Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2011 lapkričio 27d. 19:10

Komentaras: santūrios, bet teigiamos Lietuvos ekonomikos prognozės

Pinigai
Tomo Urbelionio/BFL nuotr. / Pinigai

Pastaruoju metu optimistines Lietuvos ekonomikos augimo prognozes keičia gerokai santūresnės. Europos Komisija skelbia, kad mūsų šalies ekonomika 2011-aisiais augs 3,4 procento, dar santūresni bankai. DNB ir SEB prognozėmis, Lietuvos ekonomika augs 2,5 procento.

Lie­tu­va yra la­bai ma­ža ša­lis ir to­dėl la­bai pri­klau­so­ma nuo glo­ba­li­nės si­tu­a­ci­jos. Eks­por­to au­gi­mas ir in­ves­ti­ci­jos į ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus lė­mė žen­klų Lie­tu­vos au­gi­mą šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, ta­čiau da­bar­ti­niai ne­ra­mu­mai Eu­ro­pos fi­nan­sų rin­ko­se ir su­ma­žė­ję lū­kes­čiai Eu­ro­po­je le­mia ir Lie­tu­vos pa­dė­tį.

At­si­žvel­giant į tai, kad apie 60 pro­cen­tų vi­so ša­lies eks­por­to nu­kreip­ta į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, ga­na na­tū­ra­lu ma­ty­ti ne­ri­mo žen­klų ir Lie­tu­vo­je. Vis dėl­to Lie­tu­vos eko­no­mi­nė pa­dė­tis yra ga­na pa­lan­ki  ir pa­ni­kuo­ti tik­rai nė­ra dėl ko.

La­biau­siai sko­lų pro­ble­mų „pa­lies­tų“ eu­ro zo­nos ša­lių eko­no­mi­nė pa­dė­tis ne­tu­rės la­bai di­de­lės tie­sio­gi­nės įta­kos Lie­tu­vai, nes pre­kių eks­por­tas į „pe­ri­fe­ri­nes“ Eu­ro­pos ša­lis su­da­ro kiek ma­žiau nei ke­tu­ris pro­cen­tus vi­so pre­kių eks­por­to iš Lie­tu­vos. Taip pat la­bai svar­bu, kad ir Lie­tu­vos ban­kai ne­tu­ri reikš­min­gų in­ves­ti­ci­jų į šias ša­lis.

Ta­čiau Lie­tu­vai Eu­ro­pos fi­nan­si­niai ir eko­no­mi­niai sun­ku­mai ga­li at­si­liep­ti do­mi­no bū­du. Pa­vyz­džiui, per eks­por­to rin­kas, per pa­sun­kė­ju­sį kre­di­to pri­ei­na­mu­mą ir ap­skri­tai ver­slo bei var­to­to­jų su­pras­tė­ju­sius lū­kes­čius ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą at­ei­ti­mi.

Vis dėl­to net ap­žval­gi­nin­kai vie­nin­gai su­ta­ria – Lie­tu­va 2008–ai­siais ir Lie­tu­va 2011–ai­siais jau ne to­kia pa­ti. Prie­lai­dos, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka at­lai­kys tur­bu­len­ci­ją, kre­čian­čią ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mą net di­džiau­siems skep­ti­kams.

Svar­bu su­vok­ti, kad, ne­pai­sant nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos ži­niask­lai­do­je, Lie­tu­vo­je nu­si­ma­to tei­gia­mas au­gi­mas. La­bai ga­li bū­ti, kad au­gi­mas Lie­tu­vo­je bus vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je.

Kuo mes ga­li­me pa­grįs­ti to­kias prog­no­zes? 

Po 2009–ųjų nuos­mu­kio Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jai žen­kliai pa­di­di­no sa­vo kon­ku­ren­cin­gu­mą, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ES ša­li­mis.  2011–ųjų rug­sė­jo duo­me­ni­mis, tai tik­rai lė­mė net 37 proc. me­ti­nį eks­por­to au­gi­mą.  Be to, ne­ma­ža Lie­tu­vos eks­por­to da­lis yra nu­kreip­ta į kai­my­ni­nes ša­lis, ku­rių pa­klau­sa yra ma­žiau pri­klau­so­ma nuo eks­por­to į pe­ri­fe­ri­nes Eu­ro­pos ša­lis ir la­biau le­mia­ma vi­di­nio var­to­ji­mo au­gi­mo. 

