Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2011 lapkričio 25d. 22:07

Klastingas Eurazijos sąjungininkų viliotinis

D.Medvedevas ir V.Putinas partijos suvažiavime
AFP/„Scanpix“ nuotr. / D.Medvedevas ir V.Putinas partijos suvažiavime

Trijų valstybių Eurazijos ekonominė sąjunga (EAES) įkurta kaip tik artėjančiai sukakčiai – Sovietų Sąjungos griūties ir NVS gimimo 20-mečiui. Yra ženklų, kad į ją mėginamos įvilioti ir Baltijos šalys.

Lap­kri­čio 18–ąją Mask­vo­je su tri­jų po­so­vie­ti­nių res­pub­li­kų – Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­zach­sta­no – ly­de­rių pa­ra­šais gi­mu­si struk­tū­ra pri­myg­ti­nai siū­lo­ma va­din­ti eko­no­mi­ne. Taip no­ri­ma at­si­ri­bo­ti nuo ry­šio su 1991–ųjų gruo­dį žlu­gu­sia SSRS ir pa­tei­sin­ti jau su­kur­tus da­ri­nius, ypač prieš ketverius me­tus at­si­ra­du­sią Mui­tų są­jun­gą ir nuo sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­sian­tį Ben­dro­sios eko­no­mi­nės erd­vės pro­jek­tą.

Kaip sa­ko­ma, kaip pa­va­din­si – taip ne­pa­ga­din­si. Aki­vaiz­du, kad EAES yra Vladimiro Pu­ti­no kūdikis, ir šis pa­ty­ręs so­vie­ti­nio sau­gu­mo pul­ki­nin­kas tai­ko to­li į at­ei­tį, kai ki­tų me­tų ko­vą tik­riau­siai vėl už­si­tik­rins Ru­si­jos va­do­vo pos­tą ir, ko ge­ro, val­dys dar 12 me­tų. Dar 2000–ųjų pra­džio­je, perėmęs jį iš B.Jel­ci­no, da­bar­ti­nis prem­je­ras mu­šė­si į krū­ti­nę, kad grą­žins Ru­si­jai pra­ras­tą valstybin­gu­mo sam­pra­tą ir im­pe­ri­jos ga­lią. Trys ka­rai Kau­ka­ze – du Če­čė­ni­jo­je ir 2008–ųjų rugpjū­čio „blic­kri­gas“ prieš Gru­zi­ją – bu­vo ban­dy­mai at­gra­sin­ti ki­tus Ru­si­jos pa­kraš­čius nuo no­ro iš­si­ko­vo­ti ne­pri­klau­so­my­bę ar­ba bent san­ty­ki­nį au­to­no­miš­ku­mą bei Va­ka­rus – nuo ke­ti­ni­mų di­din­ti sa­vo įta­ką po­so­vie­ti­nė­je erd­vė­je. Ne šiaip sau šio­mis die­no­mis Dmitrijus Med­ve­de­vas at­vi­rai paaiš­ki­no ka­ro prieš Gru­zi­ją dings­tį: ši­taip Mask­va esą at­bai­dė NA­TO nuo kės­lų per­im­ti mi­nė­tą re­gio­ną...

Eko­no­mi­nis vi­lio­nių sver­tas

Nau­jo­ji Krem­liaus vi­lio­ji­mo ir at­gra­si­ni­mo po­li­ti­ka ei­na per eko­no­mi­ką. Nu­tie­sęs „Nord Stre­am“ dujjo­tie­kį Bal­ti­jos jū­ros dug­nu į Vo­kie­ti­ją ir ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, jis už­me­tė ener­ge­ti­nę kil­pą ant Vaka­rų gy­vy­bi­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų. Ar­tė­jant nau­jiems me­tams įsi­plies­kian­tys du­jų ka­rai su Baltarusija ir Uk­rai­na tam­pa ran­kų iš­su­ki­nė­ji­mu ar­ti­miau­siems kai­my­nams, ku­riems pas­kui pakiša­mas me­duo­lis – štai to­kia są­jun­ga ar ma­žes­nės ku­ro iš­tek­lių kai­nos.

Bal­ti­jos ša­lims tai­ko­ma šiek tiek ki­ta, bet iš es­mės pa­na­ši tak­ti­ka. Už­su­ka­mi „Druž­bos“ naf­tos „kra­ne­liai“, kad jos bran­giau tu­rė­tų pirk­ti ir at­si­ga­ben­ti ku­rą. „Gaz­pro­mas“ su­tin­ka by­li­nė­tis, bet laiko aukš­čiau­sias iš vi­sos ES Lie­tu­vai par­duo­da­mų du­jų kai­nas, dėl to eko­no­mi­nė pa­dė­tis ša­ly­je smar­kiai kom­pli­kuo­ja­ma. Tiks­las – su­kel­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą esa­ma val­džia ir pri­vers­ti žmo­nes ilgėtis „anų lai­kų“. Kas ga­li pa­neig­ti re­vo­liu­ci­nių te­ore­ti­kų skelb­tą prin­ci­pą:  kai apa­čios ne­be­ga­li to­liau gy­ven­ti, o vir­šū­nės ne­su­ge­ba val­dy­ti, ky­la re­vo­liu­ci­jos? Krem­liaus po­lit­tech­no­lo­gai no­rė­tų, kad dar vie­na re­vo­liu­ci­ja kil­tų ir Bal­ti­jos ša­ly­se, tik šį kar­tą su nos­tal­gi­jos vek­to­riu­mi – at­gal į naują­jį SSRS hib­ri­dą.

Svar­bus ka­ri­nis dė­muo

Pa­pil­do­mu ar­gu­men­tu, ko­dėl, sa­ky­ki­me, Bal­ti­jos ša­lys tu­rė­tų šlie­tis prie nau­jos po­so­vie­ti­nės struk­tū­ros, tam­pa vis la­biau Mask­vo­je stip­ri­na­mas ka­ri­nis dė­muo. Štai ne­se­niai Ru­si­jos kariuomenės ge­ne­ra­li­nio šta­bo va­das ge­ne­ro­las Ni­ko­la­jus Ma­ka­ro­vas kal­bė­jo apie NA­TO, ir būtent Bal­ti­jos vals­ty­bių, ke­lia­mą grės­mę Ru­si­jai. Iki šiol yra ak­ty­viai iš­nau­do­ja­mas paipriešinimas ame­ri­kie­tiš­ka­jai prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mai, ke­ti­na­mai dis­lo­kuo­ti Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se.

Tiks­las – su­kel­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą esa­ma val­džia ir pri­vers­ti žmo­nes ilgėtis „anų lai­kų“

Mask­va vėl tvir­ti­na, kad nau­jau­si ope­ra­ty­vi­niai tak­ti­niai ra­ke­tų kom­plek­sai „Is­kan­der–M“, ku­rie yra dis­lo­kuo­ti Lu­gos mies­te Le­ning­ra­do sri­ty­je, bus vie­nas iš ryž­tin­giau­sių Ru­si­jos at­sa­kų į JAV priešra­ke­ti­nės gy­ny­bos (PRG) sis­te­mos dis­lo­ka­vi­mą Euro­po­je. Šio­mis die­no­mis vėl pra­neš­ta, kad ope­ra­ty­vi­nės takti­nės ra­ke­tos bus dis­lo­kuo­tos ne tik Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je (apie tai jau anks­čiau buvo in­for­muo­tas Va­šing­to­nas), bet ir Kras­no­da­ro kraš­te bei Bal­ta­ru­si­jo­je, kai ši taps vi­sa­tei­se naujos in­teg­ra­ci­nės są­jun­gos da­ly­ve. 

Ap­skri­tai Ru­si­ja nuo 2013 me­tų ke­ti­na pa­dvi­gu­bin­ti ba­lis­ti­nių ra­ke­tų sis­te­mų ga­my­bą, pra­ne­šė „RIA No­vos­ti“. „Gin­kluo­to­sios pa­jė­gos gaus nau­jų stra­te­gi­nių ir tak­ti­nių ra­ke­tų sis­te­mų, to­kių kaip „RS–24 Yars“, „Bu­la­va“ ir „Is­kan­der – M“, – pa­reiš­kė Ru­si­jos prem­je­ras Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas per su­si­ti­ki­mą su gy­ny­bos pra­mo­nės va­do­vais Pie­tų Si­bi­ro Ud­mur­ti­jos res­pub­li­ko­je. V.Pu­ti­nas tei­gė, kad Ru­si­ja in­ves­tuos 77 mlrd. rub­lių į ba­lis­ti­nių ra­ke­tų ga­my­bą, vyk­dy­da­ma vals­ty­bi­nę pro­gra­mą dėl gy­ny­bos pra­mo­nės mo­der­ni­za­vi­mo iki 2020 m. Šie ka­ri­niai pa­si­ren­gi­mai tu­rė­tų su­stip­rin­ti „gyny­bi­nę” EAES pa­skir­tį.

