, įkal­bė­ti nu­ken­tė­ju­sį­jį mė­gi­no ir abu A.Nor­kaus gi­mi­nai­čiai – T.Li­di­kaus­kas, L.Lau­ri­na­vi­čie­nė bei anks­čiau po­li­ci­jo­je dir­bęs A.Nor­kaus drau­gas.

Į auk­są ir pi­ni­gus iš­mai­ny­ta ra­my­bė tru­ko neil­gai. V.Po­ciui už me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų da­vi­mą bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la, pa­skir­ta pi­ni­gi­nė bau­da.

Vai­ki­nas pa­rei­ka­la­vo, kad teis­mo pa­skir­tą bau­dą už me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų da­vi­mą su­mo­kė­tų A.Nor­kus. Jau­nuo­lis taip pat pa­pra­šė dau­giau pi­ni­gų. Pa­rei­gū­nui ne­su­ti­kus iš­pil­dy­ti šių rei­ka­la­vi­mų, V. Po­cius grį­žo prie pir­mi­nių pa­ro­dy­mų.

A.Nor­kui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.

Desperacija – dėl pareigūno pensijos

„Telšių žinių“ duomenimis, ban­dy­da­mas iš­sau­go­ti sa­vo pa­rei­gas ir pen­si­ją, iki ku­rios bu­vo li­kę vos tre­ji me­tai, kriminalis­tas su­rez­gė V.Po­ciaus nu­žu­dy­mo pla­ną.

Pa­rei­gū­nas su­si­ti­ko su sa­vo bu­to nuo­mi­nin­ku – vai­kų glo­bos na­muo­se au­gu­siu drau­gu Do­na­tu K. ir pa­pra­šė nu­šau­ti jam ne­pa­ran­kų as­me­nį. Už tai pa­ža­dė­jo 5 800 Lt, du tūks­tan­čius su­mo­kė­jo avan­su, li­ku­sius ti­ki­no su­mo­kė­siąs įvyk­džius už­duo­tį.

Pa­rei­gū­nas įda­vė Do­na­tui K. šau­na­mą­jį gink­lą, 9 ko­vi­nius šo­vi­nius bei iš po­li­ci­jos paim­tą V. Po­ciaus nuo­trau­ką. Teis­me Do­na­tas K. liu­di­jo, kad A. Nor­kus pa­ro­dė jam au­kos gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Menamą nužudymą „aplaistė“

Do­na­tas K. iš­da­vė sa­vo drau­gą ir iš­sau­go­jo V. Po­ciaus gy­vy­bę.

Iš ko­man­di­ruo­tės grį­žu­siam užsakovui jį išdavęs samdomas žudikas pa­sa­kė, kad au­kos ne­bė­ra gy­vos. Ta­ria­mai įvyk­dy­tą san­do­rį vy­rai ap­lais­tė deg­ti­ne...

Sam­di­nys pa­skam­bi­no žmog­žu­dys­tės už­sa­ko­vui ir pa­me­la­vo, jog vai­ki­ną nu­žu­dė. Kri­mi­na­lis­tas mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nu pa­skam­bi­no V.Po­ciui ir su­pra­to esąs ap­gau­tas.

Pa­rei­gū­nas pa­rei­ka­la­vo už­duo­ties neį­vyk­džiu­sį Do­na­tą K. grą­žin­ti jam pi­ni­gus. Vai­ki­nas pa­ža­dė­jo, kad V.Po­cių tik­rai nu­žu­dys, bu­vo su­tar­ta tiks­li nu­žu­dy­mo die­na. Kri­mi­na­lis­tas pa­si­rū­pi­no ali­bi – iš­vy­ko į ko­man­di­ruo­tę.

Pa­sam­dy­tas žu­di­kas krau­pų nu­si­kal­ti­mą at­sklei­dė pa­rei­gū­nams, ku­rie se­kė A.Nor­kų.

Iš ko­man­di­ruo­tės grį­žu­siam kri­mi­na­lis­tui Do­na­tas K. pa­sa­kęs, kad au­kos ne­bė­ra gy­vos, ta­ria­mai įvyk­dy­tą san­do­rį vy­rai ap­lais­tė deg­ti­ne. Ki­tą ry­tą į dar­bą Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te atė­ju­siam Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų po­sky­rio vir­ši­nin­kui bu­vo už­dė­ti ant­ran­kiai.

Teis­me Do­na­tas K. tei­gė, jog į tei­sė­sau­gą krei­pė­si pa­bū­gęs, kad jo neiš­tik­tų V. Po­ciaus li­ki­mas.

Kitiems nuosprendis tiko

Beje, kiti trys nuteistieji – L.Laurinavičienė, T.Lidikauskas ir A.Pagojus, apeliacinių skundų šioje byloje nerašė. Tačiau apeliacijas yra pateikę nukentėjusieji, reikalaujantys buvusį Telšių kriminalistą bausti griežčiau.

Trečiadienį A.Norkus Lietuvos apeliacinio teismo paprašė atidėti bylos nagrinėjimą, nes jo advokatas buvo užimtas iš anksto suplanuotoje byloje Šiaulių apygardos teisme. Teismas apelianto prašymą tenkino ir parinko tokią kito posėdžio datą, kuri tinka A.Norkaus gynėjui.