Ta­čiau eks­por­tas nė­ra vie­nin­te­lis eko­no­mi­kos au­gi­mo ro­dik­lis. Pas­ta­ruo­ju me­tu vi­daus var­to­ji­mas ir in­ves­ti­ci­jos le­mia ne­ma­žą eko­no­mi­kos au­gi­mo spar­tą. Įmo­nių pel­nin­gu­mas  Lie­tu­vo­je ge­ro­kai at­si­ga­vo 2010 me­tais ir da­bar dir­ba be­veik visu pa­jė­gu­mu. Tai su­ku­ria prie­lai­das įmo­nėms di­din­ti in­ves­ti­ci­jas sa­vo veik­los plėt­rai. Be to, jos tu­ri ga­li­my­bių tai ir da­ry­ti – Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, kre­di­to pri­ei­na­mu­mas ver­slui pa­ge­rė­jo. Tai pa­ro­do tre­čio­jo ket­vir­čio 1,3 proc. kre­di­to au­gi­mas pri­va­čioms įmo­nėms. Aiš­ku, ne­rei­kia pa­mirš­ti ir struk­tū­ri­nės pa­ra­mos po­vei­kio ver­slui, ku­ris at­si­lieps in­ves­ti­ci­jų ly­giui Lie­tu­vo­je.

Nors Eu­ro­pos fi­nan­sų rin­kos pa­dė­tis ga­li lem­ti ir kre­di­ta­vi­mo pri­ei­na­mu­mą Lie­tu­vo­je, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­vos ban­kų sis­te­mo­je vy­rau­ja Skan­di­na­vi­jos ban­kai, ku­rie yra sta­bi­lūs bei ne­tu­ri di­de­lių in­ves­ti­ci­jų pro­ble­mų ka­muo­ja­mo­se Pie­tų Eu­ro­pos ša­ly­se. Tad šių ban­kų sta­bi­lu­mas ir jų tei­gia­mas po­žiū­ris į ver­slo in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je tu­rės tei­gia­mą įta­ką jų au­gi­mui.

Dau­ge­lis kal­ban­čių­jų, kad Lie­tu­vai smogs ar jau smo­gė ant­ro­ji kri­zės ban­ga, tur­būt be rei­ka­lo ke­lia pa­ni­kos ban­gas. Ką reiš­kia eko­no­mi­nė kri­zė? Kri­zė – kai au­gi­mas nei­gia­mas, kai eko­no­mi­ka iš tik­rų­jų ma­žė­ja. Lie­tu­vo­je šiais me­tais au­gi­mas prog­no­zuo­ja­mas per 6 proc., o ki­tais me­tais, nors ir yra su­ma­žin­ti lū­kes­čiai, bet au­gi­mas prog­no­zuo­ja­mas tei­gia­mas.

Bet ko­kiu at­ve­ju nie­kas ne­prog­no­zuo­ja re­ce­si­jos, ir tai tik­rai tu­rė­tų įkvėp­ti Lie­tu­vos ver­sli­nin­kus.

Au­to­rė yra LR ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­ja, bu­vu­si JAV ban­ko „Gold­man Sachs” vi­ce­pre­zi­den­tė

Atgimimas.lt
Temos: 2 Litas Ekonomika
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

JAV pasitraukimas iš branduolinio susitarimo parodė, kad Europa pagaliau turi pasirūpinti savimi

Gyvenimas

Tėtis ryžosi misijai dėl Dauno sindromą turinčios dukrytės: iš Didžiosios Britanijos dviračiu atmynė į Lietuvą

24sek

Robertas Petrauskas apie „Žalgirio“ žygį Europoje: su šiuo sezonu niekas nesibaigia

Aktualu

15min paaiškina: mirtinai pavojingas Ebolos virusas grįžo, bet ar verta bijoti?