Fi­nan­si­nės prie­mo­nės ruo­šia­mos Krem­liu­je

Bet grįž­ki­me prie nau­jo in­teg­ra­ci­nio pro­jek­to. Pa­ra­dok­sa­lu, bet nuo se­no Ru­si­jos eko­no­mi­nės stra­te­gi­jos nuo­sta­to­se eg­zis­tuo­ja fi­nan­si­niai in­teg­ra­ci­jos pos­tu­latai. Įsi­skverb­ti į po­so­vie­ti­nių ša­lių eko­no­mi­ką, kon­tro­liuo­jant di­džiau­sius pi­ni­gų srau­tus, – štai kaip no­ri­ma pa­verg­ti jų ūkį, kad jis vėl tap­tų pa­val­dus Mask­vai.

An­tai JAV laik­raš­tis „The Chris­tian Scien­ce Mo­ni­tor“ tei­gia, kad jei­gu SSRS sa­vo įta­kos kaimyninė­se ša­ly­se ne­su­ge­bė­jo su­stip­rin­ti tan­kais ir „ka­laš­ni­ko­vais“, tai da­bar Ru­si­ja tai sėkmingiau da­ro fi­nan­si­nė­mis prie­mo­nė­mis. Jung­ti­nių Tau­tų pre­ky­bos ir plėt­ros pa­da­li­nio (UNC­TAD) su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­ro­dy­ta, kad per 17 me­tų – nuo So­vie­tų Są­jun­gos griū­ties iki 2008 m. – Ru­si­jos in­ves­ti­ci­jos į Ry­tų Eu­ro­pą su­da­rė 2,4 mlrd. eu­rų, o vien per pas­ta­ruo­sius trejus me­tus – jau 2,8 mlrd. eu­rų.

Tech­no­lo­gi­jos pa­pras­tos, ra­šo laik­raš­tis: vie­ti­nės vy­riau­sy­bės par­duo­da vals­ty­bės ak­ty­vus, norėda­mos už­lo­py­ti biu­dže­to sky­les, su­si­da­riu­sias dėl pa­sau­li­nės eko­no­mi­nės kri­zės. Va­ka­rų korpo­ra­ci­jos taip pat ver­žia dir­žus ir at­si­sa­ko da­lies sa­vo ak­ty­vų, ku­riuos grei­tai pa­stve­ria Ru­si­jos ver­sli­nin­kai, daž­nai tu­rin­tys Krem­liaus pa­ra­mą. Ru­sai ypač sten­gia­si vy­rau­ti in­ves­ti­ci­niuo­se energe­ti­kos pro­jek­tuo­se, ku­riuo­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys jau­čia­si sil­pniau­siai. Štai lie­pą Ru­si­jos „Sber­bank“, glau­džiai su­si­jęs su V.Pu­ti­nu, įsi­gi­jo vie­no iš Aust­ri­jos ban­kų sky­rių. Šio ban­ko vadovas ir bu­vęs eko­no­mi­nio vys­ty­mo mi­nist­ras Ger­ma­nas Gre­fas pa­reiš­kė, kad tai tik pir­mas žings­nis pa­ver­čiant jo ban­ką pa­sau­li­ne ins­ti­tu­ci­ja. Ant­ras pa­gal dy­dį Ru­si­jos ban­kas ne­se­niai užmo­kė­jo 141 mln. do­le­rių už vie­nos Bul­ga­ri­jos ta­ba­ko kom­pa­ni­jos ak­ci­jų pa­ke­tą.

„Snoro” pėdsakas „Rosatom“

Tai­gi kas ga­li pa­neig­ti, kad ta­ria­mai „lie­tu­viš­kas“ „Sno­ro“ ban­kas ne­bu­vo ta ru­siš­ka sa­la, ku­rio­je bu­vo plau­na­mi pi­ni­gai kai­my­ni­nės ša­lies in­te­re­sams fi­nan­suo­ti? Vie­nas iš ban­ko sa­vi­nin­kų, vos 36–erių su­lau­kęs Vla­di­mi­ras An­to­no­vas, jau spė­jo pa­gar­sė­ti ne pa­čia ge­riau­sia sa­vo re­pu­ta­ci­ja. 21–erių jis jau dir­bo Mask­vos „Lef­ko bank“ vy­riau­siuo­ju eko­no­mis­tu, o dar po dve­jų me­tų su tė­vu Alek­san­dru įsi­gi­jo ban­kru­tuo­jan­čio ban­ko „Aka­dem­chim­bank“ ak­ci­jų, vė­liau – ir ki­tų ban­kų. Tarp jų 2003 m. nu­si­pir­ko 68,1 proc. „Sno­ro“ ban­ko tur­to. Dar po dve­jų me­tų „Sno­ras“ įsi­gi­jo Lat­vi­jos ban­ką „Kraj­bank“, ėmė val­dy­ti ke­le­tą Uk­rai­nos bei Pa­na­mos ban­kų.

