Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Kaip sumažinti sąskaitas už elektros energiją?

Pažangi buitinė technika
Shutterstock nuotr. / Pažangi buitinė technika
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
A A

Kiekvieną mėnesį gau­name laišką, kuris nejučia pakeičia mūsų veido išraišką — tai sąskaita už elek­tros, šildymo ar komu­nalinias išlaidas. Energi­jos suvar­to­jimą tiesio­giai lemia mūsų kas­di­eni­nis gyven­imo būdas. Net maži pokyčiai gali padėti ženkliai taupyti. Pavyzdžiui, ar kada nors susimąstėte — kiek energi­jos galė­tumėte sutaupyti, jei sumažin­tumėte savo aplinkos tem­per­atūrą nuo 1 iki 2 °C ?

Du šimt­mečius žmonėms tar­nau­dama elek­tra sukėlė revoli­u­ciją pra­monėje ir tapo nepakeiči­amu pro­greso varik­liu. Dėl augančio por­eikio elek­tros energi­jos gamyba, per­davi­mas ir paskirsty­mas  nuo­lat brangsta, o įmonių ir šeimos biudžete išlaidų dalis už elek­tros energiją vis didėja.

šeimos biudžete išlaidų dalis už elek­tros energiją vis didėja

Verti­nant var­to­jimo poveikį aplinkai nus­tatyta, kad labiau išsivysčiu­siose šalyse didži­ausią poveikį aplinkai daro ketu­rios pagrind­inės var­to­jimo sferos: mais­tas ir gėri­mai, būs­tas, asmeninės kelionės ir mobilumas, tur­iz­mas.

Labai svarbi priežastis, sąly­go­janti vis didė­jantį būsto poveikį aplinkai, yra spar­tus įvairių šiuo­laik­iškų namų apy­vokos reik­menų – skalbimo mašinų, indaplovių, mikrobangų kros­nelių, muzikinių cen­trų, namų kino sis­temų ir pan., skaiči­aus augi­mas. Nors šių pri­etaisų ekologinio veiksmingumo didin­imui pas­taraisi­ais dešimt­meči­ais skiria­mas ypatin­gas dėmesys ir jie sunau­doja vis mažiau energi­jos, tačiau šios poz­i­tyvios ten­den­ci­jos neatsve­ria spar­taus jų kiekio augimo ir ben­dros namų ūkių elek­tros sąnau­dos auga.

Kaip sumažinti išlaidas už elek­tros energiją?

Var­tokite tiek, kiek reikia, o kai nereikia elek­tros pri­etai­sai turi būti išjun­giami arba sumaži­nama jų var­to­jama galia. Tam reikia pakeisti kelis vartojimo įpročius: kur įmanoma, autom­a­tizuoti apšvi­etimo, šildymo ir kitų bui­tinių pri­etaisų įjungimą-išjungimą. Tokiu būdu užuot kalbėjus apie grandiozinius pro­jek­tus, kurie skatins vartojimą kalbėkime ir keiskime savo kasdienius įpročius. Juk kuo mažiau var­tosime, tuo būsime mažiau prik­lau­somi nuo elek­tros energi­jos šaltinių. Mažes­nis var­to­ji­mas lei­džia išspręsti pagrind­inį dar­naus var­to­jimo uždavinį — didė­jant var­to­jimui neigia­mas poveikis aplinkai nedidėtų.

Kiekvienas žmogus turi galią reikšmingiems pokyčiams - tereikia pradėti. Daugiau patarimų, kaip sutaupyti namuose rasite čia.

Šie nedideli pokyčiai neturės didelės įtakos Jūsų gyvenimo kokybei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką