Dabar populiaru
Publikuota: 2014 spalio 12d. 10:22

Šiaulių menų inkubatorius: statėme, statėme, bet taip ir nepastatysime?

Šiaulių menų inkubatorių stato vos keli darbininkai
Gin­tau­tas Lu­ko­šai­čio/ „Šiau­liai plius“ nuotr. / Šiaulių menų inkubatorių stato vos keli darbininkai

Pa­me­na­te žy­mią­ją fra­zę iš se­no ani­ma­ci­nio fil­mo vai­kams apie kro­ko­di­lą Ge­ną ir Kūl­vers­tu­ką? „Sta­tė­me, sta­tė­me ir pa­ga­liau pa­sta­tė­me“, – sa­kė vie­nas iš per­so­na­žų. Lau­kian­tie­ji Šiaulių me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bų pa­bai­gos, at­ro­do, ga­li šių žo­džių taip ir neiš­girs­ti. Šią sa­vai­tę sta­tyb­vie­tė­je pa­ste­bė­ti dir­ban­tys vos ke­li sta­ty­bi­nin­kai pa­sė­jo spė­lio­nes: ar me­nų in­ku­ba­to­rius ap­skri­tai bus pa­sta­ty­tas. Už pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą at­sa­kin­ga Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ra kol kas ne­ga­li nu­ra­min­ti, kad vi­si dar­bai vyks­ta sklan­džiai.

Sta­ty­bi­nin­kai – op­ti­mis­tai

„Gra­žus ant­ra­die­nis, trys dvi­ra­čiai, ku­riais at­va­žia­vo trys dar­bi­nin­kai, ir spen­gian­ti ty­la“, – apie vaiz­dą me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je vaiz­džiai sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ pa­sa­ko­jo skulp­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Jis bai­mi­na­si, ar atei­ty­je, ne­spė­jus lai­ku įgy­ven­din­ti pro­jek­to, ne­teks Eu­ro­pos Są­jun­gai grą­žin­ti sta­ty­bos bend­ro­vei per­ves­tas lė­šas.

Už dar­bus at­sa­kin­gos bend­ro­vės „Me­ba“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas Min­dau­gas Ma­tas, pa­klaus­tas apie si­tua­ci­ją me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je, ti­ki­no, kad vis­kas vyks­ta sklan­džiai.

bend­ro­vės „Me­ba“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas Min­dau­gas Ma­tas, pa­klaus­tas apie si­tua­ci­ją me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je, ti­ki­no, kad vis­kas vyks­ta sklan­džiai.

„Taip, šiuo me­tu dar­buo­ja­si ne­daug dar­buo­to­jų, bet da­bar jų daug ir ne­rei­kia. Kai bus pra­dė­tas deng­ti sto­gas, dir­ban­čių sta­ty­bi­nin­kų bus dau­giau“, – ža­dė­jo sta­ty­bos va­do­vas.

Bend­ro­vė „Me­ba“ vie­nu me­tu įgy­ven­di­na ke­lis stam­bius pro­jek­tus ne tik Šiau­liuo­se, bet ir Rad­vi­liš­kio kraš­te. Ne­pai­sant di­de­lių įmo­nės dar­bų apim­čių, įmo­nės at­sto­vas ti­ki­na, kad bū­tent šis pro­jek­tas bus lai­ko­mas prio­ri­te­tu. Ar sta­ty­bi­nin­kai iš ki­tų ob­jek­tų bus at­vež­ti dirb­ti me­nų in­ku­ba­to­riu­je, ar bus ieš­ko­ma nau­jų dar­buo­to­jų, M.Ma­tas ne­de­ta­li­za­vo.

Ne­pa­na­šu, kad bend­ro­vei „Me­ba“ bus leng­va su­si­ras­ti nau­jų dar­buo­to­jų. Darb­da­vių mo­ku­mu be­si­do­min­čius sta­ty­bi­nin­kus ga­li at­bai­dy­ti įmo­nės fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja. Įmo­nė daž­nai yra sko­lin­ga „Sod­rai“, o šią va­sa­rą sko­la sie­kė dau­giau nei 100 tūkst. Lt. Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją jau yra pa­sie­kęs vie­no dar­buo­to­jo skun­das dėl neiš­mo­kė­to at­ly­gi­ni­mo. Be to, teis­me yra ne vie­na ci­vi­li­nė by­la dėl sko­los pri­tei­si­mo, ku­rio­je įmo­nė įvar­di­ja­ma at­sa­ko­vu.