„Mos­cow Post“ žur­na­lis­tas Ni­ko­la­jus Ko­to­vas ra­šo, kad, nors V.An­to­no­vui ne vi­sa­da se­kė­si toks ver­slas, o kai ku­rio­se ES ša­ly­se jis ta­po ko­ne fi­nan­si­niu per­so­na non gra­ta, Lie­tu­vo­je jis jau­tė­si kaip žu­vis van­de­ny­je. Per ban­ką „Sno­ras“ jis fi­nan­suo­da­vo di­džiu­lius sa­vo ir ver­slo part­ne­rių projek­tus, o pas­ku­ti­nę sa­vai­tę prieš ban­ko na­cio­na­li­za­vi­mą pi­ni­gų srau­tas iš Lie­tu­vos (pa­pras­tai per of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas) ypač pa­di­dė­jo. Bu­vo įta­ria­ma, kad V.An­to­no­vas są­mo­nin­gai ve­dė penk­tą­jį pa­gal dy­dį Lie­tu­vos ban­ką prie ban­kro­to, nu­te­kin­da­mas mil­ži­niš­kus pi­ni­gus Mask­vo­je įsikū­ru­sios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kom­pa­ni­jos „Mi­rax Group“ nau­dai.

Nors V.An­to­no­vas šiuo me­tu ap­si­sto­jęs Lon­do­ne, ku­ris ta­po Krem­liaus ne­mėgs­ta­mų ru­sų oligarchų prie­plau­ka, ta­čiau jo val­do­mų ban­kų veik­la glau­džiai su­si­ju­si ir su Ru­si­jos vals­ty­bi­ne ato­mi­nės ener­gi­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“, sta­tan­čia ato­mi­nes elek­tri­nes ne­to­li Ast­ra­vo (10 mlrd. dol.) ir Bal­ti­jos AE Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je (vien tik jos įvaiz­džiui re­gio­ne šie­met skir­ta 1 mln. dol.) bei ben­dra­dar­biau­jan­čia su Ira­no at­mo­nės ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, sta­tant AE Bu­še­re. Be­lie­ka tik spė­ti, ko­kiu mas­tu anie di­džiu­liai, Lie­tu­vai kenks­min­gi pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi iš V.An­to­no­vo valdomų ban­kų.

***

Kaip tai su­si­ję su EAES? Daž­niau­siai mes ieš­ko­me tie­sio­gi­nių są­sa­jų, ta­čiau po­li­ti­ko­je, ekonomiko­je ir juo la­biau fi­nan­suo­se šie ry­šiai sun­kiai pa­ste­bi­mi, nes pi­ni­gai ne­mėgs­ta die­nos švie­sos ir aky­los val­džios prie­žiū­ros. Štai tuo ir nau­do­ja­si vi­so­kie pa­sau­lio ver­tel­gos, kiš­da­mi sa­vo čiup­tu­vus į sil­pną ne­pri­klau­so­mų ša­lių eko­no­mi­ką ir pa­si­nau­do­da­mi vie­ti­nių fi­nan­si­nių gin­kla­ne­šių pa­slau­go­mis. Tai la­bai veiks­min­gas bū­das su­pan­čio­ti ša­lies ūkį, o pas­kui kaip me­duo­lį pa­siū­ly­ti abe­jo­ti­ną ska­nės­tą – in­teg­ra­ci­ją į su­si­kom­pro­mi­ta­vu­sį po­so­vie­ti­nį pro­jek­tą. O tuo­met – kas be­lik­tų iš mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės?

www.is­kaus­kas.lt

Atgimimas.lt
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Dėl ryšių su V.Putinu kenčiantis R.Abramovičius: nuo Čiukotkos gubernatoriaus iki „Chelsea“ savininko

Pasaulis kišenėje

Pėsčiomis po pelkę: ar galima prasmegti ir ką galima pamatyti Čepkelių raistyne

Vardai

Už smurtą gatvėje teisiama boksininkė K.Kazarian: „Liudytojas meluoja, nes nesutikau būti jo meiluže“

