TIESAI REIKIA TAVO PALAIKYMO PRISIDĖK
Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą

Komentaras: santūrios, bet teigiamos Lietuvos ekonomikos prognozės

Pinigai
Tomo Urbelionio/BFL nuotr. / Pinigai
Šaltinis: Atgimimas.lt
0
A A

Pastaruoju metu optimistines Lietuvos ekonomikos augimo prognozes keičia gerokai santūresnės. Europos Komisija skelbia, kad mūsų šalies ekonomika 2011-aisiais augs 3,4 procento, dar santūresni bankai. DNB ir SEB prognozėmis, Lietuvos ekonomika augs 2,5 procento.

Lie­tu­va yra la­bai ma­ža ša­lis ir to­dėl la­bai pri­klau­so­ma nuo glo­ba­li­nės si­tu­a­ci­jos. Eks­por­to au­gi­mas ir in­ves­ti­ci­jos į ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus lė­mė žen­klų Lie­tu­vos au­gi­mą šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, ta­čiau da­bar­ti­niai ne­ra­mu­mai Eu­ro­pos fi­nan­sų rin­ko­se ir su­ma­žė­ję lū­kes­čiai Eu­ro­po­je le­mia ir Lie­tu­vos pa­dė­tį.

At­si­žvel­giant į tai, kad apie 60 pro­cen­tų vi­so ša­lies eks­por­to nu­kreip­ta į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, ga­na na­tū­ra­lu ma­ty­ti ne­ri­mo žen­klų ir Lie­tu­vo­je. Vis dėl­to Lie­tu­vos eko­no­mi­nė pa­dė­tis yra ga­na pa­lan­ki  ir pa­ni­kuo­ti tik­rai nė­ra dėl ko.

La­biau­siai sko­lų pro­ble­mų „pa­lies­tų“ eu­ro zo­nos ša­lių eko­no­mi­nė pa­dė­tis ne­tu­rės la­bai di­de­lės tie­sio­gi­nės įta­kos Lie­tu­vai, nes pre­kių eks­por­tas į „pe­ri­fe­ri­nes“ Eu­ro­pos ša­lis su­da­ro kiek ma­žiau nei ke­tu­ris pro­cen­tus vi­so pre­kių eks­por­to iš Lie­tu­vos. Taip pat la­bai svar­bu, kad ir Lie­tu­vos ban­kai ne­tu­ri reikš­min­gų in­ves­ti­ci­jų į šias ša­lis.

Ta­čiau Lie­tu­vai Eu­ro­pos fi­nan­si­niai ir eko­no­mi­niai sun­ku­mai ga­li at­si­liep­ti do­mi­no bū­du. Pa­vyz­džiui, per eks­por­to rin­kas, per pa­sun­kė­ju­sį kre­di­to pri­ei­na­mu­mą ir ap­skri­tai ver­slo bei var­to­to­jų su­pras­tė­ju­sius lū­kes­čius ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą at­ei­ti­mi.

Vis dėl­to net ap­žval­gi­nin­kai vie­nin­gai su­ta­ria – Lie­tu­va 2008–ai­siais ir Lie­tu­va 2011–ai­siais jau ne to­kia pa­ti. Prie­lai­dos, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka at­lai­kys tur­bu­len­ci­ją, kre­čian­čią ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mą net di­džiau­siems skep­ti­kams.

Svar­bu su­vok­ti, kad, ne­pai­sant nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos ži­niask­lai­do­je, Lie­tu­vo­je nu­si­ma­to tei­gia­mas au­gi­mas. La­bai ga­li bū­ti, kad au­gi­mas Lie­tu­vo­je bus vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je.

Kuo mes ga­li­me pa­grįs­ti to­kias prog­no­zes? 

Po 2009–ųjų nuos­mu­kio Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jai žen­kliai pa­di­di­no sa­vo kon­ku­ren­cin­gu­mą, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ES ša­li­mis.  2011–ųjų rug­sė­jo duo­me­ni­mis, tai tik­rai lė­mė net 37 proc. me­ti­nį eks­por­to au­gi­mą.  Be to, ne­ma­ža Lie­tu­vos eks­por­to da­lis yra nu­kreip­ta į kai­my­ni­nes ša­lis, ku­rių pa­klau­sa yra ma­žiau pri­klau­so­ma nuo eks­por­to į pe­ri­fe­ri­nes Eu­ro­pos ša­lis ir la­biau le­mia­ma vi­di­nio var­to­ji­mo au­gi­mo. 

Ta­čiau eks­por­tas nė­ra vie­nin­te­lis eko­no­mi­kos au­gi­mo ro­dik­lis. Pas­ta­ruo­ju me­tu vi­daus var­to­ji­mas ir in­ves­ti­ci­jos le­mia ne­ma­žą eko­no­mi­kos au­gi­mo spar­tą. Įmo­nių pel­nin­gu­mas  Lie­tu­vo­je ge­ro­kai at­si­ga­vo 2010 me­tais ir da­bar dir­ba be­veik visu pa­jė­gu­mu. Tai su­ku­ria prie­lai­das įmo­nėms di­din­ti in­ves­ti­ci­jas sa­vo veik­los plėt­rai. Be to, jos tu­ri ga­li­my­bių tai ir da­ry­ti – Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, kre­di­to pri­ei­na­mu­mas ver­slui pa­ge­rė­jo. Tai pa­ro­do tre­čio­jo ket­vir­čio 1,3 proc. kre­di­to au­gi­mas pri­va­čioms įmo­nėms. Aiš­ku, ne­rei­kia pa­mirš­ti ir struk­tū­ri­nės pa­ra­mos po­vei­kio ver­slui, ku­ris at­si­lieps in­ves­ti­ci­jų ly­giui Lie­tu­vo­je.

Nors Eu­ro­pos fi­nan­sų rin­kos pa­dė­tis ga­li lem­ti ir kre­di­ta­vi­mo pri­ei­na­mu­mą Lie­tu­vo­je, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­vos ban­kų sis­te­mo­je vy­rau­ja Skan­di­na­vi­jos ban­kai, ku­rie yra sta­bi­lūs bei ne­tu­ri di­de­lių in­ves­ti­ci­jų pro­ble­mų ka­muo­ja­mo­se Pie­tų Eu­ro­pos ša­ly­se. Tad šių ban­kų sta­bi­lu­mas ir jų tei­gia­mas po­žiū­ris į ver­slo in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je tu­rės tei­gia­mą įta­ką jų au­gi­mui.

Dau­ge­lis kal­ban­čių­jų, kad Lie­tu­vai smogs ar jau smo­gė ant­ro­ji kri­zės ban­ga, tur­būt be rei­ka­lo ke­lia pa­ni­kos ban­gas. Ką reiš­kia eko­no­mi­nė kri­zė? Kri­zė – kai au­gi­mas nei­gia­mas, kai eko­no­mi­ka iš tik­rų­jų ma­žė­ja. Lie­tu­vo­je šiais me­tais au­gi­mas prog­no­zuo­ja­mas per 6 proc., o ki­tais me­tais, nors ir yra su­ma­žin­ti lū­kes­čiai, bet au­gi­mas prog­no­zuo­ja­mas tei­gia­mas.

Bet ko­kiu at­ve­ju nie­kas ne­prog­no­zuo­ja re­ce­si­jos, ir tai tik­rai tu­rė­tų įkvėp­ti Lie­tu­vos ver­sli­nin­kus.

Au­to­rė yra LR ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­ja, bu­vu­si JAV ban­ko „Gold­man Sachs” vi­ce­pre­zi­den­tė

Atgimimas.lt
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Temos: 2 Litas Ekonomika

Dakaras 2018

Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką