Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugsėjo 17d. 09:57

Rasa Juknevičienė ragina mažinti Lietuvos prezidento galias

Ministrė Rasa Juknevičienė (2012 m.).
A.Pliadžio/KAM nuotr. / Ministrė Rasa Juknevičienė (2012 m.).

Vie­na Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rių, kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė išreiškė nuomonę, kad iki ki­tų pre­zi­den­to rin­ki­mų li­ku­sį lai­ką ga­li­ma nau­din­gai iš­nau­do­ti po­li­ti­nėms dis­ku­si­joms apie ga­li­mą val­džios funk­ci­jų per­da­li­ji­mą, – rašo „Lietuvos žinios“.

„Vis­ką ra­miai ga­lė­tu­me aps­vars­ty­ti prieš nau­ją dvie­jų ka­den­ci­jų pre­zi­den­to rin­ki­mų cik­lą. Nes im­tis re­for­mų ka­den­ci­jų vi­du­ry­je bū­tų su­dė­tin­ga, tai su­kel­tų ne­rei­ka­lin­gos su­maiš­ties“, – „Lietuvos žinioms“ teigė ji.

Bū­ti pre­zi­den­tu tam pa­čiam as­me­niui Kons­ti­tu­ci­ja lei­džia tik dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės – 10 me­tų. Pasak konservatorės, tam, kad dis­ku­si­jos tu­rė­tų ra­cio­na­lų grū­dą, bū­ti­na at­si­ri­bo­ti nuo šių die­nų per­so­na­li­jų.

Konservatorė pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu di­džiau­sią ne­ri­mą jai ke­lia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lė, ypač Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) si­tua­ci­ja.

Konservatorė pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu di­džiau­sią ne­ri­mą jai ke­lia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lė, ypač Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) si­tua­ci­ja. “Man at­ro­do, kad at­ei­ty­je di­de­lių prob­le­mų tu­rė­si­me vien dėl to, jog la­bai ne­tei­sin­gai su­dė­lio­jo­me šio de­par­ta­men­to va­do­vo po­zi­ci­ją. Tai ne­tu­rė­tų bū­ti taip eks­po­nuo­ja­mas, po­li­ti­zuo­tas pa­sky­ri­mas”, – ma­no R. Juk­ne­vi­čie­nė.

O pats VSD, anot jos, tu­rė­tų bū­ti nor­ma­li žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja, pa­val­di ku­riai nors iš mi­nis­te­ri­jų. “Ir san­ty­kis su Vy­riau­sy­be tu­rė­tų bū­ti kur kas la­biau iš­ryš­kin­tas, ži­no­ma, pa­lie­kant ry­šį su pre­zi­den­tu. Nes jis, kaip vals­ty­bės gal­va, tu­ri gau­ti vi­są sa­vo dar­bui rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją”, – sa­kė Sei­mo na­rė.

R. Juk­ne­vi­čie­nė taip pat ma­no, kad pre­zi­den­tui nu­ma­ty­ta skir­ti per di­de­lį skai­čių par­ei­gū­nų, da­lį to­kių sky­ri­mų drą­siai ga­li­ma bū­tų pa­ti­kė­ti Sei­mui ar Vy­riau­sy­bei. Pa­vyz­džiui, ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro, Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo ir ki­tų. Kar­tu ji prog­no­za­vo, kad ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jų pers­kirs­ty­mo kri­ti­kų, kol mū­sų par­ti­jos ga­na silp­nos, vei­kia­mos in­te­re­sų, ne­trūks. “Ta­čiau pri­si­ri­ši­mas prie da­bar­ti­nių ak­tua­li­jų ir per­so­na­li­jų mus kaip tik ir sais­to. Ta­da at­ro­do, kad jo­kių re­for­mų ne­rei­kia da­ry­ti, ir gy­ve­na­me plauk­da­mi pa­sro­viui”, – kal­bė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las su­ti­ko, kad dis­ku­tuo­ti ga­li­ma apie vis­ką, juo­lab kad “kai kas iš tie­sų per­dė­tai cen­tra­li­zuo­ta, ne­ati­duo­da­ma Vy­riau­sy­bei”: “Ta­čiau dau­giau­sia iš­krai­py­mų šio­se sri­ty­se pri­da­rė bū­tent kon­ser­va­to­riai. Da­bar, ačiū Die­vui, pra­dė­jo su­pras­ti, kad tai nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga. Ki­ta ver­tus, to­kios TS-LKD at­sto­vų ini­cia­ty­vos ro­do, kad “ar­ti­miau­siu me­tu kon­ser­va­to­riai ne­la­bai tu­rės kan­di­da­tą, ku­ris ga­lė­tų lai­mė­ti pre­zi­den­to rin­ki­mus. Grei­čiau­siai čia sly­pi dar vie­nas vi­di­nis mo­ty­vas siū­ly­ti to­kias ini­cia­ty­vas.”

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus nuomone, per­me­tant at­sa­ko­my­bę nuo vie­no as­mens ant di­de­lės žmo­nių gru­pės – Sei­mo na­rių – pe­čių pa­pras­tai re­zul­ta­tas ne­pa­ge­rė­ja. “Ma­nau, kad tas pa­da­li­ji­mas, ku­ris įtvir­tin­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je, yra vi­siš­kai nor­ma­lus, kol kas jo­kių bė­dų ne­bu­vo ir nė­ra. Te­rei­kia pre­zi­den­tui dirb­ti sa­vo dar­bus, Sei­mui – sa­vo.”