Gazas

„Consumer Reports“ bandymas atskleidė didžiausią „Tesla Model 3“ problemą

„Ginčas“: Šaro ateitis Kaune ir „Žalgirio“ bėgimas nuo praeities košmaro

Aktualu

Švedijoje platinama instrukcija, kaip pasirengti karui

Vardai

Princo Harry kalbą tėvo 70-ojo gimtadienio proga nutraukė bitė: juoko nesulaikė ir žmona Meghan

Menininkas Italijoje kuria „Fiat 500“ skulptūrą iš marmuro

Aktualu

Paskutinė senatoriaus Johno McCaino kova

24sek

Eurolygą laimėjusio „Lietuvos ryto“ nepilnamečiai lyderiai įkliuvo vartoję alkoholį

Aktualu

Rusų kultūros šventę Vilniuje oficialiai globos sostinės savivaldybė

Gyvenimas

Indoneziją pamilęs Edgaras – apie pilotę žmoną, priimtą islamą, vietos mafiją ir nusipirktus vaikus

Gyvenimas

Renginių dekoratorė I.Norvaišaitė: „Karališkųjų vestuvių floristė užkėlė aukštą kartelę“

15min recenzija Kultūra

Knygos recenzija. „Be penkių pasaulio pradžia“ – ciniškas M.P.E.Martynenko žvilgsnis į pasaulį

Kultūra

Rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė: „Lietuvių literatūra graikams aktuali“

Verslas

Palangos verslininkai skundžiasi dar neprasidėjus sezonui: neranda darbuotojų

Vardai

Karališkų vestuvių svečiai „eBay“ aukcione parduoda šventėje gautas dovanas: kaina kyla tūkstančiais

Pasaulis kišenėje

Naujutėlaitis milžinas už 625 milijonus: į Klaipėdą atplaukė ką tik pakrikštytas kruizinis laivas

24sek

„Neptūnas“ ketvirtfinalio seriją galingai baigė Pasvalyje, bet prarado T.Delininkaitį

Gazas

Pigus vandenilis buvo melagingas pažadas, bet dabar galima tikėtis proveržio

Naujienos

Aktualu

Dėl ryšių su V.Putinu kenčiantis R.Abramovičius: nuo Čiukotkos gubernatoriaus iki „Chelsea“ savininko

Pasaulis kišenėje

Pėsčiomis po pelkę: ar galima prasmegti ir ką galima pamatyti Čepkelių raistyne

Vardai

Už smurtą gatvėje teisiama boksininkė K.Kazarian: „Liudytojas meluoja, nes nesutikau būti jo meiluže“

Gazas

„Consumer Reports“ bandymas atskleidė didžiausią „Tesla Model 3“ problemą

„Ginčas“: Šaro ateitis Kaune ir „Žalgirio“ bėgimas nuo praeities košmaro

Aktualu

Švedijoje platinama instrukcija, kaip pasirengti karui

Vardai

Princo Harry kalbą tėvo 70-ojo gimtadienio proga nutraukė bitė: juoko nesulaikė ir žmona Meghan

Menininkas Italijoje kuria „Fiat 500“ skulptūrą iš marmuro

Aktualu

Paskutinė senatoriaus Johno McCaino kova

24sek

Eurolygą laimėjusio „Lietuvos ryto“ nepilnamečiai lyderiai įkliuvo vartoję alkoholį

Aktualu

Rusų kultūros šventę Vilniuje oficialiai globos sostinės savivaldybė

Gyvenimas

Indoneziją pamilęs Edgaras – apie pilotę žmoną, priimtą islamą, vietos mafiją ir nusipirktus vaikus

Gyvenimas

Renginių dekoratorė I.Norvaišaitė: „Karališkųjų vestuvių floristė užkėlė aukštą kartelę“

15min recenzija Kultūra

Knygos recenzija. „Be penkių pasaulio pradžia“ – ciniškas M.P.E.Martynenko žvilgsnis į pasaulį

Kultūra

Rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė: „Lietuvių literatūra graikams aktuali“

Verslas

Palangos verslininkai skundžiasi dar neprasidėjus sezonui: neranda darbuotojų

Vardai

Karališkų vestuvių svečiai „eBay“ aukcione parduoda šventėje gautas dovanas: kaina kyla tūkstančiais

Pasaulis kišenėje

Naujutėlaitis milžinas už 625 milijonus: į Klaipėdą atplaukė ką tik pakrikštytas kruizinis laivas

24sek

„Neptūnas“ ketvirtfinalio seriją galingai baigė Pasvalyje, bet prarado T.Delininkaitį

Gazas

Pigus vandenilis buvo melagingas pažadas, bet dabar galima tikėtis proveržio

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Melga

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min