Dabar populiaru
Publikuota: 2011 lapkričio 26d. 09:13

Haga rengia apynasrį Aliaksandrui Lukašenkai

Aliaksandras Lukašenka
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Aliaksandras Lukašenka

Ar tarptautinės baudžiamosios atsakomybės grėsmė privers A.Lukašenkos režimą atleisti geležinį oponentų persekiojimo kumštį?

Pra­ėjus be­veik me­tams po rep­re­si­jų ly­dė­tų Baltarusijos pre­zi­den­to Aliak­san­dro Lu­ka­šen­kos „rin­ki­mų“, Va­ka­rai pra­kal­bo apie ga­li­my­bę sis­te­mi­niu žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mu kal­ti­na­mą „pas­ku­ti­nį Eu­ro­pos dik­ta­to­rių“ pa­trauk­ti tarp­tau­ti­nėn bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Pra­ėju­sią sa­vai­tę JAV Kon­gre­so At­sto­vų Rū­mų na­rys, JAV Hel­sin­kio ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Chris­top­he­ris Smit­has pa­reiš­kė ke­ti­nan­tis kreip­tis į pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­ją ir Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bą (JT ST) su siū­ly­mu „ati­duo­ti“ Bal­ta­ru­si­jos va­do­vą A.Lu­ka­šen­ką Tarp­tau­ti­niam Bau­džia­ma­jam Teis­mui (TBT).

Šian­dien Ch. Smit­ho idė­ja la­biau pa­na­šė­ja į po­li­ti­nį įspė­ji­mą A.Lu­ka­šen­kai, kad JAV ma­to ir ste­bi, kas vyks­ta už sto­rų re­ži­mo sie­nų, nei į re­a­lų tei­si­nį Bal­ta­ru­si­jos dik­ta­to­riaus „nu­kenks­mi­ni­mo“ pla­ną. Vis dėl­to jei A.Lu­ka­šen­ka ati­tin­ka­mai ne­su­re­a­guos į šį kol kas tik po­li­ti­nį per­spė­ji­mą, ti­ki­my­bė „pas­ku­ti­niam Eu­ro­pos dik­ta­to­riui“ pri­ei­ti liep­to ga­lą Ha­go­je ge­ro­kai pa­di­dė­ja.   

Ha­ga lau­kia A.Lu­ka­šen­kos?

Ch.Smit­ho idė­ja dėl Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo pa­trau­ki­mo tarp­tau­ti­nėn bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už sis­te­mi­nius il­ga­me­čius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mus bu­vo iš­sa­ky­ta per Hel­sin­kio ko­mi­te­to po­sė­dį, klau­sant bu­vu­sio kan­di­da­to į Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to pos­tą Ale­sio Mi­cha­le­vi­čiaus ata­skai­tos apie kan­ki­ni­mus Bal­ta­ru­si­jos įka­li­ni­mo įstai­go­je.

Įdo­mu tai, kad tarp­tau­ti­nės bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės A.Lu­ka­šen­kai idė­ja bu­vo iš­ki­lu­si dar šių me­tų va­sa­rą. ES svars­ty­mų dėl sank­ci­jų su A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mu su­si­ju­sioms Bal­ta­ru­si­jos fir­moms me­tu Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ra­dos­la­vas Si­kors­kis sa­vo so­cia­li­nia­me tin­kla­la­py­je „Twit­ter“ pa­ra­šė, kad „A.Lu­ka­šen­kai yra dvi op­ci­jos: ar­ba de­mo­kra­tizacija, ar­ba Ha­ga“.