„Sta­ty­bos nė­ra kaip laik­ro­dis. Bū­na, kad įmo­nės vė­luo­ja 60 die­nų at­si­skai­ty­ti“, – to­kią si­tua­ci­ją dėl sko­lų „Sod­rai“ aiš­ki­na įmo­nės „Me­ba“ di­rek­to­rė Lais­vy­da Ma­tu­se­vi­čie­nė.

Gra­žios vi­zi­jos ne­pie­šia

Už lė­šų skirs­ty­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tams at­sa­kin­gos Lie­tu­vos vers­lo ir pa­ra­mos agen­tū­ros at­sto­vams me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bi­nin­kų pa­ža­dai neat­ro­do la­bai pa­grįs­ti.

Andriaus Ufarto/BFL nuotr./Diana Vilytė
Andriaus Ufarto/BFL nuotr./Diana Vilytė

„Me­nų in­ku­ba­to­rius te­bė­ra lai­ko­mas pa­di­din­tos ri­zi­kos pro­jek­tu“, – tei­gia Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė. Ji nė­ra tik­ra, ar Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­to­jai spės lai­ku už­deng­ti sto­gą ir at­lik­ti ki­tus dar­bus, ku­riuos bū­ti­na pa­da­ry­ti iki žie­mos pra­džios.

„Pa­gal dar­bų apim­tis ten tu­rė­tų dirb­ti apie pen­kias­de­šimt žmo­nių, bet dir­ba ge­ro­kai ma­žiau“, – tei­gia D.Vi­ly­tė. Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros di­rek­to­rė Jo­li­ta But­ku­tė taip pat pri­pa­žįs­ta, kad me­nų in­ku­ba­to­riaus dar­bų apim­tys jos ne­ten­ki­na, tad vis­kas nuo­lat yra ste­bi­ma.

Me­nų in­ku­ba­to­rius te­bė­ra lai­ko­mas pa­di­din­tos ri­zi­kos pro­jek­tu, – tei­gia Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

„No­rė­tų­si, kad šie dar­bai vyk­tų spar­čiau, ši­ta nuo­mo­nė yra iš­sa­ky­ta ran­go­vui“, – sa­ko J. But­ku­tė.

Sa­vi­val­dy­bė no­ri ir ge­rai ver­ti­na­mų įmo­nių

UAB „Me­ba“ Šiau­liuo­se vis dar te­bes­ta­to ir ko­lum­ba­riu­mą, nors sta­ty­bos jau tu­rė­jo bū­ti baig­tos.

Vie­šą­jį kon­kur­są ko­lum­ba­riu­mui sta­ty­ti lai­mė­ju­si bend­ro­vė „Me­ba“ dar­bus bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si at­lik­ti iki šių me­tų rugp­jū­čio pra­džios, bet dar­bai už­si­tę­sė, nes mo­de­lius nu­spręs­ta ga­min­ti ran­ko­mis pa­gal spe­cia­lius už­sa­ky­mus. Anks­tes­ni įmo­nės dar­bai, ku­rie bu­vo at­lie­ka­mi pa­gal Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą, taip pat vė­luo­da­vo.

Sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Ais­tė Ža­le­vi­čie­nė pri­pa­žįs­ta, kad UAB „Me­ba“ nė­ra pa­gei­dau­ja­mas dar­bų vyk­dy­to­jas, bet „įjung­ti sau­gik­lius“, kad kon­kur­sus lai­mė­tų ne nuo­la­ti­nis dar­bų vė­luo­to­jas, nė­ra tei­si­nių ga­li­my­bių.

