Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2014 rugsėjo 3d. 10:54

Grybautojo atmintinė - ką žino tie, kurie randa grybų

Baravykas
Fotolia nuotr. / Baravykas

Nuo antro­sios rug­pjūčio pusės iki spalio vidu­rio ar net lap­kričio – pats grybų sezonas. Patyrę gry­bau­to­jai turi savo mėgia­mas gry­bav­imo vietas ir gerai išmano miško paslap­tis. Tačiau ką vertėtų žinoti tiems, kurie į mišką užsuka norė­dami pririnkti vieną kitą pintinę grybų šven­tini­ams pietums?

Vertin­giausi baravykai
 

Manoma, kad Lietu­voje val­go­mųjų grybų skaiči­uo­jama beveik 300 rūšių, o geromis skon­inėmis savy­bėmis pasižyminčių grybų – apie 100. Bar­avykas, nere­tai vadin­i­mas grybų kar­al­i­umi, pagal aminorūgščių sudėtį, vit­a­m­inų kiekį, skonį, aro­matą ir išvaizdą laiko­mas vertin­giau­siu grybu Lietu­voje. Bar­avykas nepatam­sėja ir džiovi­mas. Bar­avykai, kurie auga po egle ir ąžuolu, kiek skiri­asi savo chem­ine sudė­timi. Nors abu vizualiai panašūs, tačiau manoma, kad geri­au­sias bar­avykas yra tas, kuris išaugo po egle. Bene dau­giau­sia grybų auga po ąžuolais ir beržais. Lietu­voje gry­bin­giausi yra vidu­tinio amži­aus pušy­nai, beržy­nai, plačialapiai ir mišrūs miškai.

Maistinės savy­bės

Val­go­mieji gry­bai yra vertin­gas ir skanus maisto pro­duk­tas. Pagal chem­inę sudėtį ir bal­tymų kiekį jie artimi mėsai, todėl kai kuriose šalyse vad­i­nami auga­line mėsa. Pagal angli­a­van­denių ir min­er­alinių medži­agų kiekį gry­bai artimesni daržovėms ir vaisi­ams. Gry­bu­ose gana daug vit­a­m­inų ir mikroele­mentų, labai svar­bių medži­agų apykaitai. Be to, gry­bu­ose yra daug ląstelienos – ji beveik neį­sisav­inama, tačiau skatina žarnyno peri­staltiką ir padeda pašal­inti kai kurias orga­niz­mui kenksmin­gas medžiagas.

Kur (ne)rinkti grybus

Tačiau svarbu atminti, kad gry­bai tarsi sukon­cen­truoja aplinkos taršą. Nepatartina rinkti grybų mies­tu­ose, taip pat kelis šimtus metrų nuo gamyklų, judriose pakelėse

Atlikti mok­sliniai tyri­mai atskleidė, kad kuo daž­niau mišku­ose lankosi žmonės, tuo dides­nis neigia­mas poveikis. Todėl akty­vaus poil­sio zonose, kur žmonių lankosi itin daug, gry­bai nyk­sta. Gry­bau­to­jams geri­au­sia ieškoti grybų beržyn­u­ose, prie ąžuolų, drebu­lynų ar eglynų, ten rasite daug bar­avykų, raudon­viršių ar gražių lep­šaičių. Tačiau svarbu atminti, kad gry­bai tarsi sukon­cen­truoja aplinkos taršą. Nepatartina rinkti grybų mies­tu­ose, taip pat kelis šimtus metrų nuo gamyklų, judriose pakelėse. Griežtai draudžiama ardyti miško pak­lotę, samanų ar ker­pių dangą, niokoti nerenka­mus gry­bus. Miško eko­sis­te­moms ypač kenkiama, kai pak­lotė ardoma grėbli­ais ir kitais įranki­ais, nes taip sunaik­i­nama ir grybiena. Jei netyčia vos vos pažei­dėte samanas, tuomet jas atsar­giai užspauskite.

Gry­baukite anksti ryte

Geri­au­sia gry­bauti anksti rytą, švin­tant. Tada gry­bai būna kietesni, tvirtesni. Gry­bav­imui geri­au­siai tiks pintinės su tarpeli­ais dugne. Būti­nai su sav­imi turėkite peilį. Gry­bai gre­itai kir­mija, todėl grybų valymo neatidėliokite kitai dienai. Radus grybą, jį reikia arba išrauti, arba nup­jauti prie pat žemės. Griež­tai draudžiama ardyti miško pak­lotę, samanų ar ker­pių dangą, nes taip sunaik­i­nama ir grybiena.

Mėnulio jau­natis

Nuo seno žmonės many­davo, kad bar­avykai geri­au­siai auga esant jau­nam mėnuliui. Esant jau­načiai, gry­bus paste­bime virš žemės pavirši­aus, tačiau augti jie pradeda anksčiau, gal­būt esant pil­načiai. Gry­bams augti reikia van­dens, o sakoma, kad pil­natis suke­lia grun­tinius van­de­nis ir taip padeda gry­bams augti.

Rinkite didesnius grybus

Kaip nus­tato Gry­bav­imo Lietu­vos mišku­ose taisyk­lės, draudžiama rinkti, par­duoti ir supirkti voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1 cm, ir bar­avykus, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1,5 cm

Kaip nus­tato Gry­bav­imo Lietu­vos mišku­ose taisyk­lės, draudžiama rinkti, par­duoti ir supirkti voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1 cm, ir bar­avykus, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1,5 cm. Taip pat negal­ima rinkti į Lietu­vos raudonąją knygą įrašytų rūšių grybų.

 

Pri­vatūs miškai ir rezervatai

Nors gry­bus rinkti gal­ima visu­ose – ir val­sty­bini­u­ose, ir pri­vači­u­ose mišku­ose, reikia žinoti, kad pri­vači­u­ose mišku­ose, esanči­u­ose arčiau kaip 100 m iki miško savininko sody­bos, gry­bus rinkti lei­džiama tik miško savininkui sutikus. Būtina žinoti, kad įvaži­uoti į mišką ir važinėti po jį motor­inėmis trans­porto priemonėmis gal­ima tik keli­ais. Statant trans­porto priemonę kelio pakraš­tyje, reikia vengti užvaži­uoti ant samanų, ker­pių, uogienojų. Atminkite, kad taisyk­lės nelei­džia gry­bauti rez­er­vatu­ose bei nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. gry­bus rinkti orni­tologinių draus­tinių miškuose.

Gry­baukite neskubėdami

Renkant gry­bus, svarbu ne tik ieškoti grybų, bet ir pasimė­gauti grynu oru, ramybe bei tyla. Atkreip­kite dėmesį kur radote grybą, kokios rūšies, kaip jis auga. Pagaliau grybu gal­ima ir grožėtis. Grybo forma ir pavirši­aus fak­tūra yra įkvė­pusi ne vieną dailininką. Nors gry­bas daug kam maisto objek­tas, tačiau nebūkime akli jo tob­u­lai išvaiz­dai ir grožiui ir nesistenkime varžytis vie­niems su kitais.

 

Netinka­mus gry­bus palikite miškui

Miškui visi gry­bai reikalingi. Nuodingi ir mūsų taip verti­nami gry­bai su medži­ais sudaro tą pačią sim­biozę. Gry­bai aprūpina medžius mikroele­men­tais, labai reikalin­gais jų nor­maliam vysty­muisi. Medžiai savo syvus pumpuoja į šaknis. Juos kaip energi­jos medži­agą gali nau­doti ir gry­bai. Be to, gry­bu­ose veisi­asi ir vys­tosi vabzdžiai, juos įvairi­ais tik­slais var­toja miško gyven­to­jai – elniai, briedžiai ar stirnos.

 

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Video

Maudymosi kostiumėlių tendencijos

Pinigai mano ateičiai

30 geriausių restoranų

Remontas be nervų

Sveikata

Svajonių virtuvė

Parašykite atsiliepimą apie 15min