Anot Ch.Smit­ho, iš pa­žiū­ros be­bai­miai dik­ta­to­riai pa­niš­kai bi­jo fak­to, kad už įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus ga­li tek­ti at­sa­ky­ti pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę. Tie­sa, kol kas TBT tei­sin­gu­mas A.Lu­ka­šen­kos at­žvil­giu yra tik te­ori­nis, nes Bal­ta­ru­si­ja nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­si TBT sta­tu­to. Pa­sak tarp­tau­ti­nės tei­sės spe­cia­lis­tės, VU TSPMI dės­ty­to­jos Eri­kos Le­o­nai­tės, dėl tarp­tau­ti­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo ša­ly­je, ku­ri nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­si TBT sta­tu­to, ga­li kreip­tis tik JTO Sau­gu­mo Ta­ry­ba su są­ly­ga, kad nė vie­na iš nuo­la­ti­nių JT ST na­rių ne­ve­tuos re­zo­liu­ci­jos, ku­ria si­tu­a­ci­ja per­duo­da­ma tir­ti TBT. Ti­ki­my­bė, kad Ru­si­ja „pa­lai­min­tų“ A.Lu­ka­šen­kos per­da­vi­mą TBT, kol kas yra be­veik ly­gi nu­liui. Be­je, E.Le­o­nai­tė tei­gia, kad ir JAV nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­sios TBT Sta­tu­to ir šio teis­mo at­žvil­giu lai­ko­si ga­na at­sar­gios po­zi­ci­jos, tad ma­žai ti­kė­ti­na, kad ini­cia­ty­vos „ati­duo­ti“ A.Lu­ka­šen­ką  TBT im­sis B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Re­ži­mo au­kos tei­sis su dik­ta­to­riu­mi

Kol Ha­gos pro­ce­so prieš A.Lu­ka­šen­ką ga­li­my­bė iš­lie­ka mig­lo­ta, re­ži­mo au­kos ir nu­ken­tė­ju­sių­jų šei­mos už tei­sin­gu­mą ko­vo­ti ren­gia­si pri­va­taus kal­ti­ni­mo ke­liu.

Dar anks­ty­vą šių me­tų pa­va­sa­rį ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad vie­na gar­siau­sių Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos tei­sės kom­pa­ni­jų žmo­gaus tei­sių sri­ty­je „H2O Law“ ke­ti­na gin­ti Bal­ta­ru­si­jos ak­ty­vis­tų, ša­lies ka­lė­ji­muo­se pa­ty­ru­sių kan­ki­ni­mus, in­te­re­sus.

„H2O Law“ tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, pri­va­taus kal­ti­ni­mo prieš A.Lu­ka­šen­ką pa­gal­ba bū­tų ga­li­ma gau­ti or­de­rį Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo areš­tui, nes žmo­gaus tei­sės yra vie­na ne­dau­ge­lio tarp­tau­ti­nės tei­sės iš­im­čių, ga­lin­čių „apei­ti“ vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­tą. Nors A.Lu­ka­šen­kai ir taip yra už­draus­ta pa­tek­ti į ES, areš­to or­de­ris leis­tų per­duo­ti Lon­do­nui A.Lu­ka­šen­ką, pa­te­ku­sį į tre­čio­sios ša­lies, ku­ri su Di­dži­ą­ja Bri­ta­ni­ja yra pa­si­ra­šiu­si su­si­ta­ri­mą dėl eks­tra­di­ci­jos, te­ri­to­ri­ją. Jei bri­tų žmo­gaus tei­sių sri­ty­je dir­ban­čių tei­si­nin­kų pa­stan­gos duo­tų re­zul­ta­tų, tai bū­tų pir­mas at­ve­jis is­to­ri­jo­je, kai dėl kal­ti­ni­mų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mu bū­tų nu­teis­tas su­ve­re­nios vals­ty­bės va­do­vas.

„H2O Law“ tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, pri­va­taus kal­ti­ni­mo prieš A.Lu­ka­šen­ką pa­gal­ba bū­tų ga­li­ma gau­ti or­de­rį Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo areš­tui

Rug­sė­jį dar vie­na Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos tei­si­nin­kų kom­pa­ni­ja, „McCue & Part­ners“, iš­reiš­kė no­rą at­sto­vau­ti re­ži­mo au­koms ir jų šei­moms. Šios kom­pa­ni­jos tei­si­nin­kų tvir­ti­ni­mu, A.Lu­ka­šen­ką tei­si­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti ga­li bet ku­ri ša­lis, ra­ti­fi­ka­vu­si Eu­ro­pos Kon­ven­ci­ją prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį ar bau­di­mą.

Šį pa­va­sa­rį taip pat pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų apie tai, kad Ny­der­lan­duo­se su­si­bū­rė Bal­ta­ru­si­jos ak­ty­vis­tų or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­ta­ru­si­jos tri­bu­no­las“, ren­kan­ti in­for­ma­ci­ją by­lai prieš A.Lu­ka­šen­ką Eu­ro­pos teis­muo­se.

Anot gar­saus Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo Ole­go Vol­če­ko, mi­nė­tos ini­cia­ty­vos tu­ri po­ten­cia­lo, nes su įro­dy­mais pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų – jų su­rin­ki­mu rū­pi­na­si gar­sūs tei­si­nin­kai, tu­rin­tys so­li­džią pa­tir­tį žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je. Be to, nu­ken­tė­ju­sie­ji ne­tu­ri ga­li­my­bių gin­ti sa­vo tei­sių na­cio­na­li­nė­mis prie­mo­nė­mis, o to­kiu at­ve­ju įsi­jun­gia tarp­tau­ti­nės tei­sės me­cha­niz­mai.

Pa­sak E.Le­o­nai­tės, pro­ble­mų ga­li kil­ti dėl A.Lu­ka­šen­kos kaip vals­ty­bės va­do­vo imu­ni­te­to. Tarp­tau­ti­nis Tei­sin­gu­mo Teis­mas 2002 m. by­lo­je „Kon­go De­mo­kra­tinė Res­pub­li­ka prieš Bel­gi­ją“ pa­tvir­ti­no aukš­tų vals­ty­bės pa­rei­gū­nų imu­ni­te­tus nuo na­cio­na­li­nių teis­mų ju­ris­dik­ci­jos, net­gi jei jie kal­ti­na­mi nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui.

Rak­tas nuo de­mo­kra­tizacijos

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rės Kris­ti­nos Vai­čiū­nai­tės nuo­mo­ne, ka­dan­gi Va­ka­ruo­se su­tin­ka­ma, kad Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mas yra nu­si­kals­ta­mas, bet ko­kios tei­si­nės ini­cia­ty­vos, ga­lin­čios įver­tin­ti re­ži­mo kal­ti­nin­kų nu­si­kal­ti­mus, yra svei­kin­ti­nos. Be to, to­kie vie­ši pa­reiš­ki­mai ypač rei­ka­lin­gi Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nei, nes žmo­nės jau­čia tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės pa­lai­ky­mą ir dė­me­sį. Ta­čiau, pa­sak eks­per­tės, la­bai svar­bu, kad šios ini­cia­ty­vos per­ei­tų iš po­li­ti­nių pa­reiš­ki­mų į prak­ti­nį ly­gį, prie­šin­gu at­ve­ju A.Lu­ka­šen­ka ir vėl pa­si­šai­pys iš Va­ka­rų be­jė­giš­ku­mo.

Iš tie­sų Va­ka­rai kol kas sun­kiai ieš­ko rak­to Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­tizacijai at­ra­kin­ti. A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mas pa­si­ro­dė esan­tis at­spa­rus iš­ori­niam spau­di­mui. A.Lu­ka­šen­kos kol kas ne­pa­vei­kė jo re­ži­mo at­sto­vams įves­tos sank­ci­jos, mo­ty­vu de­mo­kra­tizacijai ne­ta­po ir jų su­švel­ni­ni­mas ar iš­im­ti­nio Lie­tu­vos at­vi­ru­mo Bal­ta­ru­si­jai ben­dra­me ES izo­lia­vi­mo po­li­ti­kos fo­ne eks­pe­ri­men­tas.

Vis dėl­to A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mą la­biau­siai gąs­di­na nuo­jau­ta, kad „ara­bų pa­va­sa­rio“ sce­na­ri­jus ga­li pa­si­kar­to­ti ir Bal­ta­ru­si­jo­je. Juo­lab kad Va­ka­rų pa­ra­ma Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei ir ša­lies opo­zi­ci­jai vis di­dė­ja. Ne­at­si­tik­ti­nai lap­kri­čio pra­džio­je ša­ly­je bu­vo su­reng­tos pla­taus mas­to te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos pra­ty­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo ne tik pro­fe­sio­na­li ka­riuo­me­nė, bet ir re­zer­vo ka­riai.
Šian­dien A.Lu­ka­šen­ka vis dar tu­ri pa­si­rin­ki­mą, ar ir to­liau ves­ti ša­lį Eu­ra­zi­jos ke­liu, to­liau ka­riau­ti su opo­zi­ci­ja, ar ženg­ti kom­pro­mi­so su Va­ka­rais ir de­mo­kra­tizacijos link. Grei­tai to­kios „auk­si­nės ga­li­my­bės“ ga­li ir ne­lik­ti.

Atgimimas.lt

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Gera keliauti kartu

Praktiški patarimai

Sveikata

Parašykite atsiliepimą apie 15min