Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Kaip pergudrauti prekybos centrus ir sutaupyti pinigų

Pirkėjai
123RF iliustr. / Pirkėjai
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Mums visiems reikia val­gyti, štai kodėl taip daž­nai net nesusimąs­tome, kiek tik­sliai pinigų išlei­dži­ame mais­tui. Sta­tis­tika rodo, kad lietu­viai 2012 metais išleido 29 pro­cen­tus, estai — 22 pro­cen­tus mais­tui nuo gau­namų šeimos pajamų, tuo tarpu Euro­pos Sąjun­gos vidurkis yra 15 proc. O ką gal­ima daryti kitaip, kai maisto pro­duktų kainos nuo­lat auga? Ne gi nieko nepirkti? Atsaky­mas — pirkti, tačiau sąmoningai. Tai padės ir ženkliai sutaupyti, ir mėgautis koky­biškesniu maistu.

Preky­bos cen­trai vieni pel­ningiausių ver­slų Lietu­voje. Didelės pas­tan­gos yra dedamos tam, kad sužavėtų nesi­baigiančiomis akci­jomis ir priver­stų išleisti dau­giau nei planavote. Prisiminkite save preky­bos cen­tre — išė­jote pieno, o grižote su pilnu maišeliu pirkinių.

Preky­bos cen­trų idėja - kai ben­drą pirkinių sumą sužinome tik prie kasų ir nėra kur trauk­tis - skatina pirkti dau­giau

Po to kai preky­bos cen­trai tapo sav­i­tarnos par­duo­tu­vėmis — preky­bos įmonių apy­varta ženkliai išaugo. Juk ar tikrai pirk­dami tur­guje (kai reikia prašyti kiekvienos prekės atski­rai) išleis­tumėte tiek daug? Ar kada nors susimąstėte, kiek  maisto pro­duktų pirk­tumėte preky­bos cen­tre, jei iš anksto žino­tumėte vežimėlio pirkinių sumą? Preky­bos cen­trų idėja - kai ben­drą pirkinių sumą sužinome tik prie kasų ir nėra kur trauk­tis - skatina pirkti dau­giau. Be to atsiskaity­mas kred­it­inėmis kor­te­lėmis, sudaro klaid­ingą įvaizdį, kad išlei­dži­ame mažiau.

Kad ir kaip ten būtų sąmoningas apsipirki­mas padės ne tik sutaupyti krūvą pinigų, mėgautis koky­bišku maistu, bet ir sumažinti pakuočių ir plas­tiko var­to­jimą, aplinkos teršimą ir CO2 pėdsaką.

Šian­di­ena dali­namės rekomen­daci­jomis, kurios padės nepak­liūti į preky­bos cen­trų pin­kles

1. Apsipirkite tik su reikalingų prekių sąrašu. Jei preky­bos cen­tre perkate be sąrašo, tai jau ženklas, kad švais­tote savo pini­gus. Skir­dami šiek tiek laiko pasiruošti iš anksto padės sutaupyti. Tokį sąrašą patogu pasikabinti pvz., ant šaldy­tuvo durelių.

2. Pirkite mažose ūkininkų krautu­vėlėse ar tur­gu­ose. Taip ne tik įsigysite aukštes­nės koky­bės, sezoninius ir vietinius pro­duk­tus, bet ir atsispirsite pagundai pirkti nereikalingus daiktus. Negana to, taip remsite vietos ūkininkus, žinosite iš kur atke­li­avo mais­tas, ar jis yra šviežias. Mais­tas bus daug gardes­nis, jei sveči­ams ir šeimos nar­i­ams galėsite papasakoti maisto, kuris garuoja ant pietų stalo, atsir­adimo istoriją. O susi­pažinęs su krautu­vėlės savininku, ūkininku, galėsite nuvykti į vietos ūkį ir savo akimis įsitik­inti apie maisto šviežumą. Šis proce­sas ypač patiks vaikams.

3. Užuot pirkę, mainykite. Užuot viską pirkus preky­bos cen­tre, mainyk­itės prekėmis su drau­gais ar kaimy­nais. Gal­būt jūsų kaimynė kepa gardži­au­sius kek­siukus, o jūs aug­inate salotas.Tokiu būdu patogu pasikeisti tuo ką aug­i­name ar gam­i­name patys.Tam, kad įsigyti šviežio, koky­biško ir su meile pagam­into maisto, visiškai nereikia išleisti krūvos pinigų.

4. Rinkitės pro­duk­tus atsakingai, pirkite mažiau mėsos. Mėsa yra bran­gus pro­duk­tas. Negana to, šviežia mėsa ir sūris yra du pagrin­diniai emisiją skati­nan­tys pro­duk­tai. Vienas kilo­gra­mas mėsos sug­eneruoja apie 17 kilo­gramų anglies diok­sido. Sūris turi 15 kg, virta mėsa – 11 kg, šoninė – 9 kg anglies diok­sido. Užuot val­gius mėsą kiekvieną dieną, rinkitės mėsos pro­duk­tus du kar­tus per savaitę.

5. Įpraskite prekes dėti į daugkar­tinius maišelius ir savo tarą daržovėms ar mėsai. Tokiu būdu tu ne tik sutaupysite pinigų nepirk­dami plas­tikinių maišelių, bet ir mažinsi gam­tos taršą.

6. Skaiči­uokite. Nors laikas, praleis­tas skaiči­uo­jant savo išlaidas gali pasirodyti bepras­mis, tačiau tai padės sutaupyti iki 30 proc. pinigų išleidžiamų maistui. Sekite savo išlaidas, anal­izuokite, disku­tuokite su šeimos nar­i­ais kur iške­li­auja pini­gai ir pri­imkite teisin­gus sprendimus.

7. Dalykitės. Sutaupy­tus pini­gus skirkite atsakingoms pramogoms su šeima, nau­jiems įspūdži­ams ar savo hobiu. Jei turite plačia širdį, dalį sutaupytų pinigų skirkite savo mėgia­mai lab­daros orga­ni­zaci­jai. Taip ne tik jausiesi sveikes­nis, laiminges­nis, bet ir padėsi kitiems.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min