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Elektrėnų komisarą A.Grudinskį kelių policija nubaudė už greitį: „Džiugu, kad kolegos principingi“

Popiežiaus vizitas Aktualu

Italijos žiniasklaida: Kaščėjus nemirtingasis, Balkanai Kaune, Ryga – Vilniaus centre

Kultūra

Kęstas Kirtiklis: Mes ir jie

Aktualu

S.Jakeliūnas: M.Majauskas grasino merginoms, liudijusioms apie vakarėlius jo bute

Aktualu

T.Venclova perspėja dėl pražūtingų užuomazgų ir ilgam pakirsto Lietuvos prestižo

Čigonų tabore nebeliks medžių ir krūmų

Vardai

Pirmos gėjų vestuvės karališkojoje šeimoje: Elizabeth II pusbrolis vedė savo išrinktąjį

Mokslas.IT

Naujausių „iPhone“ savininkai skundžiasi prasta ryšio kokybe

Aktualu

R.Karbauskis siūlo dėl dvigubos pilietybės balsuoti dvi dienas, o balsadėžes saugoti policijos komisariatuose

Vardai

Tadas Vidmantas pristato karštą filmo „Lietuviški svingeriai“ anonsą (N-16)

Kultūra

15-osios „Sirenos“: užsienio svečių dėmesio sulaukusi lietuviška programa ir pokyčiai komandoje

Patikrinta 15min Verslas

Tiesa ar melas? „Maxima“ vadovė K.Meidė: „Maisto kainos per 4 metus išaugo 5,3 proc.“

Mokslas.IT

Naujausio tyrimo išvados: „Roundup“ žudo bites

Popiežiaus vizitas Aktualu

15min paaiškina: kodėl popiežius viso vizito po Baltijos šalis metu nakvoja Lietuvoje?

Vardai

Praėjus 10 metų po pirmų vestuvių, Stano antrąkart vedė savo trijų vaikų mamą Indrę Stavickienę

Gazas

„Dakaro 2019“ aistros: Benediktas Vanagas tvirtina, kad neturės milžiniškos persvaros

Vardai

Laimai Mertinienei – 59-eri: „Metai buvo sunkūs ir liūdni, bet kad verkčiau – to nebus“

Aktualu

Vokietijos Katalikų Bažnyčia atsiprašė dvasininkų išnaudojimą vaikystėje patyrusių aukų

Aktualu

LŽTKC: P.Gražulio disidentinės veiklos diskreditavimas žemina kitus disidentus

Vardai

Atlikėja G.Karaliūnaitė ir vėl laisva: teismas padėjo tašką jos trečiųjų skyrybų byloje

Naujienos

Aktualu

Elektrėnų komisarą A.Grudinskį kelių policija nubaudė už greitį: „Džiugu, kad kolegos principingi“

Popiežiaus vizitas Aktualu

Italijos žiniasklaida: Kaščėjus nemirtingasis, Balkanai Kaune, Ryga – Vilniaus centre

Verslas

Šalia Kauno „Hegelmann“ atidarė logistikos sandėlį – plotas prilygsta 7 krepšinio aikštelėms

Kultūra

Kęstas Kirtiklis: Mes ir jie

Aktualu

S.Jakeliūnas: M.Majauskas grasino merginoms, liudijusioms apie vakarėlius jo bute

Čigonų tabore nebeliks medžių ir krūmų

Pasaulis kišenėje

Pirmoji viešnagė neįvyko: dėl vėjuoto oro į Klaipėdą neatplaukė kruizinis laivas

Aktualu

T.Venclova perspėja dėl pražūtingų užuomazgų ir ilgam pakirsto Lietuvos prestižo

Aktualu

Tūkstančiai žmonių renkasi į popiežiaus mišias Estijoje

Vardai

Pirmos gėjų vestuvės karališkojoje šeimoje: Elizabeth II pusbrolis vedė savo išrinktąjį

Mokslas.IT

Naujausių „iPhone“ savininkai skundžiasi prasta ryšio kokybe

Maistas

Sotus daržovių pyragas, skanus ir šiltas, ir atvėsęs

Vardai

Tadas Vidmantas pristato karštą filmo „Lietuviški svingeriai“ anonsą (N-16)

Popiežiaus vizitas Aktualu

15min paaiškina: kodėl popiežius viso vizito po Baltijos šalis metu nakvoja Lietuvoje?

Vardai

Praėjus 10 metų po pirmų vestuvių, Stano antrąkart vedė savo trijų vaikų mamą Indrę Stavickienę

Gazas

„Dakaro 2019“ aistros: Benediktas Vanagas tvirtina, kad neturės milžiniškos persvaros

Vardai

Laimai Mertinienei – 59-eri: „Metai buvo sunkūs ir liūdni, bet kad verkčiau – to nebus“

Maistas

Pupelių sriuba su pipirais ir kukurūzais

Patikrinta 15min Verslas

Tiesa ar melas? „Maxima“ vadovė K.Meidė: „Maisto kainos per 4 metus išaugo 5,3 proc.“

Aktualu

Kalnų Karabacho karinės pratybos kelia Azerbaidžano pasipiktinimą

Vardai

Daugiau vandens

Ginekologė pataria

Video

00:42
01:02
00:55

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie 15min