Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Muziką įkūnijusios Bonaventūro Šalčio drobės

NOKTIURNAS II
NOKTIURNAS II
Šaltinis: 15min
0
A A

Šiau­liuo­se, Tra­kų gat­vės ga­le­ri­jo­je (Vil­niaus g. 100-1), ati­da­ry­ta tapytojo Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio kūrinių pa­ro­da. Dau­gu­mai pa­žįs­ta­mas kaip ro­man­ti­nių pei­...

Šiau­liuo­se, Tra­kų gat­vės ga­le­ri­jo­je (Vil­niaus g. 100-1), ati­da­ry­ta tapytojo Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio kūrinių pa­ro­da.

Dau­gu­mai pa­žįs­ta­mas kaip ro­man­ti­nių pei­za­žų au­to­rius ir po­rtre­tis­tas, šio­je pa­ro­do­je Bo­na­ven­tū­ras Šal­tis pri­sta­to savo nau­jau­sių­jų abst­rak­cio­nis­ti­nių dar­bų cik­lą „Cres­cen­do“ (ita­lų kal­bos žo­dis, reiš­kian­tis au­gi­mą, o mu­zi­ko­je – kūrinio at­li­ki­mo pa­ra­met­rą, di­na­miš­ką gar­so in­ten­sy­vu­mo ki­li­mą). Šiai pa­ro­dai au­to­rius su­kū­rė dvy­li­ka mu­zi­ka­lių drobių. Sub­ti­lia ta­py­ba me­ni­nin­kas jo­se pi­na są­skam­bių har­mo­ni­jas, spal­va ir po­tė­piu iš­gau­da­mas gar­sui aso­cia­ty­vų po­vei­kį.

Kiek­vie­nas pa­veiks­las – tai sa­va­ran­kiš­kas mu­zi­ki­nis kū­ri­nys, su ja­me glū­din­čio­mis gar­sų pri­sod­rin­to­mis vers­mė­mis, vir­tuo­ziš­kai per­kel­to­mis iš lai­ko erd­vės į dro­bės plokš­tu­mą. Čia re­gi­me švy­tin­čio­mis pro­per­šo­mis ke­rin­tį pa­slap­tin­gą­jį „Nok­tiur­ną“, pa­si­klys­ti har­mo­ni­jos la­bi­rin­tuo­se kvie­čian­čią „Ele­gi­ją“, il­ge­sin­gą­jį „Cis-moll“. Ir tai, tik kel­etas Bonaventūro Šal­čio bran­daus „re­či­ta­lio“ kū­ri­nių iš Tra­kų gat­vės ga­le­ri­jo­je vei­kian­čios ta­py­to­jo pa­ro­dos.

Kaip sa­vo re­cen­zi­jo­je, rem­da­ma­sis šios pa­ro­dos įspū­džiais, pa­ste­bi me­no­ty­ri­nin­kas Re­mi­gi­jus Venc­kus: „Ga­li­ma dar kar­tą įsi­ti­kin­ti, kad Šal­tis ne­ta­po jo­kios tik­ro­vės. Ta­py­bi­nė­se plokš­tu­mo­se at­gu­la mu­zi­ka, ku­ri ta­pu­si vaiz­du man atrodo ypa­tin­gai erd­viš­ka, bet jo­kiu bū­du ne­plokš­tu­mi­nė rea­ly­bė.“ <…> „Me­ni­nin­kas vi­siš­kai ne­sle­pia sa­vo in­ten­ci­jos, ku­rią ga­li­ma įvar­din­ti (pa)klai­di­ni­mu. Čia klai­da yra tai, kas su­vi­lio­ja žiū­ro­vą. Su­vi­lio­ta­jam at­ro­do, kad ta­py­ba tar­si netel­pa plokš­tu­mo­je ir tar­si abst­rak­tus (tik ta­py­bą pri­me­nan­tis), eks­pe­ri­men­ti­nis ki­nas no­ri iš­si­verž­ti iš rea­ly­bę atkartojan­čios plokš­tu­mos į ki­tą, daug tik­res­nę tik­ro­vę.“

Bo­na­ven­tū­ras Šal­tis – il­ga­me­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to Pie­ši­mo ka­ted­ros dės­ty­to­jas, do­cen­tas, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys. Yra su­ren­gęs dau­giau nei 30 per­so­na­li­nių pa­ro­dų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Ta­py­bos dar­bų yra įsi­gi­ję pri­va­tūs ko­lek­ci­nin­kai iš Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Šve­di­jos, Olan­di­jos, Ka­na­dos, JAV, Aust­ra­li­jos.

Pa­ro­da veiks iki rugp­jū­čio 24 d.

Šiauliečius ir miesto svečius maloniai kviečiame apsilankyti. Parodos lankymas nemokamas.

Tra­kų gat­vės ga­le­ri­jos dar­bo lai­kas I-V 10-18 val. , VI 10-15 val.

Pa­ro­dos ku­ra­to­rė Bar­bo­ra Ora­kaus­kai­tė

Muziką įkūnijusios Bonaventūro Šalčio drobės.

Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Temos: 1 Drobė
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie Ikrauk.lt