„Dėl to nie­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ti. Ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad kon­kur­suo­se da­ly­vau­tų ir stam­bios, ge­rai ver­ti­na­mos įmo­nės“, – ne­sle­pia val­di­nin­kė ir var­di­ja sta­ty­bos įmo­nes, ku­rių kon­kur­suo­se pa­si­gen­da­ma.

Stam­bių įmo­nių sa­vi­val­dy­bių kon­kur­sai ne­do­mi­na

Stam­bios sta­ty­bos įmo­nės, ku­rių kon­kur­suo­se pri­pa­žįs­ta gei­džian­tys ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, Sa­vi­val­dy­bės kon­kur­sus lai­ko fi­nan­siš­kai ne itin pa­trauk­liais san­do­riais.

Šiau­liuo­se are­ną pa­sta­čiu­sios bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas“ sta­ty­bos di­rek­to­rius Da­rius Ur­bo­nas pri­pa­žįs­ta, kad bend­ro­vė nė­ra ak­ty­vus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­kur­sų da­ly­vis.

„Mes tie­siog ne­ga­li­me kon­ku­ruo­ti. Jei į kon­kur­so są­ly­gas bū­tų įtrauk­ti ko­ky­bi­niai rei­ka­la­vi­mai, bū­tų ki­taip, bet da­bar to nė­ra“, – apie tai, ko pa­si­gen­da, ne­sle­pia įmo­nės at­sto­vas. Ki­tų kal­bin­tų sta­ty­bos įmo­nių at­sto­vai tvir­ti­no gau­nan­tys pa­kan­ka­mai ki­tų pel­nin­gų už­sa­ky­mų, tad sa­vi­val­dy­bių kon­kur­sai juos vis re­čiau vi­lio­ja.

Kur sly­pi sėk­mė?

UAB „Me­ba“ kon­kur­sus pa­de­da lai­mė­ti ge­ro­kai že­mes­nė nei ki­tų įmo­nių siū­lo­ma dar­bų kai­na.

Tar­kim, šie­met skelb­tą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są Še­du­vos mies­to ka­pi­nėms plės­ti įmo­nei pa­vy­ko lai­mė­ti pa­siū­lius net 90 tūkst. Lt ma­žes­nę kai­ną nei ant­ri ei­lė­je li­kę kon­ku­ren­tai. UAB „Me­ba“ pa­siū­ly­mo ver­tė nuo pa­sku­ti­nės su­da­ry­to­je ei­lė­je li­ku­sios įmo­nės sky­rė­si be­veik dvi­gu­bai. Me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­siū­ly­ta sta­ty­bų kai­na nuo ant­ro­je vie­to­je li­ku­sios įmo­nės sky­rė­si dau­giau kaip 100 tūkst. Lt. Ga­li­my­bę Gin­kū­nų ka­pi­nė­se sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mą UAB „Me­ba“ iš kon­ku­ren­tų pa­vy­ko iš­plėš­ti pa­siū­lius be­veik 200 tūkst. Lt ma­žes­nę kai­ną. Ki­ta įmo­nė siū­lė ko­lum­ba­riu­mą sta­ty­ti už 578 tūkst. Lt, o UAB „Me­ba“ pa­vy­ko lai­mė­ti pa­siū­lius tuos pa­čius dar­bus at­lik­ti už 395 tūkst. Lt.

Val­di­nin­kai tei­gia, kad kon­kur­si­nis rei­ka­la­vi­mas dėl ma­žiau­sios kai­nos, pa­si­ren­ka­mas tau­pant lai­ką.

„Pa­si­ren­ka­me, no­rė­da­mi ap­si­draus­ti nuo teis­mi­nių gin­čų“, – tei­gia A.Ža­le­vi­čie­nė, tu­rė­da­ma ome­ny, kad kon­kur­so da­ly­viai re­čiau skun­džia­si, kai sie­kia­ma nu­pirk­ti už ma­žiau­sią kai­ną, o ne dėl eko­no­mi­nės nau­dos.

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Mados infekcija

Maistas

Eurovizija 2018

Sveikata

Euromaster

„Susitikime lauke“

Parašykite atsiliepimą apie 15min