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Interviu 24sek

Jonas Kazlauskas – apie savo planą, LKL finalą, Šarą ir R.Kurtinaičio situaciją

Tiesiogiai Sportas

Ambicingoji Danija egzaminuoja nudegusią Australiją

Aktualu

R.Žemaitaitis vadina P.Gražulį žemo intelekto parazitėliu, siūlo šalinti jį iš partijos

Verslas

Premjeras Saulius Skvernelis: abejonių dėl šiukšlių deginimo man dar niekas neišsklaidė

Interviu 24sek

Robertas Javtokas – apie „Žalgiryje“ tvyrantį laukimo jausmą bei naujoką iš JAV

Aktualu

Pervažiuotą moterį upėje nuskandinę sutuoktiniai Raskazovai siunčiami už grotų

Verslas

Emigracijos stigma: grįžus tautiečiams sunku įsidarbinti, nes laikomi nevykėliais

Vardai

P.Gražulis prisipažino su palangiške susilaukęs vaiko, moteris sako patyrusi spaudimą dėl aborto

HGTV išrinkti įspūdingiausi parduodami prabangūs namai pasaulyje

Aktualu

Statistika: pirmą kartą nuo 2004-ųjų į Lietuvą asmenų atvyko daugiau, nei išvyko

Verslas

Laukia rimtas išbandymas: Klaipėdos uostui savaitgalis taps istoriniu

Sportas

„Skrieja kamuolys“: įvarčių sausra ir islandiškas Irano rinktinės žaidimas

Aktualu

Dainius Radzevičius: Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei metas laikyti Konstitucijos egzaminą

Vardai

TV žvaigždė ir „Mis Didžioji Britanija“ Sophie Gradon rasta negyva savo namuose

Aktualu

Seimas svarstys, ar viešinti prisipažinusius KGB bendradarbius

Gyvenimas

Trijų ukmergiškių projektas: būtina kalbėti ir apie smurtą, ir apie abortą

Vardai

Netyla kalbos apie Cristiano Ronaldo sužadėtuves: Georgina Rodriguez išdidžiai giriasi savo žiedu

15min iš Maskvos Sportas

Čempionato dalyvių norai: nuo migdolų pieno iki asmens sargybinių ir golfo vežimėlių

„Vieni vartai“: C.Ronaldo rekordai, antras šansas L.Messiui ir lenkų muštynių vaizdai

Naujienos

Interviu 24sek

Jonas Kazlauskas – apie savo planą, LKL finalą, Šarą ir R.Kurtinaičio situaciją

Tiesiogiai Sportas

Ambicingoji Danija egzaminuoja nudegusią Australiją

Aktualu

R.Žemaitaitis vadina P.Gražulį žemo intelekto parazitėliu, siūlo šalinti jį iš partijos

Verslas

Premjeras Saulius Skvernelis: abejonių dėl šiukšlių deginimo man dar niekas neišsklaidė

Interviu 24sek

Robertas Javtokas – apie „Žalgiryje“ tvyrantį laukimo jausmą bei naujoką iš JAV

Aktualu

Pervažiuotą moterį upėje nuskandinę sutuoktiniai Raskazovai siunčiami už grotų

Verslas

Emigracijos stigma: grįžus tautiečiams sunku įsidarbinti, nes laikomi nevykėliais

Vardai

P.Gražulis prisipažino su palangiške susilaukęs vaiko, moteris sako patyrusi spaudimą dėl aborto

HGTV išrinkti įspūdingiausi parduodami prabangūs namai pasaulyje

Aktualu

Statistika: pirmą kartą nuo 2004-ųjų į Lietuvą asmenų atvyko daugiau, nei išvyko

Verslas

Laukia rimtas išbandymas: Klaipėdos uostui savaitgalis taps istoriniu

Sportas

„Skrieja kamuolys“: įvarčių sausra ir islandiškas Irano rinktinės žaidimas

Aktualu

Dainius Radzevičius: Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei metas laikyti Konstitucijos egzaminą

Vardai

TV žvaigždė ir „Mis Didžioji Britanija“ Sophie Gradon rasta negyva savo namuose

Aktualu

Seimas svarstys, ar viešinti prisipažinusius KGB bendradarbius

Gyvenimas

Trijų ukmergiškių projektas: būtina kalbėti ir apie smurtą, ir apie abortą

Vardai

Netyla kalbos apie Cristiano Ronaldo sužadėtuves: Georgina Rodriguez išdidžiai giriasi savo žiedu

15min iš Maskvos Sportas

Čempionato dalyvių norai: nuo migdolų pieno iki asmens sargybinių ir golfo vežimėlių

„Vieni vartai“: C.Ronaldo rekordai, antras šansas L.Messiui ir lenkų muštynių vaizdai

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Dienos šviesa

Video

Maudymosi kostiumėlių tendencijos

Pinigai mano ateičiai

30 geriausių restoranų

Remontas be nervų

Sveikata

Parašykite atsiliepimą apie 15min