Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota 2013 06 13, 20:58

Kas jis, prieš 80 metų Biržuose palaidotas generolas leitenantas Maksimas Katche?

1933 metų birželio 25-ąją Biržų laikraštis „Biržų žinios“ išspausdino didelį straipsnį apie birželio 10-ąją mirusio atsargos generolo leitenanto Maksimo Katchės laidotuves.
Generolas Maksimas Katche (antras iš kairės sėdi) ir Lietuvos karininkai 1920 m.
Sėdi iš kairės: majoras I.Musteikis, generolas M. Katche, generolas L. Radus - Zenkavičius, pulkininkas. Karininkas (vėliau – generolas, sušaudytas už šnipinėjimą Sovietų Sąjungai) K.Kleščinskis, pulkininkas leitenantas M.Velykis, generolas S. Nastopka. S / Nuotrauka iš Ladigų šeimos archyvo

Ats. generolo M.Katche laidotuvės (kalba netaisyta)

„Birželio mėnesio 14 dieną ats. generolo Katche kūnas buvo padėtas Ev. Liuteronų bažnyčioje. 12 valandą jau buvo atskridusi lėktuvų eskadrilė apsižvalgyti. Geležinkeliu atvažiavo visas batalijonas kariuomenės. Po pietų automobiliais atvyko aukštų karininkų dalyvauti laidotuvėse.

Apie 15 valandą jau pradėjo žmonės rinktis prie bažnyčios. Prieš bažnyčią išsirikiavo karių batalijonas ir kariškas orkestras. Bažnyčio suėjo velionies giminės, artimieji ir kariuomenės atstovai. Gedulingas pamaldas laikė kun. Šernas.

Lygiai 17 valandą išnešė grabą iš bažnyčios ir prasidėjo gedulinga orkestro garsų lydima eisena kapų link. Žmonių tiek buvo prisirinkę, kad užsikimšusi buvo visa Vytauto gatvė. Laidotuvių eisenos metu virš miesto skraidė eskadrilė lėktuvų, kurie, vartydamiesi saulės spinduliuose, savo garsiu propelerių ūžesiu atsisveikino paskutinį kartą su velioniu.

Lygiai 17 valandą išnešė grabą iš bažnyčios ir prasidėjo gedulinga orkestro garsų lydima eisena kapų link. Žmonių tiek buvo prisirinkę, kad užsikimšusi buvo visa Vytauto gatvė. Laidotuvių eisenos metu virš miesto skraidė eskadrilė lėktuvų

Kapuose prie velionies karsto pasakė griaudų paskutinį žodį kun. Šernas. Visuomenės vardu tarė paskutinį atsisveikinimą divizijos vadas generolas Tamašauskas. Jis priminė velionies nuopelnus mūsų kariuomenei ir laimėjimus kovose dėl mūsų nepriklausomybės. Apgailestavo, kad velionis iš tų kilnių kovų grįžo invalidas.

Toliau atsisveikino pulk. Leit. Paškevičius D.L.K.Mindaugo pulko vardu. Jis nupasakojo, kad pulke velionis buvo instruktoriumi ir kad jo paskleistomis karo mokslo žiniomis mindaugėnai pasinaudojo ir dabar gali didžiuotis turėdami vėliavą su vyties ordino kaspinu.

Dr. Mikelėnas nupasakojo velionies biografiją ir Biržų visuomenės vardu pareiškė gailesčio dėl taip nusipelniusio mūsų tautai žmogaus mirties. Paskutinio gedulingo maršo ir giesmės metu supiltas naujas aukštas kapas buvo apdėtas dideliais ir gražiais vainikais.

Tebūnie lengva Lietuvos žemelė“

Kas buvo M.Katche?

Generolas Maksimas  Katche gimė 1879 m. laipkričio 5-ąją Joniškyje. 1897 m. baigė Vladimiro karo mokyklą Petrapilyje ir gavo leitenanto laipsnį. Dalyvavo Rusijosų – Japonijos kare. 1908-1911 m. dirbo Vilniaus karo mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metu dalyvavo kovose su vokiečiais Lietuvoje, Lenkijoje, Gudijoje, buvo pulko vadas. Už nuopelnus kovose apdovanotas Georgijaus kryžiumi.

1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 balabdžio 16-ąją įstojo į Lietuvos kariuomenę. Daug nusipelnė dalyvaudamas kovose dėl Lietuvos laisvės. Jo parengti operatyviniai planai padėjo paimti Panevėžį ir daugelį kitų Lietuvos miestų.

1919 m. buvo Panevėžio atskiro bataliono (vėliau 4 pėst. pulko) instruktorius, brigados vadas, Antros divizijos vadas. 1920 m. Suvalkų derybose dalyvavo kaip karo atstovas ir lietuvių delegacijos pirmininkas.1921 liepą paskirtas Generalinio štabo viršininku. Tais pačiais metais suorganizavo Aukštųjų karininkų kursus ir buvo jų pirmasis viršininkas. Bet jau po metų dėl silpnos sveikatos išėjo į pensiją.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 ir 4 laipsnio ordinais. Po kariuomenės apsigyveno Biržuose, buvo vedęs biržietę Bertą Jansonaitę. Biržuose ir mirė 1933 m. birželio 10-ąją. Palaidotas senosiose Biržų ev. reformatų kapinėse Jansonų šeimos kapavietėje.Taip susiklostė, kad nėra jokio ženklo, parodančio apie generolo laidojimo vietą, ji užfiksuota tik giminių, to meto liudininkų prisiminimuose.

2012 metų spalio 31-ąją dieną Jansonų šeimos kapavietėje generolo leitenanto M.Katchės atminimui buvo padėtas vardinis  Lietuvos kariuomenės vado generolo Arvydo Pociaus vainikas.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie 15min