24sek

Į Kauną sugrįžęs P.Motiejūnas – apie Šaro ateitį: „Dėl jo vieną dieną esu ramus, kitą – jau ne“

Verslas

„The Guardian“: absurdas – ne Italijos populistų programa, o euro zonos taisyklės

Pasaulis kišenėje

Mažoji Lietuva: kur stovi gatvės menu išmarginta bažnyčia ir kur laukia pasieniečiai

Aktualu

Rima Urbonaitė: Liberalų sąjūdžiui varpai skambina vis garsiau

Ugnies apimti Havajai ugnikalnio išsiveržimo vietoje

Vardai

Oksana Pikul – itin atvirai apie 5 metus vaidintą santuokos pasaką, slėpusią ašaras ir išdavystes

Aktualu

Trijų automobilių avarija Trakų rajone: 1,84 promilės girtumas ir du žmonės ligoninėje

Jordanija – kuo gundo dykumų apsuptas istorijos lobynas?

Vardai

Jazzu po ją pakeitusių kelionių maratono grįžo į sceną su garsiaisiais švedais KOO

Kultūra

Knygos recenzija. Juokas, socialumas ir žanro problemos G.Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojime“

Gazas

„Augina“ automatines pavarų dėžes: „Peugeot“ 6 laipsnių meta į „šiukšliadėžę“, turi 8 laipsnių

Aktualu

Dėl Sirijos „kovotojų“ Vilniaus oro uoste išsigandusią moterį nuramino pasieniečiai – tai tik jūreiviai

Vardai

Paviešintos oficialios princo Harry ir Meghan Markle karališkų vestuvių nuotraukos: grožis atima žadą

24sek

Jaunųjų Eurolygos užkariautojų sutikime – nemalonus „Lietuvos ryto“ fanų akibrokštas

Aktualu

Skurdi reabilitacijos centro neįgaliesiems egzistencija: investavo europines lėšas ir paliko merdėti?

Aktualu

Bernardas Gailius: Europos federacija bus. Bet mes galėtume padaryti ją geresnę

Naujienos

Aktualu

JAV pasitraukimas iš branduolinio susitarimo parodė, kad Europa pagaliau turi pasirūpinti savimi

Gyvenimas

Tėtis ryžosi misijai dėl Dauno sindromą turinčios dukrytės: iš Didžiosios Britanijos dviračiu atmynė į Lietuvą

24sek

Robertas Petrauskas apie „Žalgirio“ žygį Europoje: su šiuo sezonu niekas nesibaigia

Aktualu

15min paaiškina: mirtinai pavojingas Ebolos virusas grįžo, bet ar verta bijoti?

24sek

Į Kauną sugrįžęs P.Motiejūnas – apie Šaro ateitį: „Dėl jo vieną dieną esu ramus, kitą – jau ne“

Verslas

„The Guardian“: absurdas – ne Italijos populistų programa, o euro zonos taisyklės

Pasaulis kišenėje

Mažoji Lietuva: kur stovi gatvės menu išmarginta bažnyčia ir kur laukia pasieniečiai

Aktualu

Rima Urbonaitė: Liberalų sąjūdžiui varpai skambina vis garsiau

Ugnies apimti Havajai ugnikalnio išsiveržimo vietoje

Vardai

Oksana Pikul – itin atvirai apie 5 metus vaidintą santuokos pasaką, slėpusią ašaras ir išdavystes

Aktualu

Trijų automobilių avarija Trakų rajone: 1,84 promilės girtumas ir du žmonės ligoninėje

Jordanija – kuo gundo dykumų apsuptas istorijos lobynas?

Vardai

Jazzu po ją pakeitusių kelionių maratono grįžo į sceną su garsiaisiais švedais KOO

Kultūra

Knygos recenzija. Juokas, socialumas ir žanro problemos G.Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojime“

Gazas

„Augina“ automatines pavarų dėžes: „Peugeot“ 6 laipsnių meta į „šiukšliadėžę“, turi 8 laipsnių

Aktualu

Dėl Sirijos „kovotojų“ Vilniaus oro uoste išsigandusią moterį nuramino pasieniečiai – tai tik jūreiviai

Vardai

Paviešintos oficialios princo Harry ir Meghan Markle karališkų vestuvių nuotraukos: grožis atima žadą

24sek

Jaunųjų Eurolygos užkariautojų sutikime – nemalonus „Lietuvos ryto“ fanų akibrokštas

Aktualu

Skurdi reabilitacijos centro neįgaliesiems egzistencija: investavo europines lėšas ir paliko merdėti?

Aktualu

Bernardas Gailius: Europos federacija bus. Bet mes galėtume padaryti ją geresnę

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką