Dabar populiaru
Publikuota: 2011 lapkričio 26d. 18:16

Europos valdžios svertai – į technokratų rankas

ES vėliava
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / ES vėliava

Europai siekiant suvaldyti skolų krizę, valdžios svertai vis dažniau perduodami profesionalams, o rinkėjai balsuoja už partijas, žadančias būtinas reformas.

„Ita­li­jai rei­kia re­for­mų, o ne rin­ki­mų” – tai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pre­zi­den­to Her­ma­no van Rom­puy žo­džiai iš ofi­cia­lios jo kal­bos, nu­skam­bė­ju­sios lap­kri­čio vi­du­ry­je Eu­ro­pos uni­ver­si­te­to ins­ti­tu­te Flo­ren­ci­jo­je.

Ita­li­jos Se­na­tas jau bu­vo pa­tvir­ti­nęs re­for­mų pa­ke­tą, ta­čiau da­lis S.Ber­lus­co­nio val­dan­čio­sios par­ti­jos ir jos ko­a­li­ci­jos są­jun­gi­nin­kė Šiau­rės ly­ga pa­siū­lė ge­riau su­reng­ti ne­ei­li­nius rin­ki­mus, nei leis­ti tech­no­kratų vy­riau­sy­bei do­ro­tis su kri­ze. At­ro­do, kad po­pu­liz­mas da­lį Pie­tų Eu­ro­pos įklam­pi­no į sko­lų kri­zę, ku­ri gra­si­na net vi­sos ES zo­nos su­by­rė­ji­mu, to­dėl Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je po­li­ti­kai grie­bė­si pas­ku­ti­nio šiau­do – pro­fe­sio­na­lų pa­gal­bos.

Iš­skir­ti­nės ap­lin­ky­bės ra­gi­na veik­ti grei­tai ir vie­nin­gai. Ne­be­svar­bu, už ką bal­suo­si, ar už kai­rę, ar už de­ši­nę, vis tiek „gau­si tau­py­mą“. Ar iš tik­rų­jų tech­no­kratai, kaip tik­ri pro­fe­sio­na­lai, su­tvar­kys vy­riau­sy­bių sko­las, o kri­zei pa­si­bai­gus vėl už­leis vie­tą po­li­ti­kams? Bet ar tik­rai taip bus? Pa­sau­lio spau­da ko­men­tuo­ja, kad šian­dien vi­sų par­ti­jų po­pu­lia­riau­siu rin­ki­mų šū­kiu ta­po tau­py­mas ir ne­be­li­ko par­ti­jų, siū­lan­čių al­ter­na­ty­vą tech­no­kratinėms an­ti­kri­zi­nėms prie­mo­nėms.

Is­pa­ni­ja ne­nu­ra­mi­no rin­kų

Sek­ma­die­nį Is­pa­ni­ja ta­rė sa­vo žo­dį par­la­men­to rin­ki­muo­se ir, ati­da­vu­si 45 proc. bal­sų už cen­tro de­ši­nės Liau­dies par­ti­ją (PP), nič­nie­ko ne­nu­ste­bi­no. Kon­ser­va­ty­vių pa­žiū­rų Mad­ri­do dien­raš­tis El Mundo ra­šo, kad PP ly­de­riui Ma­ria­no Ra­joy yra duo­ta be­pre­ce­den­tė ga­lia, ko­kios ne­tu­rė­jo nie­kas per vi­są de­mo­kra­tiškos Is­pa­ni­jos is­to­ri­ją. PP ga­vo ne tik 186 vie­tas Že­muo­siuo­se par­la­men­to rū­muo­se, bet ir nuo šiol val­dys be­veik vi­sus au­to­no­mi­nius re­gio­nus bei dau­gu­mą vie­tos sa­vi­val­dy­bių. Ki­to­mis są­ly­go­mis to­kia ga­lios kon­cen­tra­ci­ja bū­tų lai­ko­ma pa­vo­jin­ga, ta­čiau per da­bar­ti­nę kri­zę vy­riau­sy­bei tu­ri bū­ti at­riš­tos ran­kos im­tis svar­bių spren­di­mų, ma­no El Mundo. PP ly­de­ris pri­va­lės im­tis ne­po­pu­lia­rių prie­mo­nių ir vi­są lai­ką ne­pa­mirš­ti, kad jo po­li­ti­nis ka­pi­ta­las iš­ga­ruos kaip dū­mas dėl skau­džių re­for­mų. So­cia­lis­tų par­ti­ja (PSOE) rin­ki­muo­se bu­vo skau­džiai nu­baus­ta, o jos po­pu­lia­ru­mas šiuo me­tu yra re­kor­diš­kai že­mas. Tai aki­vaiz­dus at­sa­kas į pras­tą José Lui­so Rodrigu­e­zo Za­pa­te­ro val­dy­mą eko­no­mi­nio sun­kme­čio lai­ko­tar­piu. Aukš­tas rin­kė­jų ak­ty­vu­mas (rin­ki­muo­se da­ly­va­vo net 71 proc. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių) vi­suo­ti­nio nu­si­vy­li­mo po­li­ti­kais ir ins­ti­tu­ci­jo­mis lai­ko­tar­piu ro­do, kad žmo­nės dar ti­ki de­mo­kra­tija ir ne­ga­lės skųs­tis, kad yra ne­at­sto­vau­ja­mi.

Wall Street Journal in­ter­ne­to por­ta­las ko­men­tuo­ja, kad len­kai, nors ir nie­kie­no ne­ver­čia­mi, pa­tys ima­si verž­tis dir­žus ir so­li­da­ri­zuo­tis su kri­zės kre­čia­ma Eu­ro­pa. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Len­ki­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas ga­vo par­la­men­to pa­lai­ky­mą im­tis prie­mo­nių, kad Len­ki­ja iš­lik­tų kon­ku­ren­cin­ga re­for­muo­jant pen­si­jų sis­te­mą ir ke­liant mo­kes­čius. Nors ti­ki­ma­si, kad me­tų pa­bai­go­je Len­ki­jos vie­šo­ji sko­la sieks apie 54 proc. ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to (ku­ris yra daug ma­žes­nis nei ES vi­dur­kis), ta­čiau D.Tus­kas sie­kia aiš­kiai pa­ro­dy­ti sa­vo ke­ti­ni­mus ri­bo­ti vals­ty­bės iš­lai­das. Prem­je­ras pa­tvir­ti­no sa­vo žo­džius, kad, jei tik­rai pri­si­reiks, de­rė­sis net su Va­ti­ka­nu, jog ka­ta­li­kų ku­ni­gai bū­tų įjung­ti į ben­drą pen­si­jų sis­te­mą. Pa­sak D.Tus­ko, jei Len­ki­ja su­ge­bės su­tvir­tin­ti sa­vo fi­nan­si­nę pa­dė­tį, tai pa­di­din­tų ša­lies di­plo­ma­ti­nį svo­rį ES. Tai leis Len­ki­jai „vie­toj bu­vi­mo tik val­gia­raš­čiu pa­ga­liau at­si­sės­ti prie ES sta­lo”. 

Pa­gun­da ieš­ko­ti kal­tų

Tuo me­tu, kai pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Ita­li­jos Se­na­tas pri­saik­di­no nau­ją mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Ma­rio Mon­ti ir jo eks­per­ti­nį ka­bi­ne­tą, ko­men­tuo­ja Tu­ri­no li­be­ra­lių pa­žiū­rų dien­raš­tis La Stampa, tūks­tan­čiai de­monst­ran­tų iš­ėjo į gat­ves reikš­da­mi ne­pa­si­ten­ki­ni­mą „ban­ki­nin­kų vy­riau­sy­be“. Ta­čiau, anot dien­raš­čio, kri­ti­ka čia yra vi­sai ne vie­toj, nes, kai ty­ko di­de­lis pa­vo­jus, ky­la pa­gun­da ieš­ko­ti kal­tų. Dar vi­sai ne­se­niai dau­gu­ma ap­žval­gi­nin­kų de­mo­ni­za­vo po­li­ti­kų kas­tą ir ban­dė jai pri­kli­juo­ti kal­tų­jų eti­ke­tę. Da­bar, pa­si­ro­do, pro­tes­tai jau nu­kreip­ti prieš vi­są eli­tą. Tai tik­rai tu­rė­tų pa­guos­ti po­li­ti­kus, nes, pa­si­da­li­jus siel­var­tu, jis per­pus su­ma­žė­ja. Svar­bu pa­brėž­ti, kad Ita­li­jos ban­kų ne­rei­kė­tų la­bai smerk­ti, o Cen­tri­nis ban­kas iš vi­so nie­kuo ne­nu­si­dė­jo. Net­gi at­virkš­čiai, jis sten­gė­si su­tram­dy­ti di­dė­jan­čią Ita­li­jos sko­lą. Bet koks skir­tu­mas, jei svar­biau­sias tiks­las – tie­siog kaž­ką už­si­pul­ti ir ap­kal­tin­ti? Ar tik už nau­jų de­monst­ra­ci­jų ne­sty­ro Šiau­rės ly­gos, ku­ri ne­ti­kė­tai at­si­dū­rė opo­zi­ci­jo­je, au­sys? Ra­di­ka­li de­ši­nė taip pat yra su­in­te­re­suo­ta kurs­ty­ti vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nes jai rei­kia su­si­kur­ti nau­ją prie­šą, kai ak­ty­vio­jo­je po­li­ti­ko­je ne­be­li­ko Sil­vio Ber­lus­co­ni.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Ekspertai įvertino tarnautojų algų šuolį: kas rėkė, tas gavo, o kiti pamiršti

Pasaulis kišenėje

10 gražiausių Lietuvos pažintinių takų žiemos savaitgaliams

Aktualu

Teismo verdiktą išgirdo dvigubą žmogžudystę Kaune įvykdę budeliai: salėje nesėdėjo kartu

Aktualu

A.Monkevičius žada imtis mokyklų tinklo pertvarkos: ar kokybė įmanoma, jeigu mokytojų daugiau nei vaikų?

Aktualu

Žuvelė užkibo: Nastia Rybka iš Tailando atskrido tiesiai į pareigūnų glėbį Maskvoje

24sek

Šaras prieš R.Pitino: 0:1. Po 24 metų laikas revanšui

Aktualu

Skandalas, sudrebinęs Panevėžį: ilgalaikis korupcijos tyrimas ar politinių žaidimų dalis?

Gyvenimas

15min studijoje – S.Dailidė, siūlantis ledinį iššūkį: 30 dienų maudytis eketėje

N-18 Aktualu

90-metę užpuolęs, išžaginti kėsinęsis ir pasmaugęs recidyvistas laisvės veikiausiai nebeįkvėps

Vardai

Vaidas Baumila – vėl vienišas: išsiskyrė su stiliste Monika Jasionyte

Įspūdingiausi 2019 metų Dakaro ralio kadrai

Aktualu

Dalia Grybauskaitė Sauliaus Skvernelio sprendimą komentuoja lakoniškai

15min iš Berlyno Verslas

Lietuva šiemet pasauliui prisistato be kiaulienos gaminių

Aktualu

Kauno autobusų stoties aikštelėje užsidegė automobilis, buvo evakuota šimtai keleivių

24sek

Prieš „Žalgirį“ – legendinis treneris, spindėjęs tarp titulų ir sekso skandalų

Aktualu

Policija ir vaiko teisių sargai ieško dingusios visos šeimos – trys vaikai nelanko mokyklos

Aktualu

Theresa May atsisako atmesti „Brexit“ be sutarties galimybę

Sportas

Airinės Palšytės varžovė: po dopingo bylos grįžusi 36 metų rusė šoka įspūdingai

15min iš Berlyno Verslas

G.Surplys tikisi, kad jau kitą savaitę atsinaujins lietuviškų kiaulių eksportas į Lenkiją

24sek

LKL teisėjai paaiškino, kodėl nubaustas Simas Jasaitis, pats susižeidęs labiau

Gazas

Rygos gatvėse nebus barstoma druska, ar tokiu pačiu keliu žengs ir Vilnius?

Vardai

Kultiniai „Sopranai“ grįžta: vietoj serialo – kino filmas apie mafijos šeimos priešistorę

Aktualu

Kolumbijos gynybos ministras: už sprogimą policijos akademijoje atsakingi ELN sukilėliai

Aktualu

Seimas svarsto į darbo stažą įtraukti neįgaliojo priežiūros laikotarpį

Aktualu

Sostinėje sulaikytas jaunas įžūlus plėšikas: poelgius apmąstė gulėdamas veidu į sniegą

Naujienos

Verslas

Ekspertai įvertino tarnautojų algų šuolį: kas rėkė, tas gavo, o kiti pamiršti

Pasaulis kišenėje

10 gražiausių Lietuvos pažintinių takų žiemos savaitgaliams

Aktualu

Teismo verdiktą išgirdo dvigubą žmogžudystę Kaune įvykdę budeliai: salėje nesėdėjo kartu

Aktualu

A.Monkevičius žada imtis mokyklų tinklo pertvarkos: ar kokybė įmanoma, jeigu mokytojų daugiau nei vaikų?

Aktualu

Žuvelė užkibo: Nastia Rybka iš Tailando atskrido tiesiai į pareigūnų glėbį Maskvoje

24sek

Šaras prieš R.Pitino: 0:1. Po 24 metų laikas revanšui

Aktualu

Skandalas, sudrebinęs Panevėžį: ilgalaikis korupcijos tyrimas ar politinių žaidimų dalis?

Gyvenimas

15min studijoje – S.Dailidė, siūlantis ledinį iššūkį: 30 dienų maudytis eketėje

N-18 Aktualu

90-metę užpuolęs, išžaginti kėsinęsis ir pasmaugęs recidyvistas laisvės veikiausiai nebeįkvėps

Vardai

Vaidas Baumila – vėl vienišas: išsiskyrė su stiliste Monika Jasionyte

Įspūdingiausi 2019 metų Dakaro ralio kadrai

Aktualu

Dalia Grybauskaitė Sauliaus Skvernelio sprendimą komentuoja lakoniškai

15min iš Berlyno Verslas

Lietuva šiemet pasauliui prisistato be kiaulienos gaminių

Aktualu

Kauno autobusų stoties aikštelėje užsidegė automobilis, buvo evakuota šimtai keleivių

24sek

Prieš „Žalgirį“ – legendinis treneris, spindėjęs tarp titulų ir sekso skandalų

Aktualu

Policija ir vaiko teisių sargai ieško dingusios visos šeimos – trys vaikai nelanko mokyklos

Aktualu

Theresa May atsisako atmesti „Brexit“ be sutarties galimybę

Sportas

Airinės Palšytės varžovė: po dopingo bylos grįžusi 36 metų rusė šoka įspūdingai

15min iš Berlyno Verslas

G.Surplys tikisi, kad jau kitą savaitę atsinaujins lietuviškų kiaulių eksportas į Lenkiją

24sek

LKL teisėjai paaiškino, kodėl nubaustas Simas Jasaitis, pats susižeidęs labiau

Gazas

Rygos gatvėse nebus barstoma druska, ar tokiu pačiu keliu žengs ir Vilnius?

Vardai

Kultiniai „Sopranai“ grįžta: vietoj serialo – kino filmas apie mafijos šeimos priešistorę

Aktualu

Kolumbijos gynybos ministras: už sprogimą policijos akademijoje atsakingi ELN sukilėliai

Aktualu

Seimas svarsto į darbo stažą įtraukti neįgaliojo priežiūros laikotarpį

Aktualu

Sostinėje sulaikytas jaunas įžūlus plėšikas: poelgius apmąstė gulėdamas veidu į sniegą

Vardai

Gera keliauti kartu

Praktiški patarimai

Video

00:15
01:52
01:07

Maistas

Parašykite atsiliepimą apie 15min