Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugsėjo 17d. 09:57

Rasa Juknevičienė ragina mažinti Lietuvos prezidento galias

Ministrė Rasa Juknevičienė (2012 m.).
A.Pliadžio/KAM nuotr. / Ministrė Rasa Juknevičienė (2012 m.).

Vie­na Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rių, kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė išreiškė nuomonę, kad iki ki­tų pre­zi­den­to rin­ki­mų li­ku­sį lai­ką ga­li­ma nau­din­gai iš­nau­do­ti po­li­ti­nėms dis­ku­si­joms apie ga­li­mą val­džios funk­ci­jų per­da­li­ji­mą, – rašo „Lietuvos žinios“.

„Vis­ką ra­miai ga­lė­tu­me aps­vars­ty­ti prieš nau­ją dvie­jų ka­den­ci­jų pre­zi­den­to rin­ki­mų cik­lą. Nes im­tis re­for­mų ka­den­ci­jų vi­du­ry­je bū­tų su­dė­tin­ga, tai su­kel­tų ne­rei­ka­lin­gos su­maiš­ties“, – „Lietuvos žinioms“ teigė ji.

Bū­ti pre­zi­den­tu tam pa­čiam as­me­niui Kons­ti­tu­ci­ja lei­džia tik dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės – 10 me­tų. Pasak konservatorės, tam, kad dis­ku­si­jos tu­rė­tų ra­cio­na­lų grū­dą, bū­ti­na at­si­ri­bo­ti nuo šių die­nų per­so­na­li­jų.

Konservatorė pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu di­džiau­sią ne­ri­mą jai ke­lia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lė, ypač Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) si­tua­ci­ja.

Konservatorė pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu di­džiau­sią ne­ri­mą jai ke­lia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lė, ypač Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) si­tua­ci­ja. “Man at­ro­do, kad at­ei­ty­je di­de­lių prob­le­mų tu­rė­si­me vien dėl to, jog la­bai ne­tei­sin­gai su­dė­lio­jo­me šio de­par­ta­men­to va­do­vo po­zi­ci­ją. Tai ne­tu­rė­tų bū­ti taip eks­po­nuo­ja­mas, po­li­ti­zuo­tas pa­sky­ri­mas”, – ma­no R. Juk­ne­vi­čie­nė.

O pats VSD, anot jos, tu­rė­tų bū­ti nor­ma­li žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja, pa­val­di ku­riai nors iš mi­nis­te­ri­jų. “Ir san­ty­kis su Vy­riau­sy­be tu­rė­tų bū­ti kur kas la­biau iš­ryš­kin­tas, ži­no­ma, pa­lie­kant ry­šį su pre­zi­den­tu. Nes jis, kaip vals­ty­bės gal­va, tu­ri gau­ti vi­są sa­vo dar­bui rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją”, – sa­kė Sei­mo na­rė.

R. Juk­ne­vi­čie­nė taip pat ma­no, kad pre­zi­den­tui nu­ma­ty­ta skir­ti per di­de­lį skai­čių par­ei­gū­nų, da­lį to­kių sky­ri­mų drą­siai ga­li­ma bū­tų pa­ti­kė­ti Sei­mui ar Vy­riau­sy­bei. Pa­vyz­džiui, ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro, Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo ir ki­tų. Kar­tu ji prog­no­za­vo, kad ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jų pers­kirs­ty­mo kri­ti­kų, kol mū­sų par­ti­jos ga­na silp­nos, vei­kia­mos in­te­re­sų, ne­trūks. “Ta­čiau pri­si­ri­ši­mas prie da­bar­ti­nių ak­tua­li­jų ir per­so­na­li­jų mus kaip tik ir sais­to. Ta­da at­ro­do, kad jo­kių re­for­mų ne­rei­kia da­ry­ti, ir gy­ve­na­me plauk­da­mi pa­sro­viui”, – kal­bė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las su­ti­ko, kad dis­ku­tuo­ti ga­li­ma apie vis­ką, juo­lab kad “kai kas iš tie­sų per­dė­tai cen­tra­li­zuo­ta, ne­ati­duo­da­ma Vy­riau­sy­bei”: “Ta­čiau dau­giau­sia iš­krai­py­mų šio­se sri­ty­se pri­da­rė bū­tent kon­ser­va­to­riai. Da­bar, ačiū Die­vui, pra­dė­jo su­pras­ti, kad tai nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga. Ki­ta ver­tus, to­kios TS-LKD at­sto­vų ini­cia­ty­vos ro­do, kad “ar­ti­miau­siu me­tu kon­ser­va­to­riai ne­la­bai tu­rės kan­di­da­tą, ku­ris ga­lė­tų lai­mė­ti pre­zi­den­to rin­ki­mus. Grei­čiau­siai čia sly­pi dar vie­nas vi­di­nis mo­ty­vas siū­ly­ti to­kias ini­cia­ty­vas.”

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus nuomone, per­me­tant at­sa­ko­my­bę nuo vie­no as­mens ant di­de­lės žmo­nių gru­pės – Sei­mo na­rių – pe­čių pa­pras­tai re­zul­ta­tas ne­pa­ge­rė­ja. “Ma­nau, kad tas pa­da­li­ji­mas, ku­ris įtvir­tin­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je, yra vi­siš­kai nor­ma­lus, kol kas jo­kių bė­dų ne­bu­vo ir nė­ra. Te­rei­kia pre­zi­den­tui dirb­ti sa­vo dar­bus, Sei­mui – sa­vo.”

 

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Žiemos olimpinės žaidynės

Parašykite atsiliepimą apie 15min