Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2011 lapkričio 26d. 09:13

Haga rengia apynasrį Aliaksandrui Lukašenkai

Aliaksandras Lukašenka
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Aliaksandras Lukašenka

Ar tarptautinės baudžiamosios atsakomybės grėsmė privers A.Lukašenkos režimą atleisti geležinį oponentų persekiojimo kumštį?

Pra­ėjus be­veik me­tams po rep­re­si­jų ly­dė­tų Baltarusijos pre­zi­den­to Aliak­san­dro Lu­ka­šen­kos „rin­ki­mų“, Va­ka­rai pra­kal­bo apie ga­li­my­bę sis­te­mi­niu žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mu kal­ti­na­mą „pas­ku­ti­nį Eu­ro­pos dik­ta­to­rių“ pa­trauk­ti tarp­tau­ti­nėn bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Pra­ėju­sią sa­vai­tę JAV Kon­gre­so At­sto­vų Rū­mų na­rys, JAV Hel­sin­kio ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Chris­top­he­ris Smit­has pa­reiš­kė ke­ti­nan­tis kreip­tis į pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­ją ir Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bą (JT ST) su siū­ly­mu „ati­duo­ti“ Bal­ta­ru­si­jos va­do­vą A.Lu­ka­šen­ką Tarp­tau­ti­niam Bau­džia­ma­jam Teis­mui (TBT).

Šian­dien Ch. Smit­ho idė­ja la­biau pa­na­šė­ja į po­li­ti­nį įspė­ji­mą A.Lu­ka­šen­kai, kad JAV ma­to ir ste­bi, kas vyks­ta už sto­rų re­ži­mo sie­nų, nei į re­a­lų tei­si­nį Bal­ta­ru­si­jos dik­ta­to­riaus „nu­kenks­mi­ni­mo“ pla­ną. Vis dėl­to jei A.Lu­ka­šen­ka ati­tin­ka­mai ne­su­re­a­guos į šį kol kas tik po­li­ti­nį per­spė­ji­mą, ti­ki­my­bė „pas­ku­ti­niam Eu­ro­pos dik­ta­to­riui“ pri­ei­ti liep­to ga­lą Ha­go­je ge­ro­kai pa­di­dė­ja.   

Ha­ga lau­kia A.Lu­ka­šen­kos?

Ch.Smit­ho idė­ja dėl Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo pa­trau­ki­mo tarp­tau­ti­nėn bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už sis­te­mi­nius il­ga­me­čius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mus bu­vo iš­sa­ky­ta per Hel­sin­kio ko­mi­te­to po­sė­dį, klau­sant bu­vu­sio kan­di­da­to į Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to pos­tą Ale­sio Mi­cha­le­vi­čiaus ata­skai­tos apie kan­ki­ni­mus Bal­ta­ru­si­jos įka­li­ni­mo įstai­go­je.

Įdo­mu tai, kad tarp­tau­ti­nės bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės A.Lu­ka­šen­kai idė­ja bu­vo iš­ki­lu­si dar šių me­tų va­sa­rą. ES svars­ty­mų dėl sank­ci­jų su A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mu su­si­ju­sioms Bal­ta­ru­si­jos fir­moms me­tu Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ra­dos­la­vas Si­kors­kis sa­vo so­cia­li­nia­me tin­kla­la­py­je „Twit­ter“ pa­ra­šė, kad „A.Lu­ka­šen­kai yra dvi op­ci­jos: ar­ba de­mo­kra­tizacija, ar­ba Ha­ga“.

Anot Ch.Smit­ho, iš pa­žiū­ros be­bai­miai dik­ta­to­riai pa­niš­kai bi­jo fak­to, kad už įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus ga­li tek­ti at­sa­ky­ti pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę. Tie­sa, kol kas TBT tei­sin­gu­mas A.Lu­ka­šen­kos at­žvil­giu yra tik te­ori­nis, nes Bal­ta­ru­si­ja nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­si TBT sta­tu­to. Pa­sak tarp­tau­ti­nės tei­sės spe­cia­lis­tės, VU TSPMI dės­ty­to­jos Eri­kos Le­o­nai­tės, dėl tarp­tau­ti­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo ša­ly­je, ku­ri nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­si TBT sta­tu­to, ga­li kreip­tis tik JTO Sau­gu­mo Ta­ry­ba su są­ly­ga, kad nė vie­na iš nuo­la­ti­nių JT ST na­rių ne­ve­tuos re­zo­liu­ci­jos, ku­ria si­tu­a­ci­ja per­duo­da­ma tir­ti TBT. Ti­ki­my­bė, kad Ru­si­ja „pa­lai­min­tų“ A.Lu­ka­šen­kos per­da­vi­mą TBT, kol kas yra be­veik ly­gi nu­liui. Be­je, E.Le­o­nai­tė tei­gia, kad ir JAV nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­sios TBT Sta­tu­to ir šio teis­mo at­žvil­giu lai­ko­si ga­na at­sar­gios po­zi­ci­jos, tad ma­žai ti­kė­ti­na, kad ini­cia­ty­vos „ati­duo­ti“ A.Lu­ka­šen­ką  TBT im­sis B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Re­ži­mo au­kos tei­sis su dik­ta­to­riu­mi

Kol Ha­gos pro­ce­so prieš A.Lu­ka­šen­ką ga­li­my­bė iš­lie­ka mig­lo­ta, re­ži­mo au­kos ir nu­ken­tė­ju­sių­jų šei­mos už tei­sin­gu­mą ko­vo­ti ren­gia­si pri­va­taus kal­ti­ni­mo ke­liu.

Dar anks­ty­vą šių me­tų pa­va­sa­rį ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad vie­na gar­siau­sių Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos tei­sės kom­pa­ni­jų žmo­gaus tei­sių sri­ty­je „H2O Law“ ke­ti­na gin­ti Bal­ta­ru­si­jos ak­ty­vis­tų, ša­lies ka­lė­ji­muo­se pa­ty­ru­sių kan­ki­ni­mus, in­te­re­sus.

„H2O Law“ tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, pri­va­taus kal­ti­ni­mo prieš A.Lu­ka­šen­ką pa­gal­ba bū­tų ga­li­ma gau­ti or­de­rį Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo areš­tui, nes žmo­gaus tei­sės yra vie­na ne­dau­ge­lio tarp­tau­ti­nės tei­sės iš­im­čių, ga­lin­čių „apei­ti“ vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­tą. Nors A.Lu­ka­šen­kai ir taip yra už­draus­ta pa­tek­ti į ES, areš­to or­de­ris leis­tų per­duo­ti Lon­do­nui A.Lu­ka­šen­ką, pa­te­ku­sį į tre­čio­sios ša­lies, ku­ri su Di­dži­ą­ja Bri­ta­ni­ja yra pa­si­ra­šiu­si su­si­ta­ri­mą dėl eks­tra­di­ci­jos, te­ri­to­ri­ją. Jei bri­tų žmo­gaus tei­sių sri­ty­je dir­ban­čių tei­si­nin­kų pa­stan­gos duo­tų re­zul­ta­tų, tai bū­tų pir­mas at­ve­jis is­to­ri­jo­je, kai dėl kal­ti­ni­mų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mu bū­tų nu­teis­tas su­ve­re­nios vals­ty­bės va­do­vas.

„H2O Law“ tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, pri­va­taus kal­ti­ni­mo prieš A.Lu­ka­šen­ką pa­gal­ba bū­tų ga­li­ma gau­ti or­de­rį Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo areš­tui

Rug­sė­jį dar vie­na Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos tei­si­nin­kų kom­pa­ni­ja, „McCue & Part­ners“, iš­reiš­kė no­rą at­sto­vau­ti re­ži­mo au­koms ir jų šei­moms. Šios kom­pa­ni­jos tei­si­nin­kų tvir­ti­ni­mu, A.Lu­ka­šen­ką tei­si­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti ga­li bet ku­ri ša­lis, ra­ti­fi­ka­vu­si Eu­ro­pos Kon­ven­ci­ją prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį ar bau­di­mą.

Šį pa­va­sa­rį taip pat pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų apie tai, kad Ny­der­lan­duo­se su­si­bū­rė Bal­ta­ru­si­jos ak­ty­vis­tų or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­ta­ru­si­jos tri­bu­no­las“, ren­kan­ti in­for­ma­ci­ją by­lai prieš A.Lu­ka­šen­ką Eu­ro­pos teis­muo­se.

Anot gar­saus Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo Ole­go Vol­če­ko, mi­nė­tos ini­cia­ty­vos tu­ri po­ten­cia­lo, nes su įro­dy­mais pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų – jų su­rin­ki­mu rū­pi­na­si gar­sūs tei­si­nin­kai, tu­rin­tys so­li­džią pa­tir­tį žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je. Be to, nu­ken­tė­ju­sie­ji ne­tu­ri ga­li­my­bių gin­ti sa­vo tei­sių na­cio­na­li­nė­mis prie­mo­nė­mis, o to­kiu at­ve­ju įsi­jun­gia tarp­tau­ti­nės tei­sės me­cha­niz­mai.

Pa­sak E.Le­o­nai­tės, pro­ble­mų ga­li kil­ti dėl A.Lu­ka­šen­kos kaip vals­ty­bės va­do­vo imu­ni­te­to. Tarp­tau­ti­nis Tei­sin­gu­mo Teis­mas 2002 m. by­lo­je „Kon­go De­mo­kra­tinė Res­pub­li­ka prieš Bel­gi­ją“ pa­tvir­ti­no aukš­tų vals­ty­bės pa­rei­gū­nų imu­ni­te­tus nuo na­cio­na­li­nių teis­mų ju­ris­dik­ci­jos, net­gi jei jie kal­ti­na­mi nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui.

Rak­tas nuo de­mo­kra­tizacijos

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rės Kris­ti­nos Vai­čiū­nai­tės nuo­mo­ne, ka­dan­gi Va­ka­ruo­se su­tin­ka­ma, kad Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mas yra nu­si­kals­ta­mas, bet ko­kios tei­si­nės ini­cia­ty­vos, ga­lin­čios įver­tin­ti re­ži­mo kal­ti­nin­kų nu­si­kal­ti­mus, yra svei­kin­ti­nos. Be to, to­kie vie­ši pa­reiš­ki­mai ypač rei­ka­lin­gi Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nei, nes žmo­nės jau­čia tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės pa­lai­ky­mą ir dė­me­sį. Ta­čiau, pa­sak eks­per­tės, la­bai svar­bu, kad šios ini­cia­ty­vos per­ei­tų iš po­li­ti­nių pa­reiš­ki­mų į prak­ti­nį ly­gį, prie­šin­gu at­ve­ju A.Lu­ka­šen­ka ir vėl pa­si­šai­pys iš Va­ka­rų be­jė­giš­ku­mo.

Iš tie­sų Va­ka­rai kol kas sun­kiai ieš­ko rak­to Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­tizacijai at­ra­kin­ti. A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mas pa­si­ro­dė esan­tis at­spa­rus iš­ori­niam spau­di­mui. A.Lu­ka­šen­kos kol kas ne­pa­vei­kė jo re­ži­mo at­sto­vams įves­tos sank­ci­jos, mo­ty­vu de­mo­kra­tizacijai ne­ta­po ir jų su­švel­ni­ni­mas ar iš­im­ti­nio Lie­tu­vos at­vi­ru­mo Bal­ta­ru­si­jai ben­dra­me ES izo­lia­vi­mo po­li­ti­kos fo­ne eks­pe­ri­men­tas.

Vis dėl­to A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mą la­biau­siai gąs­di­na nuo­jau­ta, kad „ara­bų pa­va­sa­rio“ sce­na­ri­jus ga­li pa­si­kar­to­ti ir Bal­ta­ru­si­jo­je. Juo­lab kad Va­ka­rų pa­ra­ma Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei ir ša­lies opo­zi­ci­jai vis di­dė­ja. Ne­at­si­tik­ti­nai lap­kri­čio pra­džio­je ša­ly­je bu­vo su­reng­tos pla­taus mas­to te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos pra­ty­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo ne tik pro­fe­sio­na­li ka­riuo­me­nė, bet ir re­zer­vo ka­riai.
Šian­dien A.Lu­ka­šen­ka vis dar tu­ri pa­si­rin­ki­mą, ar ir to­liau ves­ti ša­lį Eu­ra­zi­jos ke­liu, to­liau ka­riau­ti su opo­zi­ci­ja, ar ženg­ti kom­pro­mi­so su Va­ka­rais ir de­mo­kra­tizacijos link. Grei­tai to­kios „auk­si­nės ga­li­my­bės“ ga­li ir ne­lik­ti.

Atgimimas.lt
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas: „Kas būtų pagalvojęs, kad trys milijonai stos prieš sovietinę imperiją ir sugebės nugalėti?“

Kultūra

Paskaitykite: Romualdo Požerskio 1965–1983 metų dienoraštis

Aktualu

Sirijoje per IS ataką žuvo 26 Damasko režimo ir devyni rusų kariai

Aktualu

Eidintuose kaimynus iššaudęs ir nusišovęs vyras paleido keletą šūvių ir į pareigūnus

Sportas

Košmariškai klydęs „Liverpool“ vartų sargas prašo atleidimo: „Mano klaidos kainavo titulą“

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 21 d.-27 d.)

Izraelis – trijų jūrų skalaujama turisto svajonė

Vardai

10 km pirma atbėgusi V.Žusinaitė gavo ne tik medalį: jai pasipiršo baidarininkas R.Nekriošius

Vardai

V.Montvydienė vaikus mitybos moko nuo mažumės: „Bijau pagalvoti apie mokyklose siūlomus „skanėstus“

Aktualu

Auga kitaip: miško darželio Smiltynėje auklėtiniai žaislams neturi laiko

Gyvenimas

Dzūkės Zita ir Agota: iki kito kaimo miškų basomis traukdavo visai ne dėl grybų

Maistas

Ir darželinukų išleistuvėms, ir kitoms vaikų šventėms: gardumynai, kurie pradžiugins

Pasaulis kišenėje

Kitokia Kuba. Moliūgų fermeriai ir rusiški džinsai

Aktualu

Nepaisant Briuselio perspėjimų, Seimas neketina leisti užsieniečiams kurti partijų

Pasaulis kišenėje

Kaip nepasiklysti Turkijos „viskas įskaičiuota“ bufetuose: ko čia verta ragauti

Gyvenimas

20 supermaisto produktų, kuriuos turėtų vartoti vyresni nei 50 metų žmonės

Vardai

Meghan Markle link altoriaus lydėjo 10 mažamečių: kokia jų gero elgesio paslaptis?

Gyvenimas

Savo atradimais medikus šokiruojantis P.Claytonas: trys maistinės medžiagos gali mus išgelbėti nuo daugelio ligų ir senėjimo

Aktualu

Viršuliškių gatvėje girtas vairavęs vyras apgadino savo ir dar keturis automobilius

Aktualu

Ties Girionių kaimu ugniagesiai skubėjo gelbėti į Kauno marių vidurį nuplaukusios merginos

Naujienos

Aktualu

Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas: „Kas būtų pagalvojęs, kad trys milijonai stos prieš sovietinę imperiją ir sugebės nugalėti?“

Kultūra

Paskaitykite: Romualdo Požerskio 1965–1983 metų dienoraštis

Aktualu

Sirijoje per IS ataką žuvo 26 Damasko režimo ir devyni rusų kariai

Aktualu

Eidintuose kaimynus iššaudęs ir nusišovęs vyras paleido keletą šūvių ir į pareigūnus

Sportas

Košmariškai klydęs „Liverpool“ vartų sargas prašo atleidimo: „Mano klaidos kainavo titulą“

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 21 d.-27 d.)

Izraelis – trijų jūrų skalaujama turisto svajonė

Vardai

10 km pirma atbėgusi V.Žusinaitė gavo ne tik medalį: jai pasipiršo baidarininkas R.Nekriošius

Vardai

V.Montvydienė vaikus mitybos moko nuo mažumės: „Bijau pagalvoti apie mokyklose siūlomus „skanėstus“

Aktualu

Auga kitaip: miško darželio Smiltynėje auklėtiniai žaislams neturi laiko

Gyvenimas

Dzūkės Zita ir Agota: iki kito kaimo miškų basomis traukdavo visai ne dėl grybų

Maistas

Ir darželinukų išleistuvėms, ir kitoms vaikų šventėms: gardumynai, kurie pradžiugins

Pasaulis kišenėje

Kitokia Kuba. Moliūgų fermeriai ir rusiški džinsai

Aktualu

Nepaisant Briuselio perspėjimų, Seimas neketina leisti užsieniečiams kurti partijų

Pasaulis kišenėje

Kaip nepasiklysti Turkijos „viskas įskaičiuota“ bufetuose: ko čia verta ragauti

Gyvenimas

20 supermaisto produktų, kuriuos turėtų vartoti vyresni nei 50 metų žmonės

Vardai

Meghan Markle link altoriaus lydėjo 10 mažamečių: kokia jų gero elgesio paslaptis?

Gyvenimas

Savo atradimais medikus šokiruojantis P.Claytonas: trys maistinės medžiagos gali mus išgelbėti nuo daugelio ligų ir senėjimo

Aktualu

Viršuliškių gatvėje girtas vairavęs vyras apgadino savo ir dar keturis automobilius

Aktualu

Ties Girionių kaimu ugniagesiai skubėjo gelbėti į Kauno marių vidurį nuplaukusios merginos

Vardai

Žinau, ką renkuosi

Atnaujinkime namus

Video

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Remontas be nervų

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min