Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugsėjo 3d. 10:54

Grybautojo atmintinė - ką žino tie, kurie randa grybų

Baravykas
Fotolia nuotr. / Baravykas

Nuo antro­sios rug­pjūčio pusės iki spalio vidu­rio ar net lap­kričio – pats grybų sezonas. Patyrę gry­bau­to­jai turi savo mėgia­mas gry­bav­imo vietas ir gerai išmano miško paslap­tis. Tačiau ką vertėtų žinoti tiems, kurie į mišką užsuka norė­dami pririnkti vieną kitą pintinę grybų šven­tini­ams pietums?

Vertin­giausi baravykai
 

Manoma, kad Lietu­voje val­go­mųjų grybų skaiči­uo­jama beveik 300 rūšių, o geromis skon­inėmis savy­bėmis pasižyminčių grybų – apie 100. Bar­avykas, nere­tai vadin­i­mas grybų kar­al­i­umi, pagal aminorūgščių sudėtį, vit­a­m­inų kiekį, skonį, aro­matą ir išvaizdą laiko­mas vertin­giau­siu grybu Lietu­voje. Bar­avykas nepatam­sėja ir džiovi­mas. Bar­avykai, kurie auga po egle ir ąžuolu, kiek skiri­asi savo chem­ine sudė­timi. Nors abu vizualiai panašūs, tačiau manoma, kad geri­au­sias bar­avykas yra tas, kuris išaugo po egle. Bene dau­giau­sia grybų auga po ąžuolais ir beržais. Lietu­voje gry­bin­giausi yra vidu­tinio amži­aus pušy­nai, beržy­nai, plačialapiai ir mišrūs miškai.

Maistinės savy­bės

Val­go­mieji gry­bai yra vertin­gas ir skanus maisto pro­duk­tas. Pagal chem­inę sudėtį ir bal­tymų kiekį jie artimi mėsai, todėl kai kuriose šalyse vad­i­nami auga­line mėsa. Pagal angli­a­van­denių ir min­er­alinių medži­agų kiekį gry­bai artimesni daržovėms ir vaisi­ams. Gry­bu­ose gana daug vit­a­m­inų ir mikroele­mentų, labai svar­bių medži­agų apykaitai. Be to, gry­bu­ose yra daug ląstelienos – ji beveik neį­sisav­inama, tačiau skatina žarnyno peri­staltiką ir padeda pašal­inti kai kurias orga­niz­mui kenksmin­gas medžiagas.

Kur (ne)rinkti grybus

Tačiau svarbu atminti, kad gry­bai tarsi sukon­cen­truoja aplinkos taršą. Nepatartina rinkti grybų mies­tu­ose, taip pat kelis šimtus metrų nuo gamyklų, judriose pakelėse

Atlikti mok­sliniai tyri­mai atskleidė, kad kuo daž­niau mišku­ose lankosi žmonės, tuo dides­nis neigia­mas poveikis. Todėl akty­vaus poil­sio zonose, kur žmonių lankosi itin daug, gry­bai nyk­sta. Gry­bau­to­jams geri­au­sia ieškoti grybų beržyn­u­ose, prie ąžuolų, drebu­lynų ar eglynų, ten rasite daug bar­avykų, raudon­viršių ar gražių lep­šaičių. Tačiau svarbu atminti, kad gry­bai tarsi sukon­cen­truoja aplinkos taršą. Nepatartina rinkti grybų mies­tu­ose, taip pat kelis šimtus metrų nuo gamyklų, judriose pakelėse. Griežtai draudžiama ardyti miško pak­lotę, samanų ar ker­pių dangą, niokoti nerenka­mus gry­bus. Miško eko­sis­te­moms ypač kenkiama, kai pak­lotė ardoma grėbli­ais ir kitais įranki­ais, nes taip sunaik­i­nama ir grybiena. Jei netyčia vos vos pažei­dėte samanas, tuomet jas atsar­giai užspauskite.

Gry­baukite anksti ryte

Geri­au­sia gry­bauti anksti rytą, švin­tant. Tada gry­bai būna kietesni, tvirtesni. Gry­bav­imui geri­au­siai tiks pintinės su tarpeli­ais dugne. Būti­nai su sav­imi turėkite peilį. Gry­bai gre­itai kir­mija, todėl grybų valymo neatidėliokite kitai dienai. Radus grybą, jį reikia arba išrauti, arba nup­jauti prie pat žemės. Griež­tai draudžiama ardyti miško pak­lotę, samanų ar ker­pių dangą, nes taip sunaik­i­nama ir grybiena.

Mėnulio jau­natis

Nuo seno žmonės many­davo, kad bar­avykai geri­au­siai auga esant jau­nam mėnuliui. Esant jau­načiai, gry­bus paste­bime virš žemės pavirši­aus, tačiau augti jie pradeda anksčiau, gal­būt esant pil­načiai. Gry­bams augti reikia van­dens, o sakoma, kad pil­natis suke­lia grun­tinius van­de­nis ir taip padeda gry­bams augti.

Rinkite didesnius grybus

Kaip nus­tato Gry­bav­imo Lietu­vos mišku­ose taisyk­lės, draudžiama rinkti, par­duoti ir supirkti voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1 cm, ir bar­avykus, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1,5 cm

Kaip nus­tato Gry­bav­imo Lietu­vos mišku­ose taisyk­lės, draudžiama rinkti, par­duoti ir supirkti voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1 cm, ir bar­avykus, kurių kepurėlės skersmuo mažes­nis kaip 1,5 cm. Taip pat negal­ima rinkti į Lietu­vos raudonąją knygą įrašytų rūšių grybų.

 

Pri­vatūs miškai ir rezervatai

Nors gry­bus rinkti gal­ima visu­ose – ir val­sty­bini­u­ose, ir pri­vači­u­ose mišku­ose, reikia žinoti, kad pri­vači­u­ose mišku­ose, esanči­u­ose arčiau kaip 100 m iki miško savininko sody­bos, gry­bus rinkti lei­džiama tik miško savininkui sutikus. Būtina žinoti, kad įvaži­uoti į mišką ir važinėti po jį motor­inėmis trans­porto priemonėmis gal­ima tik keli­ais. Statant trans­porto priemonę kelio pakraš­tyje, reikia vengti užvaži­uoti ant samanų, ker­pių, uogienojų. Atminkite, kad taisyk­lės nelei­džia gry­bauti rez­er­vatu­ose bei nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. gry­bus rinkti orni­tologinių draus­tinių miškuose.

Gry­baukite neskubėdami

Renkant gry­bus, svarbu ne tik ieškoti grybų, bet ir pasimė­gauti grynu oru, ramybe bei tyla. Atkreip­kite dėmesį kur radote grybą, kokios rūšies, kaip jis auga. Pagaliau grybu gal­ima ir grožėtis. Grybo forma ir pavirši­aus fak­tūra yra įkvė­pusi ne vieną dailininką. Nors gry­bas daug kam maisto objek­tas, tačiau nebūkime akli jo tob­u­lai išvaiz­dai ir grožiui ir nesistenkime varžytis vie­niems su kitais.

 

Netinka­mus gry­bus palikite miškui

Miškui visi gry­bai reikalingi. Nuodingi ir mūsų taip verti­nami gry­bai su medži­ais sudaro tą pačią sim­biozę. Gry­bai aprūpina medžius mikroele­men­tais, labai reikalin­gais jų nor­maliam vysty­muisi. Medžiai savo syvus pumpuoja į šaknis. Juos kaip energi­jos medži­agą gali nau­doti ir gry­bai. Be to, gry­bu­ose veisi­asi ir vys­tosi vabzdžiai, juos įvairi­ais tik­slais var­toja miško gyven­to­jai – elniai, briedžiai ar stirnos.

 

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Daugiau vandens

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie 15min